Skip to main content

Tjenesten skal styrke boevne, fremme mestring og livskvalitet.

                                                               

Målet med tjenesten er å styrke evnen til å bo i egen bolig, og skal fremme mestring og være med å bidra til bedre livskvalitet for brukerne

Vi ønsker at tilbudet  reduserer risikoen for langsiktig behov for kommunal oppfølging, og forebygger utkastelse fra egen bolig grunnet nedsatt boevne og misligholdelse av bolig. 

Kontakt oss

Ved spørsmål kan vi kontaktes direkte på telefon: 40 90 99 80 

Målgruppe

Målgruppen for tjenesten er voksne personer over 18 år som av ulike grunner har nedsatt boevne, eller andre utfordringer i hverdagen som gjør det utfordrende å bo for seg selv.

Personer med omfattende rus- og psykiatri utfordringer er ikke i målgruppen for denne tjenesten. De må henvises til Origo

Hva kan vi hjelpe deg med?

Bo-oppfølging er for deg som trenger støtte og bistand for å kunne bo trygt i egen bolig, men som ikke har behov for heldøgns tjenester. Tjenesten er en ambulant virksomhet som bistår voksne som er i behov for oppfølging for å mestre å bo i egen bolig.

Tjenesten er diagnoseuavhengig, frivillig og kostnadsfri.

Du kan trenge oppfølging på områder som:

 • Praktisk botrening, ivaretagelse av egen bolig
 • Budsjett/ økonomi- forpliktelser knyttet til boforhold, generell veiledning, sette bruker i kontakt med NAV
 • Bistand til å fungere i lokalmiljøet, sosial trening, sette bruker i kontakt med ulike tilbud i kommunen
 • Nettverksbygging for å forebygge isolasjon
 • Veiledning i ernæring, innkjøp av matvarer, utarbeide ukeplan, meny og handleliste
 • Koordinering av tjeneste
Hvordan søker du?

Du kan søke om Bo-oppfølgingstjenester ved å følge lenken under. Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Søknad sendes til forvaltningsenheten i Familie og inkludering. Det vurderes i Vurderingsteam om brukers søknad fyller kriterier for oppfølging av tjenesten. Vurderingsteam sammen med bruker gjennomfører en kartlegging for å avdekke behov for hjelp. Deretter fattes det et eventuelt vedtak på tjenesten.

Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.

Medisinske opplysninger fra fastlege innhentes ved behov.

Omfang og varighet

Etter at man har gjort en kartlegging og definert hvilke mål man ønsker å oppnå med tjenesten utarbeides det et vedtak. Det gjøres en utmåling av hvor mange timer tjeneste i uken/måneden bruker skal tilbys.

Samarbeid og gjensidig forpliktelse

Tjenesten er frivillig. Tjenesteavdeling plikter å gi tjenester i omfang og kvalitet som beskrevet i vedtak. Bruker av tjenesten plikter å samarbeide i utforming og gjennomføring av tjenesten.

Ved manglende deltakelse kan Bo-oppfølgingstjenesten avslutte tjenesten, og eventuelt vedtak må revurderes.


Klage

Klagefrist er fire uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til avdelingen som har fattet vedtaket


Fant du det du lette etter?

Relaterte tjenester/tjenesteområder


Relaterte tjenester/tjenesteområder