Skip to main content

Her finner du en oversikt over alle tilskuddsordninger og stipend i Askøy kommune. Du finner også informasjon om andre offentlige tilskudd som ikke administreres av kommunen, listen er ikke utømmelig.


Ofte stilte spørsmål om søknader


Slik er søknadsbehandling
 1. Start med søknaden:
  Begynn prosessen ved å fylle ut vårt elektroniske søknadsskjema. Underveis i utfyllingen vil du motta veiledning som hjelper deg å fylle ut skjemaet korrekt og effektivt.

 2. Legg ved nødvendige vedlegg: Sørg for å sende inn alle relevante vedlegg som kreves for søknaden din. Dette er et viktig skritt for at vi skal kunne behandle søknaden din raskt og effektivt.

 3. Bekreftelse på mottatt søknad:
  Etter at du har sendt inn søknaden, vil du umiddelbart motta en automatisk generert e-post. Denne e-posten bekrefter at vi har mottatt søknaden din og at den er under behandling.

 4. Venter på svar: Vi vil gjennomgå din søknad og alle vedlagte dokumenter. Du vil bli informert om utfallet så snart søknaden din er ferdigbehandlet.

 5. Utbetaling av tilskudd:
  Dersom søknaden din blir godkjent, vil det bevilgede tilskuddet bli utbetalt innen rimelig tid. Vi sørger for at prosessen fra godkjenning til utbetaling skjer så smidig og raskt som mulig.

Søknadsfrister

Noen tilskuddsordninger har ikke søknadsfrist, men vurderes fortløpende. 
Andre kan ha 1. mai og/eller 1.september. 

Hvis det er en spesifikk søknadsdato opplyses dette i omtalen av det enkelte tilskudd.

Når får jeg svar på søknaden

Tiden det tar å behandle søknader skal være oppgitt under hver enkelt tilskuddsordning. Det varierer fra inntil 3 ukers behandlingstid for søknader med løpende behandling (uten søknadsfrist) til 8-12 uker for søknader med fast søknadsfrist. 

Kan jeg søke tilskudd til aktiviteter som allerede er gjennomført?

Askøy kommune innvilger ikke tilskudd til aktiviteter som allerede er gjennomført.

Unntak fra dette er eventuelt presisert i retningslinjene for de ordningene det gjelder.

Hva gjør jeg om jeg oppdager feil i søknaden etter at den er innsendt?

Du trenger ikke å trekke søknaden og lage ny om du oppdager feil i en søknad du har sendt inn. Ta kontakt med saksbehandler - hvis det er før søknadsfrist og saksbehandlingen ikke har kommet for langt kan søknaden ofte sendes i retur til deg, slik at du kan korrigere den og sende inn på nytt. 

Vil du klage?

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.

Viktig, alle som mottar tilskudd må...

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. 
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Barn og unge

Askøy kommune engasjerer seg for barn og unges vekst ved å tildele midler til prosjekter som fremmer deres utvikling.


Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskuddsordningen støtter lag og organisasjoner som inkluderer barn og unge fra lavinntektsfamilier.

Tilskuddsordningens formål

Askøy kommune ønsker at flere barn og unge skal kunne delta i organiserte fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt.

Tilskuddet skal bidra til å redusere noe av den tapte inntekten lagene får ved å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier.

Søknadsfrist
1. juni og 1. november

Hvem kan søke

 • Kultur-, idretts- og friluftsorganisasjoner for barn og unge i Askøy kommune
 • Lag og organisasjoner som har, eller rekrutterer barn og unge fra lavinntektsfamilier
 • Lag og organisasjoner som har inngått samarbeidsavtalen «Sammen mot barnefattigdom» blir prioritert i tildeling av midler

Hva kan det søkes støtte til

 • Manglende innbetaling av medlemskontingenter for barn og unge i målgruppen
 • Deltakeravgifter på arrangementer/turneringer
 • Ekstrautgifter til utstyr
 • Forsikringer
 • Rekrutteringsarbeid som bidrar til å øke deltakelsen fra målgruppen

Vi prioriterer å yte støtte til innkjøp av utstyr, dekking av deltagelse på arrangementer/ turneringer og forsikringer.

Det gis ikke tilskudd til

 • Tiltak med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppen
 • Tiltak som er drevet på forretningsmessig basis

Krav til søker

 • Søkere må være registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer
 • Søknaden må omhandle barn og unge i lavinntektsfamilier
 • Laget/organisasjonen bør ha egen kontaktperson for inkluderingsarbeidet
 • Søker gir en kort begrunnelse for søknaden i notatfeltet i søknadsskjemaet
 • Laget/organisasjonen søker samlet, ikke gruppevis

Søknad

 • Benytt elektronisk søknadsskjema
 • Utgifter refunderes etterskuddsvis
 • Søker dokumenterer med rapport på antall manglende kontingentinnbetalinger sammen med oversikt over lagets kontingentsatser
 • Dokumentasjon ved kvitteringer for ev. utlagte utgifter, eller ved bekreftelser fra arrangør ved deltakelse på stevner, turneringer eller arrangementer.
 • I søknaden skal det ikke oppgis navn på de i målgruppen det søkes dekning for
Reisetilskudd for unge talenter

Tilskudd til dekning av utgifter innenlands og utenlands for unge utøvere opp til 25 år innen hele kulturfeltet. Formålet skal være konkurranser eller deltakelse ved tiltak eller opplæring som gir videre kvalifikasjoner.

Søkeren må dokumentere kvalifikasjonene ved uttalelse eller annen form for dokumentasjon fra landsomfattende organisasjon tilknyttet det aktuelle kulturfelt.

Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn.

Kriterier:

Krav til søknaden

 • Det ytes tilskudd til enkeltpersoner, grupper eller lag som har kvalifisert seg på nasjonalt eller internasjonalt nivå.
 • Utøveren eller laget må dokumentere at det deltas på nasjonalt eller internasjonalt nivå innenfor sitt kulturfelt og legge ved budsjett/oversikt/kvitteringer over kostnader i forbindelse med deltakelsen.
 • Hver gruppe eller enkeltutøver kan søke for inntil 4 reiser i året, og søknadene sendes inn etterskuddsvis.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Frivilligregisteret i Brønnøysund og ha organisasjonsnummer. Dersom søker ikke er tilsluttet lag eller organisasjon, må fødselsnummer på søker oppgis, da tilskuddet blir å regne som skattbar inntekt.


Tilskudd - Kurs- og studiebidrag

Medlemmer av lag og foreninger i Askøy som er støtteberettiget etter reglene for tilskudd fra kulturmidlene, kan få refundert helt eller delvis utgifter ved kursdeltakelse:

Søkknadsskjema kurs- og studiebidrag

Støtten gis i den grad det er disponible budsjettmidler til formålet. Hvor stor andel av utgiftene som dekkes er det fastsatt regler for. Det er særskilte begrensninger med hensyn til deltakere og kostnader.


Integreringstilskudd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Dette tilskuddsprogrammet støtter lag og organisasjoner som arrangerer fritidsaktiviteter eller kulturtiltak for å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilskuddet dekker ekstra utgifter som trener-, ledsagerutgifter, og andre nødvendige ressurser for å sikre at alle kan delta. Søknader behandles løpende.

Tilskuddsordning

Krav til søker

Aktivitetens formål 

Skal fremme integrering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i fritids- og kulturaktiviteter.

Utgifter som dekkes 

Ekstra trenerutgifter, ledsagerutgifter, og andre merutgifter for å legge til rette for inkludering.

Samarbeid 

Utvikle tiltak i samarbeid med relevante etater, basert på individuelle behov. Kontakt oss for avtale før søknad.

Søknadsprosess

Forpliktelser for mottakere

 • Oppdater lagsinformasjon i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret.
 • Bruk tildelte midler i henhold til tilskuddets retningslinjer.
 • Markedsfør mottatt støtte i alle relevante kanaler (trykksaker, årsmeldinger, annonser).

Ledsagerbevis

Må aksepteres ved arrangementer for å gi ledsager fri adgang.

Annet

 • Søknader vurderes fortløpende.
 • For mer informasjon og for å diskutere ditt prosjekt, ta kontakt med kulturavdelingen.
Ledsagerstøtte

Askøy kommune tilbyr ledsagerstøtte til innbyggere med nedsatt funksjonsevne som trenger ledsagerhjelp og tilrettelegging for å delta på ferier og aktivitetsleirer. Støtten dekker ledsagers reise- og oppholdsutgifter under visse økonomiske kriterier.

Tildelingskriterier

 • Bosted: Må være hjemmehørende i Askøy kommune.
 • Behov: Avhengig av ledsagerhjelp på grunn av funksjonshemning for å delta på ferie eller i aktivitetsleirer.

Omfang og søknadsprosess

 • Dekningstid: Inntil en uke per år.
 • Søknad: Fylles ut og sendes inn før ferieavvikling.

Ferieformer som kvalifiserer for støtte

 1. Egne arrangerte ferieturer.
 2. Ferieturer i regi av fagavdeling Kultur og idrett.
  • Må godkjennes av fagavdeling Kultur og idrett.

Økonomiske betraktninger

 • Behovsprøving: Søknader vurderes økonomisk.
 • Støttebeløp:
  • Inntil kr. 3000 per ledsager for turer innen Norden.
  • Inntil kr. 4000 per ledsager for turer utenfor Norden.
 • Brukerbetaling: Brukere dekker egne utgifter.
 • Familieledsagere: Lønnstilskudd eller tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke for ledsagere i nær familie (ektefelle, foreldre, samboer).

Klageadgang

 • Søkeren kan klage på vedtaket innen 3 uker etter mottak.
 • Klagen må innholde:
  • Vedtaket det klages over.
  • Årsaken til klagen.
  • Ønskede endringer.
  • Eventuell annen relevant informasjon.
 • Undertegning: Klagen må undertegnes av bruker, pårørende, eller hjelpeverge.
Ledsagerbevis

Formål 

Du kan søke om ledsagerbevis dersom du har behov for bistand til de fleste daglige gjøremål.

Hva får du?

 • Med ledsagerbevis kan du ta med en person som ledsager slik at du kan delta på ulike kultur- og fritidsarrangementer. Ledsagereren får fri eller rabattert inngang. 
 • Ledsagerbevis godtas også på en del offentlige transportmidler (f.eks. buss og båt)
 • Ledsagerbeviset gjelder også i andre kommuner som har innført ordningen.
 • Ledsagerbeviset utstedes til deg personlig.

Søknadsfrist

Det er ingen faste frister. Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn.

Krav til søker

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser.

Hva koster det?

Ledsagerbevis er gratis. Kundetorget behandler søknaden. 


Tilskudd til idrettslag

Tildeling av tilskudd baserer seg på innrapporterte medlemstall i Idrettsregistreringen (Norges Idrettsforbund).

Søknadsfristen er 1. mai hvert år!

Driftstilskudd til idrettslag i Askøy

Krav til søker

Lag som ikke har sendt inn registreringsskjemaet to år etter hverandre strykes fra Idrettsrådets innstilling til fordeling av kommunalt tilskudd. Lag som ikke sender inn søknadene innen 1. mai gjeldende år tas heller ikke med på Idrettsrådets innstilling.

Tildeling av tilskudd baserer seg på innrapporterte medlemstall i Idrettsregistreringen (Norges Idrettsforbund).

Fordelingskriterier

Kommunalt driftstilskudd til idrettslag fordeles etter følgende vekting.

Barn 0 - 5 år 1 vekt
Barn 6 - 12 år 2 vekter
Ungdom 13 - 19 år 3 vekter
Voksne 20 + 1 vekt
Funksjonshemmede 5 vekter

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.

Søknad om driftstilskudd til idrettsskoler

Krav til søker:

Idrettsskoler tilbyr allsidig aktivitet for barn opp til 12 år, med hovedfokus på alderen 5-9 år. Disse kan organiseres som barnegrupper eller allidrettsgrupper innenfor et idrettslag, eller gjennom samarbeid mellom flere særidrettsgrupper i et fleridrettslag.

Driftstilskuddets fordeling:

 • Likt mellom idrettsskolene: 1/3 av totalbeløpet fordeles likt.
 • Basert på medlemsmasse: 1/3 fordeles etter størrelsen på medlemsmassen.
 • Basert på aktiviteter: 1/3 fordeles etter antall og type aktiviteter.

Forpliktelser for mottakere av tilskudd:

 1. Registrering: Oppdatere lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret (brreg.no).
 2. Bruk av midler: Følge retningslinjene for bruk av tildelte midler.
 3. Markedsføring: Informere om mottatt tilskudd i markedsføring, trykksaker, årsmeldinger, og annonser.
 4. Ledsagerbevis: Akseptere ledsagerbevis ved arrangementer for å gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Klageadgang:

 • Frist: 3 uker fra mottak av avslagsbrev.
 • Prosess: Send klage skriftlig innen fristen.
Tilskudd for drift av private idrettsanlegg

Idrettsrådet i Askøy vurderer og gir innstilling på tildeling av tilskudd til idrettslag for drift av deres anlegg. 

Kriterier for tildeling:

Idrettsanleggets fasiliteter:

 • Idrettsbane/arena
 • Flombelysning
 • Garderobe med dusj

Krav til søker:

Idrettslag som søker om tilskudd, må oppfylle følgende krav:

 • Oppdatering av lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. Registrer lag eller forrening.
 • Bruk av tildelte midler i samsvar med retningslinjene.
 • Tydelig formidling av mottatt tilskudd i lagets markedsføringsmateriell, inkludert trykksaker, årsmeldinger, og annonser.
 • Aksept av ledsagerbevis ved arrangementer, som gir ledsageren fri adgang.

Søknadsbehandling og klage:

 • Søknadsbehandling: Beskrivelse av prosessen fra søknad til tildeling.
 • Klage: Ved avslag på søknad, kan du sende en klage innen 3 uker etter mottak av avslagsbrevet.

Tilskudd til kulturaktører og forsamlingshus

Askøy har et fantastisk kulturliv og har ildskjeler som tar vare på de gamle forsamlingshusene. Her er noen støtteordninger for denne gruppen.

Driftstilskudd til allment kulturarbeid

I en verden hvor kultur spiller en essensiell rolle i samfunnets utvikling og velferd, er tilgangen på økonomiske ressurser avgjørende for å opprettholde og fremme et rikt og variert kulturliv. Driftstilskudd til allment kulturarbeid, ofte referert til som "kulturmidlene", utgjør en viktig støtte for lagsaktiviteter og prosjekter som beriker det kulturelle landskapet. Her følger en gjennomgang av retningslinjene for å søke om disse midlene, designet for å sikre at støtten når ut til de mest verdige mottakerne.

Åpenhet og demokrati i kjernen

For å sikre at kulturmidlene tjener sitt formål, er det etablert klare betingelser for tildeling. I kjernen av disse retningslinjene står prinsippene om åpenhet og demokrati. Aktiviteter som mottar støtte, må være åpne for alle, enten direkte eller gjennom medlemskap i en forening eller et lag. Videre er det et krav at lagene opererer etter demokratiske prinsipper, noe som inkluderer et valgt styre og transparent virksomhet.

Dokumentasjonskrav

For å kvalifisere for tilskudd, må lagene kunne fremlegge årsmelding og årsregnskap sammen med søknaden. Dette tjener som bevis på aktivitet og forsvarlig økonomistyring. Det er også en streng regel at tildelte midler ikke kan videreformidles til andre formål enn det de opprinnelig ble tildelt for.

Begrensninger og eksklusjoner

Det er viktig å merke seg at driftstilskudd ikke tildeles for samme år som et lag mottar oppstartstilskudd, for å unngå dobbeltfinansiering. Videre er idrettslag som er tilknyttet idrettsrådet og sang- eller musikklag som er en del av Askøy Sang- og Musikksamskipnad (ASM), ikke kvalifiserte for tilskudd fra kulturmidlene til deres primære formål. For arbeidsstuer for barn kreves det en kopi av søknaden om statstilskudd som en del av dokumentasjonen.

Krav til mottakere

Lag som mottar tilskudd er forpliktet til å oppdatere sin informasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. Midlene skal brukes i samsvar med de gitte retningslinjene, og laget må tydelig opplyse om mottatt tilskudd i all sin markedsføring og offisielle kommunikasjon. Aksept av ledsagerbevis ved arrangementer er også et krav, for å sikre tilgjengelighet for alle.

Søknadsprosess

Prosessen for å søke om tilskudd er strømlinjeformet for å være så tilgjengelig som mulig. Søkere oppfordres til å benytte det elektroniske søknadsskjemaet, som gir veiledning gjennom hele prosessen. Etter innsending, vil søkere motta en automatisk generert e-post som bekrefter mottak av søknaden. Utfallet av søknaden vil bli kommunisert etter ferdigbehandling, og tilskuddet utbetales i rimelig tid.

Klageprosess

Skulle det oppstå tilfeller hvor en søknad avslås, har søkere rett til å klage på avgjørelsen. Klagefristen er satt til 3 uker fra mottakelse av avslagsbrevet, og det er viktig å benytte det formelle klageskjemaet for dette formålet.

Oppstartstilskudd til nye lag og organisasjoner

I et samfunn hvor fellesskap og aktiv deltakelse er nøkkelen til et rikt kulturliv, tilbyr vi tilskudd for å stimulere oppstarten av nye lag og foreninger, samt gjenoppstart av aktiviteter. Dette initiativet er utformet for å fremme inkludering og demokratiske verdier innenfor alle typer lagaktiviteter. Nedenfor finner du en detaljert gjennomgang av målsettingene for tilskuddet, kravene som stilles til søkerne, og prosessen for søknadsbehandling.

Målsettinger for tilskuddet

Tilskuddet sikter mot å:

 • Fremme etableringen av nye lag og foreninger.
 • Støtte gjenoppstart av aktiviteter innenfor eksisterende lag.

Søknader vurderes fortløpende og har ikke frist 1. mai!

For å kvalifisere for tilskudd, må følgende betingelser oppfylles:

 • Laget og aktiviteten skal være åpent for alle interesserte.
 • Det må foreligge dokumentasjon på at virksomheten drives etter demokratiske prinsipper, inkludert valg av styre og ledelse av medlemmene.
 • Gjennomføring av egenaktiviteter er nødvendig; rene sammenkomster anses ikke som tilstrekkelig.
 • Tildelte midler kan ikke omfordeles til andre formål.
 • Oppstartstilskudd vil ikke bli gitt til interesseorganisasjoner som partipolitiske organisasjoner eller lignende grupperinger.
 • Søkerne må være organisert som et lag eller en organisasjon, med spesielle krav til egeninnsats og egenfinansiering for aktiviteter rettet mot voksne.

Forpliktelser for mottakere av tilskudd

Lag som mottar tilskudd forplikter seg til å:

 • Oppdatere og vedlikeholde lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.
 • Bruke tildelte midler i samsvar med de fastsatte retningslinjene.
 • Informere om mottatt tilskudd i all markedsføring, trykksaker, årsmeldinger, og ved annonsering.
 • Godkjenne ledsagerbevis ved arrangementer for å sikre ledsagere fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Søknadsbehandling

For å søke:

 1. Fyll ut det elektroniske søknadsskjemaet, som veileder deg gjennom prosessen.
 2. Send inn nødvendige vedlegg.
 3. En automatisk generert e-post vil bekrefte mottak av søknaden.
 4. Utfallet av søknaden kommuniseres etter ferdigbehandling, og tilskuddet utbetales i rimelig tid.

Klageprosess

Ved avslag på søknaden, har søkeren rett til å klage innen 3 uker fra mottakelse av avslagsbrevet. For å klage, vennligst benytt klageskjemaet.

Dette initiativet er et ledd i vårt kontinuerlige arbeid for å styrke kulturlivet gjennom aktiv deltakelse og demokratiske prosesser.

Tilskudd til sang og musikk (ASM)

Askøy Sang- og Musikksamskipnad (ASM) har en tilskuddsordning til sine medlemsforeninger. Det er ordinært driftstilskudd.

ASM behandler søknadene og sender sin innstilling til kommunen. Det utarbeidet egne retningslinjer og rapportskjema for denne ordningen. Disse er lagt inn i søknadsskjemaet.

Fordelingskriterier

 • Tilskudd til lag knyttet til ASM fordeles etter vedtatte retningslinjer gitt av Formannskapet i 2001. Askøy kommune utbetaler tilskuddene etter innstilling fra ASM.
 • Årsmelding eller rapport må legges ved, i tillegg til revidert regnskap for siste regnskapsår.

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Vedlikehold og opprustning av forsamlingshus

Askøy kommune anerkjenner viktigheten av forsamlingslokaler som sentrale møteplasser for kultur- og organisasjonslivet. For å støtte vedlikehold og opprustning av disse verdifulle samfunnshusene, tilbyr kommunen tilskudd rettet mot forbedringer både utvendig og innvendig. Det er imidlertid viktig å merke seg at tilskuddet ikke dekker arbeid utført mer enn 50 cm fra grunnmuren.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er fastsatt til 1. mai hvert år. 

Krav til søker

Tilskudd tildeles basert på en nøye vurdering av følgende faktorer:

 • Arbeidets nødvendighet.
 • Lokalenes betydning for kommunens kultur- og organisasjonsliv.

Søknader rangert høyt, men som ikke oppnår tilskudd det gjeldende året, vil automatisk bli vurdert på nytt det følgende året dersom en fornyet søknad innsendes. Det forventes at søker bidrar med egeninnsats og dugnad, og tilskuddet vil ikke overstige 50 % av de beregnede kontante utgiftene.

Vedlegg til søknad

Søknaden må inneholde:

 • Detaljert kostnadsoverslag for opprustningen.
 • Finansieringsplan.
 • Tegninger og nødvendig godkjenning fra bygningsmyndigheter.

Bruk av forsamlingslokalet

Forsamlingslokaler som mottar tilskudd må:

 • Være åpne for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet.
 • Ikke utestenge noen på grunn av religiøse, sosiale, eller politiske syn.
 • Kunne sette alkoholforbud.
 • Prioritere utleie i tråd med eierens ideelle mål.

Forpliktelser for mottakere av tilskudd

Lag som mottar tilskudd forplikter seg til å:

 • Oppdatere lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.
 • Bruke tildelte midler i samsvar med de fastsatte retningslinjene.
 • Informere om mottatt tilskudd i all markedsføring og offisielle dokumenter.
 • Godkjenne ledsagerbevis ved arrangementer.

Søknadsbehandling

Prosessen er som følger:

 1. Fyll ut det elektroniske søknadsskjemaet for veiledning.
 2. Send inn nødvendige vedlegg.
 3. Bekreftelse på mottatt søknad sendes via e-post.
 4. Utfallet av søknaden meddeles etter ferdigbehandling, og tilskudd utbetales deretter.

Klageprosess

Ved avslag har du mulighet til å klage innen 3 uker fra mottak av avslagsbrevet.
Klageskjema

Dette tilskuddsprogrammet reflekterer Askøy kommunes forpliktelse til å støtte og vedlikeholde forsamlingslokaler som en vital del av kommunens kultur- og organisasjonsliv. Vi oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke for å sikre at disse viktige lokalene kan fortsette å tjene samfunnet.


Askøy kommunes kulturstipend

Regler for tildeling av Askøy kommunes kulturstipend

Søknadsfrist 15. september hvert år


• Askøy kommune deler hvert år ut to kulturstipend. Hvert kulturstipend er på kr 20 000.-

• Stipend kan deles ut til kunstnere, musikere, vokalister, skuespillere, publisister, kulturarbeidere, idrettsutøvere og andre som profesjonelt eller frivillig og ulønnet, driver virksomhet innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep. Stipend kan også deles ut til lag eller organisasjoner. Mottakere av stipend må være hjemmehørende i Askøy kommune eller på annen måte være knyttet til kommunens kultur- og idrettsliv.

• Stipendene skal, innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep, brukes til utdanning, studiereiser, prosjektarbeid eller som tilskudd til et vesentlig kulturarbeid som kan komme hele kommunen til gode.

• Den enkelte stipendmottaker skal avgi rapport til fagavdeling kultur- og idrett om stipendets benyttelse og resultat. Rapporten meldes utvalg for oppvekst.

• Stipendene utlyses hvert år i lokalpresse og på kommunens digitale plattformer.

• Utvalg for oppvekst har ansvar for tildelingen og kan regulere stipendienes størrelse som følge av budsjett og alminnelig prisutvikling.

• Endringer i retningslinjene vedtas i Utvalg for oppvekst.


Andre støtteordninger

Fant du ikke en støtteordning som passet helt ditt lag/organisasjons kategori, kanskje du finner noe her?

Tilskuddsportalen

Introduksjon til Tilskuddsportalen:

Å finne finansiering for prosjekter har blitt enklere gjennom Tilskuddsportalen. Med ca. 1500 søkbare tilskudd, tilbyr portalen et verdifullt verktøy for å enkelt søke etter og finne aktuelle tilskudd. Den kontinuerlige oppdateringen sikrer at du alltid har tilgang til de nyeste tilskuddsmulighetene.

Funksjoner i Tilskuddsportalen:

Tilskuddsportalen tilbyr flere nyttige funksjoner:

 • Kalender: Oversikt over søknadsfrister.
 • Katalog: Tilskudd sortert etter tema.
 • Nyhetsoppdateringer: Siste nytt fra tilskuddsforvalterne.
 • Søkeverktøy: Direktesøk i databasen.
 • Lagring av tilskudd: For å bli påminnet om søknadsfrister.

Tilgjengelige ressurser:

PowerPoint-presentasjoner fra avholdte kurs er tilgjengelig på tilskuddsportalen.no, noe som gir ytterligere støtte og veiledning.

Registreringsprosedyre:

For å benytte Tilskuddsportalen:

 1. Registrering: Besøk Tilskuddsportalen og søk etter din kommune. Registrer deg som bruker og oppgi din forening og rolle.
 2. Godkjenning: En manuell sjekk bekrefter din tilknytning til foreningen. Godkjenning skjer vanligvis innen én arbeidsdag.
 3. Aktivering: Etter godkjenning, følg aktiveringslenken sendt på e-post for å velge passord.

Kontaktinformasjon:

For spørsmål, kontakt support@tilskuddsportalen.no.

Kurs- og studiebidrag

Medlemmer av lag og foreninger i Askøy som er støtteberettiget etter reglene for tilskudd fra kulturmidlene, kan få refundert helt eller delvis utgifter ved kursdeltakelse. Støtten skal stimulere til lederutdanning og dyktiggjøring av medlemmer til innsats i lagvirksomheten. Støtten gis til dekning av deltakernes utgifter, men utbetales laget og etter søknad fra laget.

Søknadsfrister:

 1. juni
 2. desember

Dere kan få støtte til:

  • Refusjon av utgiftene pr. deltaker til:
   • Kurs som i hovedsak retter seg mot utdanning og skolering av voksne ledere og trenere i lag og organisasjoner hvor dette går direkte på ledelse av barn og ungdom opptil 18 år og deres aktiviteter.
   • Kurs som retter seg mot utdanning og skolering av styrets virksomhet eller økonomi i lag og organisasjoner hvor barn og ungdom opptil 18 år er aktive medlemmer.
   • Øvre grense for refusjon settes til kr 1 000 pr. deltaker.
  • Refusjon av utgiftene pr. deltaker til:
   • Andre typer kurs.
   • Øvre grense for refusjon settes til kr 500 pr. deltaker.
  • Refusjon av utgiftene:
   • Kurs som er rettet mot utdanning og skolering av ledere og trenere for dyktiggjøring i å ta seg av og legge til rette for funksjonshemmedes integrering i lag og organisasjoner.

Godkjente utgifter:

  • Reiseutgifter, beregnet etter offentlig skyssmiddel på billigste måte, regnet fra deltakernes bosted.
  • Opphold og diett i direkte tilknytning til kurset, dersom dette ikke er medregnet i kursavgiften.
  • Nødvendig materiell dekket av deltaker.

Dette må dere huske på:

  • Eventuell refusjon gis etterskuddsvis på bakgrunn av søknad fra laget på fastlagt skjema.
  • Dokumentasjon som må sendes sammen med søknaden:
   • Kursprogram
   • Relevante kvitteringer
   • Deltakerliste med navn og adresse
  • Søknaden må være sendt innen 3 måneder etter at kurset er avviklet, og innenfor behandlingsfristen for året.
  • Søknader kan unntaksvis behandles påfølgende budsjettår.
  • Ved særskilt høve kan det etter skjønn avvikes fra disse reglene.

Begrensninger:

  • Støtte til kurs utenfor Hordaland gis for maksimalt 2 deltakere fra samme lag.
  • Refusjon for inntil 4 deltakere pr. kurs fra samme lag.
  • Kursopplegg:
   • Kveldskurs må være på minst 8 timer til sammen.
   • Dagkurs eller helgekurs må inneholde minst 12 undervisningstimer dersom de strekker seg over 3 dager, eller minst 8 undervisningstimer dersom de strekker seg over 2 dager.
   • Lengre kurs må ha minst 5 undervisningstimer pr. dag i gjennomsnitt.
  • Det gis ikke støtte til tiltak som omfattes av kommunens tilskuddsordninger etter «Lov om voksenopplæring», og som mottar støtte fra kommunen over underkapittel for voksenopplæring.
  • Ved leirer og arrangementer av mer turmessig karakter eller ved arrangementer som kan karakteriseres som øving eller trening.
  • Støtte kan eventuelt bli tildelt om kursopplegget inngår i slike møter, leirer og lignende dersom kursopplegget i seg selv er berettiget til støtte etter reglene.
  • Det gis ikke refusjon ved deltakelse på kurs dersom det finnes alternative arrangementer med lavere kostnader.
  • Utgifter til diett under reise refunderes ikke.
  • Refusjon utbetales ikke til enkeltpersoner eller arrangørens utgifter ved deltakelse ved årsmøter, landsmøter og lignende.

Støtten gis i den grad det er disponible budsjettmidler til formålet. Hvis samlet refusjonsbeløp ved utløpt søknadsfrist overstiger tilgjengelige midler, reduseres beløpene med lik utjevningsfaktor for alle søknader. Midler som står igjen etter første halvår overføres til annet halvår. Eventuelle overskytende midler ved årets slutt tilgodeses alle søknader i kalenderåret.

Lokale kultur- og idrettsaktiviteter

Askøy kommune er dedikert til å fremme et levende og mangfoldig kultur- og idrettsliv. Gjennom vår tilskuddsordning ønsker vi å styrke og stimulere lokal kultur og idrett ved å mobilisere lokalt engasjement, profesjonalitet, kvalitet og mangfold for mennesker i alle aldre. Her er en omfattende guide til hvordan du kan søke om tilskudd for ditt prosjekt eller initiativ.

Formål med tilskuddet

Formålet med tilskuddsordningen er å:
- Utløse lokalt engasjement.
- Øke profesjonaliteten innen kultur- og idrettssektoren.
- Forbedre kvaliteten på lokale kultur- og idrettsaktiviteter.
- Fremme mangfoldet i kultur- og idrettslivet for alle aldersgrupper i Askøy kommune.

Søknadsfrister

Det er to årlige frister for innsending av søknad:
- 1. mai
- 1. september

Hvem kan søke

- Kultur-, idretts- og friluftslivsorganisasjoner, sammenslutninger og enkeltpersoner (kulturaktører/kunstnere) basert i Askøy kommune.

Hva kan det søkes støtte til

- Enkeltstående konserter, arrangementer, forestillinger, utstillinger, produksjoner, prosjekter og kulturhistoriske tiltak.
- Prosjekter fra ungdom og tiltak som involverer barn og unge blir prioritert.

Hva kan det ikke gis tilskudd til

- Dekning av underskudd for gjennomførte tiltak.
- Ordinær drift.
- Lukkede arrangementer, interne kurs, studiereiser eller annen utdanning.
- Formål som omfattes av andre kommunale tilskuddsordninger.
- Innkjøp av materiell og utstyr.
- Offentlige aktører, inkludert private barnehager.

Krav til mottaker av tilskudd

- Budsjett og søknadssum må være balansert og inkludere alle utgifter, inntekter og finansieringsplan.
- Søknadssummen kan ikke overstige 50 % av tiltakets totalbudsjett.
- Prosjekter må gjennomføres som beskrevet i søknaden.
- Rapport og regnskap for prosjektet/arrangementet må sendes inn innen 4 uker etter gjennomføring.
- Tidligere bevilgninger vurderes basert på innsendt rapportering.
- Ny søknad vurderes ikke før rapportering for tidligere prosjekt/arrangement er mottatt.
- Offentlig annonsering må inkludere informasjon om støtte fra Askøy kommune.
- Søkere må være registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer.
- For privatpersoner regnes tilskuddet som skattbar inntekt.
- Godkjenning av ledsagerbevis på arrangementer er et krav.
- Tilskuddet må tilbakebetales dersom tiltaket ikke gjennomføres.

Søknadsbehandling

- Benytt det elektroniske søknadsskjemaet for veiledning gjennom søknadsprosessen.
- Send inn nødvendige vedlegg.
- En bekreftelses-e-post sendes automatisk ut ved mottak av søknaden.
- Utfallet av søknaden vil bli meddelt etter at den er ferdigbehandlet, med påfølgende utbetaling av tilskudd.

Klageprosess

- Ved avslag kan du klage innen 3 uker fra mottak av avslagsbrevet. Klageskjema

Denne tilskuddsordningen er et viktig verktøy for å støtte og utvikle kultur- og idrettsaktiviteter i Askøy kommune. Vi oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å benytte denne muligheten til å realisere sine prosjekter og bidra til et rikere kulturliv.

Prosjekttilskudd - vedlikehold av museumssamlinger og kulturminner

Formål

 • Ordningen skal fremme vernetanken i kommunen.

 • Ordningen skal stimulere til å ta vare på, - og sikre det lokale kulturmiljøet både museumssamlinger, bygninger og andre kulturminner.

 • Ordningen skal stimulere til kunnskap om kommunens historie og gjøre den mer tilgjengelig.

Retningslinjer

Det er mulig å søke innen tre ulike grupper:

 • Vedlikehold av museumssamlinger

 • Istandsetting av kulturminne og bygninger

 • Formidlingsarbeid (informasjonstavler, utstillinger, dokumentasjonsarbeid og kurs)

Fordeling av midler

 • kr 60 000,- til aktiviteter/prosjekt som ivaretar og utvikler bygg, utstillinger, gjenstander mm. 
 • Kr 40 000,- til historieformidling (kulturminner, bøker, skrift mm)

Kriterier for tilskudd

 • Tiltaket skal ha grunnlag i et vernekriterium som alder, representativitet og historisk kildeverdi.

 • Den som mottar tilskudd til bygg og kulturminne må følge antikvariske retningslinjer for utforming, materialbruk o.l.

 • Formidlingsprosjekter av allmenn interesse og tilgjengelighet vil bli vektlagt.

 • Tiltaket må være i samsvar med gjeldene kommunale planer.

 • Offentlige aktører kan ikke søke tilskudd.

Krav til mottaker av tilskudd

 • Søknaden må inneholde beskrivelse, budsjett, fremdriftsplan og søknadssum.

 • Budsjettet skal være i balanse og vise alle utgifter og inntekter og plan for finansiering.

 • Prosjekter skal gjennomføres i tråd med opplysningene som er gitt i søknaden.

 • Innen 4 uker etter at prosjektet er gjennomført skal det sendes inn rapport og regnskap.
  Dette vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger.

 • Ny søknad blir ikke behandlet før sluttrapport for forrige prosjekt (arrangement) er levert.

 • Ved annonsering i aviser, på plakater, nettsider, sosiale medier og programhefter skal det
  opplyses at prosjektet er støttet av Askøy kommune.

 • Organisasjoner som søker må være registrert i Enhetsregisteret.

 • Alle som mottar tilskudd må godta bruk av ledsagerbevis på sine arrangementer.

 • Dersom tiltaket ikke gjennomføres skal eventuelt utbetalt beløpet tilbakebetales.

Midlene blir fordelt mellom organisasjoner, sammenslutninger og tilskudd til kommunalt prioriterte tiltak innen kulturminnevern. (jmf. Kulturminneplan - Handlingsplan for kulturminner 2020-2025).

Søknadene blir behandler administrativt som delegert sak.


Husleietilskudd

Frivillige lag og organisasjoner i kommunen kan søke om tilskudd til dekking av utgifter til leie av forsamlingslokaler. Det budsjetterte tilskuddsbeløpet fordeles mellom søkerne. Husleietilskuddet utbetales til leietakeren.

Søknadsfrist 10. november hvert år!

Krav til søker

 • Søkere kan være lag som eier eller leier hus/lokaler til sine aktiviteter.
 • Ordningen gjelder ved leie av private forsamlingshus samt leie av skolelokaler, Askøyhallen og andre kommunale forsamlingslokaler når man faller utenfor reglene med fri leie. Ordningen omfatter også bruk av egne hus til egne aktiviteter. Ordningen gjelder ikke ved leie av utendørs anlegg.
 • Huset/lokalet skal være åpent for all lovlig organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute på grunn av sitt religiøse, sosiale eller politiske syn. Det kan settes forbud mot bruk av alkohol i huset/lokalet.
 • Tilskuddet deles ut i desember. Tilskuddsordningen skal prioritere barn og unge. Grense for barn/voksne er 20 år.
  (2 voksne teller ett barn i beregningsgrunnlaget).
 • Det regnes ikke nedre grense for utbetaling.
 • Årsmelding og årsregnskap skal legges ved søknad.

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Fylkestilskot til verna kulturminne

Søknadsfrist 1.februar

Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi. Ordninga skal støtte opp om vedtekne målsettingar, jf «Premiss: Kultur - Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025».

Les meire og søk på Vestland fylkeskommune sin nettportal


Priser og utmerkelser

Tildeles en person(er), forening eller gruppe som har forbedret trivsel og livskvalitet gjennom initiativ, pågangsmot og frivillighet, og som bidrar til et åpnere, mer aktivt og tryggere samfunn.

Frivillighetsprisen

Gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer, pågangsmot og/eller frivillig arbeid har bedret trivsel og livskvalitet for andre,samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.

Forslagsfrist

Frist for forslag er 1.november, bruk forslagsskjemaet vårt til å sende inn ditt forslag

Statutter for Frivillighetsprisen

 • Frivilligprisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer, pågangsmot og/eller i frivillig arbeid har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.
 •  Enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner kan sende inn forslag.
 • Forslagene skal være godt begrunnet og underskrevet med fullt navn, adresse og telefonnummer.
 • Ingen kan foreslå seg selv eller nærmeste familie.
 • Den som foreslås må være bosatt i Askøy.
 • Forslag må være Frivilligsentralen i Askøy i hende 1 november.
 • Juryen vil være Styret i Frivilligsentralen.
Kipekjerringa

Askøy kommunes kulturpris

Deles ut til personer eller organisasjoner som gjennom kunstnerisk eller kulturell virksomhet gjennom tid har gjort en særlig innsats for kulturlivet på Askøy.

Forslagsfrist

15. september hvert år, bruk forslagsskjemaet vårt til å sende inn ditt forslag

Statutter for Askøy kommunes kulturpris

 • Formålet med Askøy kommune kulturpris, Kipekjerringa, er at mottakeren gis anerkjennelse for den innsatsen som er gjort og derav har vært med å profilere Askøy som kulturkommune. Prisen er ment å skulle være med å bidra til å stimulere til kulturell og kunstnerisk virksomhet i Askøy kommune.
 • Kulturprisen kan deles ut til personer eller organisasjoner som gjennom kunstnerisk eller kulturell virksomhet gjennom tid har gjort en særlig innsats for kulturlivet på Askøy. Prisen kan også tildeles personer, lag og organisasjoner fra Askøy som i sin karriere har markert seg utenfor kommunegrensen.
 • Kulturprisen skal deles ut til skapende kunstnere eller kulturarbeidere som driver sin virksomhet i sjangre som sorterer under det utvidede kulturbegrep.
 • Kulturprisen skal i utgangspunktet deles ut årlig. Dersom Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) ikke finner å kunne dele ut prisen et år på grunn av mangel på forslag på kandidater, utsettes tildelingen til året etter.
 • Det henstilles gjennom pressen og andre medier å sende inn forslag på kandidater innen 1. september hvert år. Administrasjonen kan bistå faglig i forbindelse med utvelgelse av kandidat.
 • Endringer av statutter for tildeling av Askøy kommunes kulturpris, Kipekjerringa, behandles i Utvalg for oppvekst og levekår (UOL).

Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?