Skip to main content

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenester som personlig assistanse,

                                                               

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan være praktisk bistand og opplæring, og støttekontakt for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for personlig assistanse i dagliglivet. 

Målet er å bidra til at personer med et stort bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelse.

Personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til å få avlastningstiltak organisert som BPA.

Hva innebærer BPA?

 • BPA, Brukerstyrt Personlig Assistanse, innebærer at personer med assistansebehov selv finner sine personlige assistenter og organiserer assistentenes arbeid.
 • Når du har BPA er du eller en av dine nærstående arbeidsleder for assistentene dine. Det betyr at du selv, eller en av dine nærstående, er ansvarlig for opplæring av assistentene og daglig organisering av arbeidet deres.
 • Timeantall per uke innvilges av kommunen, men det er arbeidsleders ansvar å forvalte timene. 
 • Med BPA kan du selv organisere livet ditt ut fra dine behov, og du kan delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Samfunnsdeltakelse er et viktig formål med BPA-ordningen. Du kan være aktiv i foreningsliv, politikk, idrett, klubb eller på andre måter. Hovedsaken er at du styrer ditt liv og gjør det du selv ønsker å gjøre

Rett til BPA?

 • Tildeling av tjenester baseres på en helhetsvurdering av søkers funksjonsnivå og bistandsbehov, og utgjør tilsammen et tilbud som skal stå i forhold til behovene.
 • Det er assistansebehovet ditt og hvor mange timer i uken du har behov for hjelp som avgjør om du har rett til å få tjenestene dine organisert som BPA. Tildeling av BPA gir ikke rett på mer tjenester enn du ellers ville fått med andre tjenester.
 • Dersom saksbehandler sammen med deg vurderer at behovet ditt er på 32 timer eller mer, og at rettighetsbestemmelsenes øvrige vilkår er oppfylt, vil du i utgangspunktet ha rett til BPA. 
 • Dersom du har et assistansebehov på mellom 25 og 32 timer, vil du også kunne ha rett til BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at tilbudet kan utføres rimeligere med tradisjonelle tjenester
 • Kommunen skal vurdere om BPA er en hensiktsmessig ordning for deg også om du ikke har rett til BPA.

Du kan lese mer om rettighetsfestingen av BPA på Helsedirektoratets nettsider

Tilbydere - leverandører av BPA

Askøy kommune har organisert tjenesten slik at arbeidsgiveransvaret for assistentene i ordningene ligger hos private tjenesteleverandører som har avtale med kommunen. Du som bruker velger hvilken leverandør du ønsker å benytte.

Du er arbeidsleder, og leder det daglige arbeidet til assistentene dine, men de skal i tillegg de ha en formell arbeidsgiver. BPA-leverandøren som du velger er den formelle arbeidsgiveren for dine assistenter.

Askøy kommune har avtale med følgende tilbydere:

Hva koster det?

BPA er i utgangspunktet gratis.  Hvis noen av de tildelte timene skal brukes til praktisk bistand må du betale en egenandel for dette. Egenandelens størrelse fremkommer  i så fall av vedtaket. Nærmere informasjon om kommunens gebyrer og betalingssatser finner du ved å følge linken under.

Gebyrer og betalingssatser

Søknadsbehandling

 1. Fyll ut søknaden. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
 2. Når søknaden er mottatt, blir den tildelt en saksbehandler.
 3. Saksbehandler kontakter deg. Dersom det er behov for et vurderingsbesøk avtales det.
 4. Dersom du ikke har vedlagt nødvendige opplysninger fra lege eller andre relevante samarbeidspartnere, vil saksbehandler innhente dette.
 5. Når søknaden er ferdigbehandlet får du tilsendt brev med vedtaket og annen aktuell informasjon om hva dette innebærer.

Les mer og søk helse- og omsorgstjenester

Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorg innen 4 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Vestland med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorg
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Relaterte tjenester/tjenesteområder