Skip to main content

Her finn du en oversikt over tilbud som gir arbeidstrening, utdanning og sosial trening. 

A2G

A2G er en av de største arbeids- og inkluderingsbedriftene i Vestland. Gjennom et godt samarbeid med NAV tilbyr vi en rekke arbeidsrettede tjenester innen alle bransjer og arbeidsområde.

Målet vårt er å gi menneske som aldri har være i jobb, eller som har vært lenge uten arbeid, muligheten til å komme seg inn på arbeidsmarkedet – og beholde jobben.


Kontakt oss

Nettside

Fontenehuset Bergen

I et lite oransje trehus i Skuteviksbodene befinner Fontenehuset seg. Fontenehuset er et arbeidsfellesskap for alle som har eller har hatt psykiske helseutfordringar.

Medlemskapet er gratis og en kan komme og gå når en selv ønsker det. Dagene på Fontenehuset består i at medlemmene utfører praktiske gjøremål som f.eks matlaging, kontorarbeid og renhold.

Målet er å la mennesker med psykiske helseutfordringer ha noe å gå til og å kunna være aktive i eit sosialt fellesskap. Her blir det fokusert på det friske i mennesket og på mestringsopplevelsen ved å utføre arbeidsoppgaver.

De som går dit er en del av et arbeidsfellesskap og kallest derfor "medlemmer" og ikkje "brukere". For noen av medlemmene er målet å komme seg ut i jobb eller studier, andre treng en plass å gå til for å føle at en har kontroll over egen sykdom og hverdag.


Kontakt oss

Telefon: 976 38 710
Besøksadresse: Skuteviksboder 11, 5035 Bergen
Nettside

MB-programmet - Medarbeider med brukererfaring (ALF)

MB-programmet kvalifiserer deltakarar til å arbeida som hjelparar i tverrfagleg rehabiliteringsarbeid innan fagfeltet psykisk helse og rusomsorg. Deltakarane lærer å nytta eigne erfaringar som kompetanse, med utgangspunkt i kunnskap om eigen tilfriskningsprosess.

MB-programmet går over 12 månader og svarer til 50 % stilling. Programmet består av teori, praksis og prosjektoppgåve.

Tema

Tema er mellom anna MB-rollen, brukarmedverknad, tilfriskning, kommunikasjon, stressmestring, og miljøarbeid. Foreleserne er innleidd frå fagmiljø innan psykisk helse.

Praksisperiode

Praksisperiodane er på 20 veker fordelte på to periodar. Aktuelle praksisplassar kan vera ved psykiatriske dagtilbud, rusomsorg- og rehabiliteringssenter, DPS, bofellesskap i kommunar og i Helse Bergen.

Programmet blir avslutta med innlevering av prosjektoppgåve. Formålet med oppgåva er å få auka medvit rundt utøvinga av eigen MB-rolle.

Antall plasser

20 plasser – årlig opptak i april


Kontakt oss

Nettside

Senter for jobbmestring - NAV

Dette er eit tilbod til deg med angst og/eller depresjon, og som vil ha hjelp til å handtera det i ein jobbsamanheng.

Kven kan få tilbodet?

Du som:

har lett til moderat angst og/eller depresjon som hinder for arbeid
er utan arbeidsforhold eller har eit arbeidsforhold du ikkje kan eller ønskjer å gå attende til
ønskjer bistand til raskt å kome i arbeid


Kontakt oss

Nettside

TAM /Tryggleik, Ansvar og Meistring

Undervisnings-program som motiverar ungdommar med ulikt problematikk til å fullføra skulen. I staden for at dei fell utanfor skule og samfunn, lærer dei mestring og får sosial kompetanse gjennom praktiske oppgåver, prosjektdeltakarane forbetrar resultata på skulen, og får fiska og friluftsliv som viktige og stimulerande hobbyar.

TAM (Tryggleik, Ansvar og Mestring) er eit alternativt undervisningsopplegg i regi av NJFF Vestland.


Kontakt oss

Lurer du på meir om TAM-prosjektet? Ta kontakt med oss!

Kenneth Bruvik

E-post: 
Telefon: 936 31 246

Ingvild Aurdal

E-post: 
Telefon: 928 58 676

Terje Wangsholm

E-post: 

Telefon: 414 45 768

Trigger Øygarden og Askøy

Trigger tilbyr eit breitt spekter av varer og tenester innan ulike driftsområde.

Trigger er godkjent av NAV som tiltaksarrangør for tiltaka VTA (varig tilrettelagt arbeid), og AFT (Arbeidsforberedende trening).

På Askøy har vi autorisert bilverkstad, bakeri og catering, to vaskeri, trelast avdeling og ei avdeling som pakkar og sender ut varer for nettbutikkar. På Sotra har vi snikkarverkstad og jobbfrukt avdeling.


Kontakt oss

Trigger Jobb AS
Sentralbord: 56 15 14 10
Post/besøksadresse: Bakarvågen 15, 5305 FLORVÅG
Nettadresse

Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?