"Læring og trivsel - hånd i hånd"

Når vi går hånd i hånd, betyr det at alle, både hjem og skole hver dag må samarbeide for at alle de forventningsfulle elevene våre skal få god læring, trivsel og trygghet.


Verdiplattform

Elevsyn

Strusshamn skole arbeider for at eleven skal bli bevisst på egen læring.

På Strusshamn skole mener vi at

  • elevene skal få utvikle seg faglig og sosialt ut ifra sine forutsetninger.
  • elevene skal oppleve et trygt og strukturert læringsmiljø.
  • alle elever skal møtes og behandles med respekt og omsorg fra voksne og medelever.
  • elevene skal ha trygge rammer inne og ute, gitt av samstemte og tydelige voksne.
  • alle elever er like mye verd, og deres rettigheter skal ivaretas.

Læringssyn

Elevene våre lærer best når

  • læringsmiljøet er preget av struktur, tydelige krav og forventninger.
  • de blir møtt med tydelige mål, oppmuntring og konstruktive tilbakemeldinger.
  • undervisningen er variert og tilrettelagt for den enkelte.
  • læreren er engasjert og faglig trygg.
  • de opplever mestring og utfordringer.

Back to top