Visjonen vår er: VI VEKS - med mot, meistring og mangfald.

Vi har fokus på tilpassa opplæring, tidleg innsats, stasjonsundervisning og digital læring.

Skulen har utvikla eit sett verdiar som styrer prioriteringane i kvardagen.


Læringssyn

 • Undervisninga er godt førebudd
 • Det er tydeleg og god klasseleiing
 • Undervisninga er tilpassa den einskilde eleven
 • Læraren driv systematisk vurdering
 • Elevane tek aktivt del i undervisninga

Elevsyn

 • Eleven skal bli verdsett, respektert og tilhøyrer fellesskapet
 • Dei vaksne er tydelege og omsorgsfulle
 • Eleven får ros
 • Vaksne og barn jobbar målretta mot mobbing
 • Dagen er variert, og det er eit positivt miljø rundt måltid og pausar

I møte med samfunnet må elevane vere rusta med

 • evne til å lære
 • gode basisdugleikar
 • evne til å vise respekt og empati
 • gode dugleikar i å kommunisere og samarbeide
 • evne til kreativ tenking og problemløysing

Back to top