Vedtatt av Utvalg for oppvekst og levekår 04.03.2015. Gjeldende fra 01.08.2015.

Retningslinjer

Skolefritidsordningen i Askøy kommune drives etter de vedtekter som er vedtatt av Utvalg for oppvekst og levekår.


Formål

Skolefritidsordningen er en del av skolens totale virksomhet og skal inngå i skolens planer med målsettinger og aktiviteter. SFO er et omsorgs- og fritidstilbud før og etter skoletid for 1.- 4. årstrinn og for barn med spesielle behov på 1.- 7. årstrinn. Innhold og virksomhet skal tilrettelegges for fri og naturlig lek, kulturaktiviteter og sosial læring i trygge omgivelser. Jfr. Opplæringslova § 13-7 og § 9a. SFO tilbudet skal støtte opp om elevene sitt læringsarbeid.


Ansvar og styringsorgan

Utvalg for oppvekst og levekår er ansvarlig styringsorgan for skolefritidsordningene i kommunen. Skolefritidsordningen er administrativt lagt under Fagsjef skole.

Rektor er administrativt og økonomisk ansvarlig for driften av den enkelte ordning innenfor rammer som er satt av lov, forskrift, vedtak og budsjett.


Eierforhold

Skolefritidsordningene i skolene eies og drives av Askøy kommune. Dersom det opprettes private ordninger, har Askøy kommune godkjenningsmyndighet og tilsynsmyndighet.


Opptakskriterium / opptaksmyndighet

Alle som søker innen fastsatt tidsfrist, får plass, jfr. vedtektene punkt 2. Søknad om plass skjer elektronisk til den enkelte skole. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt søker mottar vedtaket, jfr. Forvaltningsloven kapittel VI.


Opptaksperiode og oppsigelse av skolefritidsordningen

Hovedopptak skjer om våren forut for nytt skoleår med søknadsfrist 1. mars (fristen gjelder ikke våren 2020). Fortløpende opptak kan skje gjennom året dersom bemanning og lokaliteter tillater dette. Tildeling av plass skjer ved særskilt tildelingsbrev (enkeltvedtak) og gjelder fra startdato til utgangen av 4. årstrinn eller til plassen eventuelt blir sagt opp skriftlig på et tidligere tidspunkt. Det må ikke søkes særskilt for hvert skoleår.

Det er 1 måneds oppsigelsesfrist gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april må det betales til og med juni måned. Endring av plass skjer fra den 1. i påfølgende måned.

Ved vesentlig mislighold av foreldrebetaling kan Askøy kommune frata plass i SFO, men kommunen skal først benytte ordinære innkrevingsrutiner for utestående krav.


Foreldrebetaling

Foreldrebetaling fastsettes av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen og beregnes med utgangspunkt i § 13-7 i Opplæringsloven (selvkostprinsippet). Prisjusteringer kan forekomme i løpet av året og gjøres da gjeldende fra det tidspunkt de er vedtatt. Det betales for 11 måneder pr. år. Det gis 25% søskenmoderasjon for barn nr. 3 i SFO.

Det vil bli avkrevd ekstra betaling på kr 200,- dersom barnet hentes for sent i forhold til avtalt tid. Skjer ikke innbetaling innen de gitte frister, kan det bli fremmet sak om oppsigelse av plassen. Utgifter til mat kan kreves dekket av foreldre gjennom en ekstrakontingent.
Selv om en ikke bruker plassen maksimalt, må det likevel betales for tilbudet en har akseptert.


Åpningstid

SFO skal være åpen 9,5t pr. dag. Normalåpningstid er fra 07:15 til skolestart og fra skoleslutt til 16:45 i skoleåret. I tillegg er SFO åpen fra 07:15 til 16:45 alle hverdager når skolen er stengt utenom 4 uker i juli (definert i skoleruten), 5 plandager (definert i skoleruten) og julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Den enkelte skole kan skyve åpningstid etter drøftinger i samarbeidsutvalget.

Askøy kommune gir tilbud om hel og halv plass. Hel plass kan nytte SFO den tiden eleven ikke er på skolen. Halv plass er definert som «inntil 10 timer pr. uke» i skoleåret og hele dager utenom skoleåret.

Skolen kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe i helt spesielle situasjoner som kan oppstå i en familie. Dette er ment som en mulighet for å avhjelpe familien ved for eksempel sykdom eller hendelser som ikke kan planlegges, og skal ikke ha varighet ut over noen dager.


Leke- og oppholdsareal

Lokaler og uteområder skal godkjennes etter Plan og bygningsloven, Byggeforskrifter, Kommunehelsetjenesten, Forskrift for miljørettet helsevern, Arbeidsmiljøloven, Lov om produktkontroll, HMS-prosedyrer, Opplæringslova § 9A.

Vedtatt skolebruksplan legger opp til stor grad av sambruk av arealer mellom skole og SFO. I eksisterende skoler er det gjerne avsatt eget areal for SFO. I fremtidige nye og ombygde skoler blir det i større grad lagt opp til sambruk. Hver skole definerer sitt uteområde ut fra lokal tilpassing.


Bemanning og ledelse

Rektor er ansvarlig leder for SFO. I lederteamet ved skolen har en avdelingsleder fag- og personalansvar for SFO. (Ny lederstruktur innført ved alle skoler fra 2015.)

Bemanningen vurderes ut fra totalsituasjonen. Lokaliteter, sammensetning av barnegrupper (barn med særskilte behov), ansvarlighet, helse, miljø og sikkerhet m.v. vil være vurderingskriterier. Behovet vil variere fra skole til skole.


Endring av vedtektene skal godkjennes av Utvalg for oppvekst og levekår.


Ansvarlig avdeling

Ansvar og ledelse - Skole