Som en del av Askøypakken skal Statens Vegvesen utbedre og bygge ny fylkesveg 562 mellom Lavik og Haugland. Askøy Kommune skal samtidig bygge ny vann- og avløpsledninger på denne strekningen.

 

loading...
Hvor skjer det?

Ny trase for vann- og avløpsledninger vil følge ny fylkesveg fra avkjørselen til Horsøy ved Juvik og frem til avkjørselen til Hauglandsmyra på Haugland. Ledningene legges hovedsakelig i nytt fortau. Total lengde på ny ledningstrase er ca. 4200 meter (se oversiktskart på baksiden).

Hvorfor gjør vi det?

Strengere krav til utslipp av avløpsvann medfører behov for nytt avløpsrenseanlegg for områdene rundt Hauglandsosen. Nye avløpsledninger mellom Lavik og Haugland vil være en viktig del av overførings-anlegget for å føre avløpsvann fra Haugland mot nytt avløpsrenseanlegg på Horsøy. Det vil bli behov for etablere en ny pumpestasjon ved Orrhaugvegen på Haugland for å pumpe avløpet sørover mot Lavik. I tillegg vil nye avløpsledninger avskjære eksisterende avløpsledninger mot sjø slik at også dette avløpet ledes mot nytt renseanlegg.
Det vil også bli lagt ny hovedvannledning mellom Lavik og Haugland. Denne vil gi mulighet for sammenkobling mellom Ingersvatn vannverk og Kleppe vannverk på vestsiden av Askøy. I tillegg vil den forsterke overføringen av vann mot Haugland og Ravnanger. Vannforsyningen lokalt mellom Lavik og Haugland vil bli forbedret og utvidet. Nye vannledninger vil totalt sett gi en større sikkerhet i vannforsyningen og tilrettelegge for videre utvikling av området.

Hvem er ansvarlig?

Det er enhet Vann og avløp som er ansvarlig for utbygging av nye vann- og avløpsledninger mellom Lavik og Haugland. Dette er et samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen som er ansvarlig for veiutbyggingen, inkludert overvannshåndtering.

Når skjer det?

Planleggingen av ny vei, samt nye anlegg for vann og avløp pågår. Det er planlagt oppstart av anleggsarbeidene rundt årsskiftet 2020/2021, og antatt byggetid er 3 år.

 

Kontaktpersoner

Prosjektleder: Remy Furevik
Mobilnummer: 936 56 173
E-post:

Grunnerverver: Ina Aasebø
Telefonnummer: 56 15 58 00
E-post:

Grunnerverver: Hanne Opsal
Telefonnummer: 56 15 58 00
E-post:


Vedlegg

pdf Oversiktskart trase (3.27 MB)

 

 

 

 

Back to top