Som en del av Askøypakken skal Vestland Fylkeskommune utbedre fylkesveg 213 mellom Skiftesvik og Marikoven. Askøy kommune skal samtidig bygge nye vann- og avløpsledninger på denne strekningen.
loading...
Hvor skjer det?

Ny trase for vann- og avløpsledninger vil følge ny fylkesveg fra avkjørselen til gravplassen i Skiftesvik og ut til snuplassen i Marikoven. Ledningene legges hovedsakelig i nytt fortau. Total lengde på ny ledningstrase er ca 1400 meter. 

Hvorfor gjør vi det?

Strengere krav til utslipp av avløpsvann medfører behov for nytt avløpsrenseanlegg for Askøy sør. Nye avløpsledninger mellom Skiftesvik og Marikoven vil være en del av overføringsanlegget for å føre avløpsvann fra Marikoven og Skiftesvik mot nytt avløpsrenseanlegg i området Skarholmen/Kleppestø. I tillegg vil nye avløpsledninger avskjære og sanere eksisterende utslipp som ikke tilfredsstiller nye utslippskrav. Det vil bli behov for å etablere tre nye pumpestasjoner langs traseen for å få overført avløpsvannet østover i retning Kleppestø; en i Skiftesvik, en ved broen over Pøylo og en ved snuplassen i Marikoven. I tillegg skal det etableres en ny sjøledning for å overføre avløpet fra Marikovneset til ny pumpestasjon innerst i Skiftesvik.

Vannforsyningen til Marikoven går i dag via en sjøledning, og det finnes ikke alternative forsyningsledninger dersom det blir driftsstans. Ved å legge ny vannledning langs ny fylkesveg, vil man få to alternative forsyningsledninger. Det blir også etablert en ringledning internt i Marikoven, noe som gir en sikrere og mer robust vannforsyning. 

Hvem er ansvarlig?

Det er enhet Vann og avløp som er ansvarlig for utbygging av nye vann- og avløpsledninger mellom Skiftesvik og Marikoven. Dette er et samarbeidsprosjekt med Vestland Fylkeskommune som er ansvarlig for vegutbyggingen, inkludert overvannshåndtering.

Når skjer det?

Oppstart bygging var i oktober 2019, med planlagt ferdigstillelse april 2021. Prosjektet har blitt forsinket grunnet konkurs hos utførende entreprenør. Ny entreprenør er kontrahert og startet opp arbeidet igjen årsskiftet 2021/2022. Prosjektet skal være ferdig første halvdel 2023.

Kontaktpersoner

Prosjektleder: Andres Strøm
Mobilnummer: 415 40 009
E-post:

Leder VA: Anton Bøe
E-post:


 Vedlegg

pdf Oversiktskart trase (1.48 MB)

Back to top