Overføring avløp Kleppestø Skarholmen
Oversiktskart med planlagte ledningstraseer.  loading...

Hva skal vi gjøre?

I forbindelse med etablering av nytt renseanlegg i Skarholmen, skal det etableres overføringsanlegg for avløp fra Kleppestø og frem til Skarholmen.

Hvor skjer det?

Eksisterende renseanlegg på Kleppetø skal settes ut av drift og rives. Eksisterende pumpestasjon på Kleppestø skal bygges om, og det skal etableres ny overføringsledning i sjø fra Kleppestø til Klampavika. Fra pumpestasjonen og til indre del av Kleppestøsundet etableres overføringsledningen i grøft.

Eksisterende pumpestasjon i Holmedalen skal også bygges om, og det skal også her etableres ny overføringsledning i sjø til Klampavika. Fra pumpestasjonen og ned til Klubbavika etableres overføringsledningen i grøft.

Fra Klampavika og frem til nytt renseanlegg i Skarholmen etableres det nye overføringsledninger i grøft i eksisterende vei. Ledningstraseen følger avkjørsel opp fra det gamle tankanlegget til Skarholmvegen, og videre i eksisterende fortau langs Skarholmvegen.

Avløpet fra Stongafjellet skal i tillegg legges om via Skarholmvegen. I dag føres dette avløpet fra Stongafjellsvegen gjennom borehull til pumpestasjonen i Holmedalen. Ved å legge om traseen unngår man omveien via Holmedalen, og man unngår pumping av avløpet tilbake fra Holmedalen til Klampavika. Dette reduserer energikostnader, og reduserer nødvendig kapasitet for denne pumpestasjonen. Ny trase går i eksisterende fortau langs Skarholmvegen. Her skal eksisterende rør gjenbrukes som trekkerør på deler av strekningen.

Langs Skarholmvegen vil eksisterende kommunal vannledning bli skiftet ut og oppdimensjonert. Utskifting av denne vannledningen vil gi en bedre sikkerhet i vannforsyningen i området ved at risikoen for lekkasjer og brudd reduseres. Kapasiteten for overføring av vann mellom Kleppestø og Strusshamn vil også bli forbedret.

Anleggsarbeidene vil bli utført slik at ulemper for trafikanter og omgivelsene blir minst mulig. Det vil bli utarbeidet en trafikkavviklingsplan for Skarholmvegen, men det kan bli nødvendig å stenge veien i kortere perioder, for eksempel ved behov for sprenging av fjell.

Når anleggsarbeidene er ferdigstilt, vil vegene bli oppgradert med nytt dekke mm.

Hvorfor gjør vi det?

Som følge av strengere rensekrav for tettbebyggelsen Søre Askøy (sør for Tveit og Ask), skal Askøy bygge nytt renseanlegg blant annet i Skarholmen. Det nye renseanlegget skal håndtere avløp fra den sørlige delen av Askøy, fra Follese i vest til Florvåg i øst. Dette inkluderer blant annet områdene Kleppestø, Holmedalen og Stongafjellet. Avløpet vil bli renset betydelig bedre enn ved dagens renseanlegg, og bidra til bedre vannkvalitet i Byfjorden. Eksisterende utslipp i området skal saneres og overføres til det nye renseanlegget. Askøy kommune skal derfor bygge en rekke nye pumpestasjoner og overføringsledninger.

Utslippet i Kleppestø er det største utslippet innenfor tettbebyggelsen Søre Askøy, og er dermed prioritert. Overføringen til Skarholmen vil derfor bli satt i drift så snart det nye renseanlegget er ferdigstilt. Dette vil forbedre vannkvaliteten i området, noe som tilrettelegger for økt biologisk mangfold og forbedret rekreasjonsmuligheter.

Det legges også til rette for at private utslipp skal saneres og koble seg til det offentlige ledningsanlegget. Eiendommer med eget privat utslipp vil få pålegg om tilknytning til offentlig anlegg i etterkant av dette prosjektet.

Hvem er ansvarlig?

Det er enhet Vann og avløp som er ansvarlig for utbygging av nye vann- og avløpsledninger på strekningen Kleppestø – Skarholmen.

Når skjer det?

Nytt renseanlegg i Skarholmen er planlagt ferdigstilt i løpet av 2026, og overføringsanlegg for avløpet fra Kleppestø til Skarholmen skal være ferdigstilt før den tid. Anleggsarbeidene for disse ledningene avsluttes våren 2024. Sjøledninger er planlagt utført sommeren 2024.

Kontaktpersoner

Prosjektleder: Frank Ove Åmodt
Mobilnummer: 409 14 673
E-post:

Leder VA: Anton Bøe
Mobilnummer: 970 51 799
E-post:  

Back to top