Overføring avløp Juvik Horsøy
Oversiktskart med planlagte ledningstraseer.

loading...
Hva skal vi gjøre?

I forbindelse med etablering av nytt renseanlegg på Horsøy, skal det etableres overføringsanlegg for avløp fra Juvik og frem til Horsøy.

Hvor skjer det?

Eksisterende renseanlegg i Juvik skal bygges om til en pumpestasjon, slik at eksisterende bygning gjenbrukes. Overføringsledningen føres i grøft i kommunal vei ned til Juvik kai, og legges videre i sjø frem til Horsøy.

Samtidig vil eksisterende kommunale vann- og avløpsledninger langs den kommunal veien bli skiftet ut. Utskifting av vannledningen vil gi en bedre sikkerhet i vannforsyningen i området ved at risikoen for lekkasjer og brudd reduseres. I tillegg vil utskifting av overløpsledning hindre lekkasjer av avløpsvann i området.

Det skal også etableres ny avløpsledning i sjø fra Lavik og frem til ny pumpestasjon i Juvik. Dette avløpsvannet vil dermed også bli videreført til nytt renseanlegg på Horsøy. Utskifting av vann- og avløpsledninger langs fylkesvegen ved Lavik utføres i forbindelse med veiprosjektet Lavik-Haugland.

I anleggsperioden vil det bli behov for å stenge veien ned til Juvik kai for kjøretøy en periode. Dette er planlagt utført i vinterhalvåret, når trafikken ned til båthavnen er liten. Alle brukere av båthavnen vil bli informert i god tid før stenging, og dette gjøres i dialog med båtforeningene.

Når anleggsarbeidene er ferdigstilt, vil den kommunale vegen bli oppgradert med nytt dekke mm.

Hvorfor gjør vi det?

Som følge av strengere rensekrav for tettbebyggelsen Søre Askøy (sør for Tveit og Ask), skal Askøy bygge nytt renseanlegg blant annet på Horsøy. Det nye renseanlegget skal håndtere avløp fra områdene rundt Hauglandsosen, fra Tveit i nord til Hetlevik i sør. Dette inkluderer blant annet områdene Ravnanger, Haugland, Storebotn, Lavik og Juvik. Avløpet vil bli renset betydelig bedre enn ved dagens renseanlegg, og bidra til bedre vannkvalitet i Hauglandsosen. Eksisterende utslipp i området skal saneres og overføres til det nye renseanlegget. Askøy kommune skal derfor bygge en rekke nye pumpestasjoner og overføringsledninger.

Utslippene i Juvik vil også saneres, og vannkvaliteten vil bli forbedret. Dette vil tilrettelegge for økt biologisk mangfold og forbedret rekreasjonsmuligheter. Siden det er lite utskifting av sjøvannet innerst i Juvik, er dette et prioritert område. Overføringen til Horsøy vil derfor bli satt i drift så snart det nye renseanlegget er ferdigstilt.

Det legges også til rette for at private utslipp skal saneres og koble seg til det offentlige ledningsanlegget. Eiendommer med eget privat utslipp vil få pålegg om tilknytning til offentlig anlegg i etterkant av dette prosjektet.

Hvem er ansvarlig?

Det er enhet Vann og avløp som er ansvarlig for utbygging av nye vann- og avløpsledninger på strekningen Juvik - Horsøy.

Når skjer det?

Planlagt oppstart av anleggsarbeidene er 2023. Planlegging og grunnerverv for ny anlegg er ferdig. Nytt renseanlegg på Horsøy er planlagt ferdigstilt i løpet av 2026, og overføringsanlegg for avløpet fra Juvik til Horsøy skal være ferdigstilt før den tid.


Kontaktpersoner

Prosjektleder: Frank Ove Åmodt
Mobilnummer: 409 14 673
E-post:

Leder VA: Anton Bøe
Mobilnummer: 970 51 799
E-post:  

Back to top