Ilustrasjon hvordan kan avløpsrenseanlegget bli seende ut

Illustrasjon av hvordan Skarholmen avløpsrenseanlegg kan bli seende ut.

loading...

Hva skal vi gjøre?

Vi skal bygge et nytt avløpsrenseanlegg for avløpssone sør på Askøy. Avløpsrenseanlegget skal rense avløpsvann fra innbyggere og næringsvirksomhet innenfor området markert i kartet under. Anlegget blir bygget for en befolkningsvekst frem til 2050, noe som tilsvarer 20 000 personer, inkludert næringsvirksomhet.

Kart avløpssone sør med markert plassering av renseanlegg:

Kart avløpssone vest med markert plassering av renseanlegg

Hvor skjer det?

Avløpsrenseanlegget skal bygges på Skarholmen, like på vestsiden av Askøybroen. Denne tomten var tidligere avsatt til utbygging av bussanlegg for Vestland Fylkeskommune. Askøy kommune har kjøpt eiendommen av fylkeskommunen. Det er også utarbeidet en reguleringsplan for området som omhandler avløpsrenseanlegget. Denne er lagt ut til offentlig ettersyn. Plankart vist med gjeldende planavgrensning:

Plankart Skarholmen avløpsrenseanlegg

Planforslaget legger til rette for nytt avløpsrenseanlegg og lagerbygg, med tilhørende infrastruktur. En illustrasjon over hvordan avløpsrenseanlegget kan bli seende ut er vist under:

Skarholmen avløpsrenseanlegg - illustrasjon hvordan kan avløpsrenseanlegget bli seende ut

  • Det forventes ingen luktbelastning for naboer (ingen overskridelser av anbefalt grenseverdier).
  • Området er støybelastet, og tiltaket vil, utenom i anleggsfasen, ikke øke områdets støybelastning.
  • Avløpsrenseanlegget er tenkt plassert på en slik måte at det vil ha svært liten/ingen negativ effekt på solforhold/utsiktsforhold for naboer.
Hvorfor gjør vi det?

Strengere krav til utslipp av avløpsvann medfører behov for etablering av nytt avløpsrenseanlegg for området. Avløpsvannet skal gjennom en renseprosess hvor mesteparten av det organiske materialet blir fjernet før utslipp til Byfjorden. Dette krever en kompleks prosess hvor avløpsvannet går gjennom flere rensetrinn for å sikre tilfredsstillende rensing. Kommunens kapasitet til å rense avløp ut i Byfjorden vil med dette avløpsrenseanlegget oppgraderes vesentlig. Forbedret rensekapasitet er en viktig forutsetning for videre utvikling i området.

Kravene til rensing er satt i utslippstillatelsen gitt av Statsforvaltaren (tidligere fylkesmann) i Vestland. Det stilles strenge krav til dokumentering av renseeffekt, og mange prøver av avløpsvannet både inn og ut av avløpsrenseanlegget vil bli tatt når anlegget er satt i drift.

Ferdig renset avløpsvann vil bli ført ut på 50 meters dyp i Byfjorden på vestsiden av Askøybroen. Utslippspunktet er bestemt ut fra at det rensede avløpsvannet kan spre seg, og ingen lokal oppsamling vil finne sted. De strenge kravene til rensing før utslipp vil bidra til en positiv effekt for tilstanden i omkringliggende sjøområder sammenlignet med dagens situasjon.

Eksisterende utslipp i området vil bli sanert og overført til nytt renseanlegg. Dette vil bidra til mindre forurensing i Byfjorden, noe som legger til rette for biologisk mangfold og gode rekreasjonsforhold.

Hvem er ansvarlig?

Det er enhet vann og avløp som er ansvarlig for bygging av nytt avløpsrenseanlegg.

Når skjer det?

Planlegging av renseanlegget med utarbeiding av reguleringsplan, forprosjekt og konkurransegrunnlag for totalentreprise er i stor grad ferdig. Oppstart anleggsarbeider er sommeren 2022, med planlagt ferdigstillelse i 2026.

Les mer: Nå går startskuddet for bygging av renseanleggene

Byggingen er delt i flere entrepriser. Under viser en oversikt over entreprisene, samt hva de omfatter:

  1. Grunnentreprise: klargjøring av tomt, bygging av adkomstvei, legging av vann og avløpsledninger inn til bygg, samt utslippsledninger i sjø. Bygging av pumpestasjon ved Engevikvegen.
  2. Byggentreprise: bygging av bygg til avløpsrenseanlegget. Dette bygget vil bestå av en prosesshall, en administrasjonsdel, samt lagerhall.
  3. Prosessentreprise: Alle tekniske anlegg for selve renseprosessen, dette inkluderer forbehandling (fjerning av søppel, sand og fett), biologisk rensetrinn, avskillingstrinn (fjerning av organisk materiale), og slamhåndtering.
Overføring av avløpsvann til avløpsrenseanlegget

Eksisterende renseanlegg, med tilhørende utslipp, skal saneres. Avløpet skal overføres til det nye renseanlegget. For avløpssone sør gjelder dette totalt 16 utslipp. Det foregår derfor flere prosjekter parallelt som omfatter bygging av pumpestasjoner og overføringsledninger for overføring av avløp til nytt avløpsrenseanlegg. For utfyllende informasjon om påbegynte prosjekter for overføring av avløpsvann i området, se lenker for hvert prosjekt under.

Kontaktpersoner

Prosjektleder: Frank Ove Åmodt
Mobilnummer: 409 14 673
E-post: 

Leder VA: Anton Bøe
E-post: 


Vedlegg

pdf Avløpssoner Søre Askøy (1.44 MB)

Back to top