Her kan du lese mer om hvilke jobber som må gjøres for at vi kan sikre trygt og godt kommunalt vann via Fromreide vannverk, og hvor langt vi har kommet i arbeidet.

7. juli 2023 - Kokeanbefalingen oppheves

Vi har i lang tid jobbet med å sikre god kvalitet på vannforsyningen til abonnenter på Fromreide. Nå er kokeanbefalingen opphevet!

Vannprøver som er tatt på det kommunale ledningsnettet i området Fromreide, Eikevågen, Nerigarden og Hansneset viser at kvaliteten på vannet er god og tilfredsstiller gjeldende krav.

Vi vil fortsatt jobbe med utbedringer, og det betyr at det kan komme perioder med kokevarsel for de husstandene som vil bli berørt av arbeid lokalt. Hvis det angår deg, blir du varslet.


6. juli 2023

Tiltak for forbedring av vannkvaliteten

Vi har i lang tid jobbet med å sikre god kvalitet på vannforsyningen til abonnenter på Fromreide.

Vi har gjennomført flere runder med kloring, og tatt vannprøver etter samme prøvetakingsprogram som har vært benyttet på Fromreide i mange år. Vi har gjort det det slik for å sikre kontinuitet, og for å ha best mulig data for å forstå utfordringene med vannkvaliteten i området.

Hvorfor har det tatt tid å friskmelde vannet?

Vannprøvene har dessverre ikke hatt ønskede resultater, ettersom verdiene har oversteget grenseverdiene i drikkevannsforskriften betydelig. Vi har dermed ikke hatt mulighet til å oppheve kokevarselet.

Små dimensjoner på ledningsnettet, ledninger med lite uttak og mangel på utspylingsmuligheter, er noen av årsakene for at vi ikke har fått ønsket effekt av kloringen. I tillegg til kloring har vi gjort andre undersøkelser på anlegget, utført noen utbedringer og planlagt flere.

Endring i prøvetakingsprogram

Analyser av det samlete resultatet fra vannprøvene har gjort at vi har endret på prøvetakingsprogrammet. Denne endringen har vært gjort de siste par ukene, og det har gitt gode resultater.

Vi har nå klart å isolere punkt med dårlig vannkvalitet, og er i ferd med å gjennomføre kontrollprøver på det kommunale nettet. Dersom ingenting er endret i negativ forstand, ser vi for oss å kunne friskmelde vannet på det kommunale nettet i løpet av svært kort tid. Når kokevarselet oppheves vil det ligge godkjente vannprøver til grunn for dette.

Denne orienteringen er ikke en oppheving av kokevarsel. Alle abonnenter vil bli varslet særskilt på SMS/talemelding når man kan slutte å koke vannet.

Tiltak på private ledninger og bygninger

Erfaringene som vi beskriver over, forteller oss at det sannsynlig vis er utfordringer på sanitæranleggene i boligene som påvirker vannkvaliteten på forskjellige eiendommer. Vi har altså kontroll på at vannet er rent og trygt, så lenge det er på kommunalt nett (kommunale rør).

Det er en kjent problemstilling at det kan samle seg smuss i forskjellige rister eller tanker, som igjen kan gi grunnlag for bakterievekst. Det er derfor viktig at alle huseiere går gjennom slike kritiske punkt på sitt sanitæranlegg, og renser og desinfiserer disse, for å sikre at man ikke får dårlig vannkvalitet internt i bygningen på sin eiendom.

Oppsummering:

Vi er håpefulle, og tror at vi nærmer oss en viktig milepæl på Fromreide – nemlig oppheving av kokevarselet.


12. mai 2023

Det er fortsatt utfordringer med vannkvaliteten. Kloring av ledningsnettet tilhørende Fromreide gamle vannverk ble startet opp igjen i april. Vannprøvene viste ikke tilfredsstillende kvalitet, noe som fortsatt dessverre er tilfelle.

De små dimensjonene på ledningsnettet gjør det vanskelig å få klor ut i endepunktene av ledningsnettet. Begrenset mulighet for utspyling hindrer også mulighet for å få økt hastigheten på vannet slik at det blir spylt ut på den måten.

Vi tar jevnlig målinger av klorrest på ledningsnettet, både manuelt og automatisk, i tillegg til vannprøver fra faste prøvepunkt.

Kokeanbefalingen opprettholdes inntil videre.

Vann og avløp skulle, på lik linje med abonnentene, ønske at vannkvaliteten var tilfredsstillende, og at kokeanbefalingen kunne vært opphevet. Vi fortsetter med arbeidet.


14. april 2023

Etter utspyling av ledningsnettet er det tatt ut en rekke vannprøver fra forsyningsområdet tilhørende gamle Fromreide vannverk. Analysene viser ikke tilfredsstillende kvalitet på enkelte områder. Kokeanbefalingen opprettholdes derfor inntil videre. Deler av ledningsnettet viser verdier som krever at tiltak iverksettes. Tilsetting av klor vil derfor gjeninnføres.


27. mars 2023

Utspyling av ledningsnettet - kan gi misfarget vann

Tirsdag 28. mars utfører vann og avløp utspyling av ledningsnettet som tilhører gamle Fromreide vannverk. I forbindelse med utspylingen kan abonnenter oppleve misfarget vann.

Arbeidet vil pågå i perioden mellom klokken 08.00 og 15.00.

Det anbefales å spyle ut på privat stoppekran i etterkant, helst på en utekran.

Abonnentene vil bli varslet med sms- eller talemelding.

Kokeanbefalingen gjelder fortsatt.


10. mars 2023

Informasjon om klor i drikkevannet for abonnenter på Fromreide

Som et ledd i å forsyne abonnentene på Fromreide med rent drikkevann fra Oksnes vannbehandlingsanlegg er arbeidet med kloring av fordelingsnettet startet. 

Dette er et midlertidig tiltak for å sikre desinfeksjon av ledningsnettet.

Hvorfor bruke klor?

Klor er et desinfeksjonsmiddel som brukes i drikkevann i hele verden. I Norge har vi generelt god drikkevannskvalitet, og klor blir av den grunn tilsatt i mye mindre grad og mengder enn hva man gjerne har opplevd når man er på reise i andre land.

Vi vil dosere klor i lave mengder, ettersom vi ikke trenger mye klor for å oppnå effekt. Det ønskes i denne forbindelse en restklor i vannet på rundt 0,5 mg/L. Vi er avhengig av restklor ut i alle endepunkt for å oppnå ønsket effekt.

Lukt og smak

Lukt og smak er individuelt fra person til person. Noen abonnenter vil kunne oppleve endring i lukt og smak i perioden arbeidet pågår, men dette er ikke helseskadelig for mennesker og dyr.

Har du akvarium?

Fisk, i akvarier, tåler ikke klor og vannet bør derfor behandles før det brukes i en slik sammenheng.

Fortsatt kokeanbefaling

Kokeanbefalingen gjelder fortsatt, inntil ny melding blir gitt. Oppheving av kokeanbefalingen blir sendt når vannprøver viser tilfredsstillende kvalitet.

Hvor lang tid tar det?

Det er usikkert hvor lang tid dette vil ta. Siden vi allerede i noen uker har levert vann i ledningsnettet fra Oksnes vannbehandlingsanlegg, så er vi optimistiske, og håper at ledningsnettet allerede er forholdsvis godt spylt igjennom.


28. februar 2023

Alt utstyr er ankommet og montert, og vi nærmer oss nå ferdigstilling, slik at abonnenter får rent og godt kommunalt vann.

Vi planlegger oppstart i uken etter vinterferien, og vil varsle innbyggerne nærmere. I første omgang begynner vi med kloring, dette får du SMS om.

Vi oppfordrer alle til å fortsatt koke vannet frem til kokevarselet oppheves. Dette gjelder abonnenter til gamle Fromreide vannverk.


1. februar 2023

Vi arbeider tett med leverandørene våre og ser at levering av sentrale komponenter tar lengre tid enn ønsket og tidligere antatt. Perioder med kaldt vær har også bidratt til å forsinke prosessene.

Det arbeides med å få koblet ferdig de installasjoner som er nødvendig får å oppnå tilstrekkelig overvåking og kontroll på vannforsyningen.

Etter oppdatert plan vil vi begynne leveransen av vann fra Oksnes vannbehandlingsanlegg i løpet av februar. I tiden fremover vil det kunne bli mindre avbrudd i vannforsyningen. Dette vil det bli varslet om.

Får du vann fra gamle Fromreide private vannverk, men ikke varsling fra oss om vannverket?

Les mer om SMS- og telefonvarslingen som vi tilbyr.


9. januar 2023

Etter planen åpner vi for levering av vann fra Oksnes vannbehandlingsanlegg i løpet av januar, med påfølgende kloring av lokalnettet/høydebasseng på Fromreide. Det blir sendt ut SMS-varsling før kloring av ledningsnettet. Kokeanbefalingen gjelder fremdeles og oppheves ikke før vi har godkjente vannprøver. Alle abonnenter som får vann via det gamle Fromreide private vannverk vil bli varslet når vannprøvene er godkjent og vannet kan drikkes. Ombyggings- og oppgraderingsarbeider som ikke berører leveringsstabiliteten i vesentlig grad fortsetter som planlagt fremover. 


14. desember 2022

Grunnet driftsproblemer på Fromreide oppfordres alle abonnenter i området til å spare på vannet. Vann og avløp er på plass og jobber med å løse utfordringene.

Det er sendt ut varsling til berørte abonnenter. Får du vann fra gamle Fromreide private vannverk, men ikke varsling fra oss om vannverket? Les mer her:


8. desember 2022

Det nærmer seg jul, og Vann og avløp har gjort en samlet risikovurdering av vannkvalitet, forsyningssikkerhet og stabilitet ved Fromreide vannverk. Vi har vurdert dette opp mot vaktbemanningen rundt jul og nyttår, og annet pågående arbeid knyttet til de øvrige leveringsområdene for drikkevann på Askøy.

Utsetter kloring

Basert på denne risikovurderingen, så er det ikke anbefalt å starte kloring i ledningsnettet på Fromreide så tett opp til jul. Hvis vi begynner å klore vannet nå, vil det medføre ulemper for lokale abonnenter i føjulstiden, og gjennom julen, og det vil påvirke beredskapen til øvrige abonnenter på Askøy. Denne beslutningen støttes av Mattilsynet.

Det er viktig at innbyggerne som får vann via Fromreide vannverk er sikre på at forsyningen går som normalt også i førjulstiden, selv om kokevarselet fortsetter.

Dette jobber vi med

  • Etter planen åpner vi for levering av vann fra Oksnes vannbehandlingsanlegg over nyttår, med påfølgende kloring av lokalnettet på Fromreide. Kokevarsel oppheves ikke før vi har godkjente vannprøver. Alle abonnenter som får vann via det gamle Fromreide private vannverk blir varslet når vannprøvene er godkjent og vannet kan drikkes.
  • Vi skal ta parasittprøver neste uke (uke 50). Prøvetaking fra de «nye» kommunale punktene starter denne uken.
  • Den kommunale ledningen frem til tidligere Fromreide private vannverk er spylt ut og kloret. Det vil bli tatt flere påfølgende prøver fra ledningen for å dokumentere tilfredsstillende drikkevannskvalitet. Det forventes at svar foreligger i uke 50.
  • Vi vil i løpet av uke 50 gjøre en fullskala test av overføringssystemet for å sikre at Oksnes vannbehandlingsanlegg og distribusjonsnettet kan levere stabil mengde og trykk over en periode.
  • Ombyggings- og oppgraderingsarbeider som ikke berører leveringsstabiliteten i vesentlig grad fortsetter som planlagt fremover.

 30. november 2022

Askøy kommune overtar driften av Fromreide vannverk. Det er mye som skal gjøres før det kan leveres trygt og godt drikkevann til alle abonnenter, derfor må alle koke vannet frem til ny beskjed kommer.

Les mer: Kokevarsel for alle abonnenter til Fromreide vannverk


 

Back to top