Vannglass Askevatnet
loading...
Hva skal vi gjøre?

 Askøy kommune skal bygge ut ny drikkevannskilde for å sikre tilstrekkelig vannforsyning til øyens beboere og næringsliv.

Hvor skjer det?

Askevatnet ligger øst på Askøy og har et areal på 2,23 km2. Nedbørsfeltet til Askevatnet dekker ca. 1/10 av kommunens areal og omfatter flere andre vann.

På Hanevik skal det bygges nytt vannbehandlingsanlegg med tilhørende ledningsnett som i første omgang skal forsyne søre Askøy. I Lien på Ask, bygges det ny demning i tilknytning til den gamle demningen. I tillegg skal det bygges avskjærende ledninger for kloakk i et stort område i nedbørsfeltet.

Hvorfor gjør vi det?

Askøy er en kommune i sterk vekst og prognosene tilsier at folketallet vil øke fra 28.000 til 37.000 innen 2030.

I dag forsynes innbyggerne med drikkevann fra Kleppevatnet, Ingersvatnet og Oksnes. Disse drikkevannene har små nedbørsfelt og en begrenset kapasitet. Vannforsyningen er pr. i dag presset til et kritisk nivå. For å sikre tilstrekkelig og trygt drikkevann til eksisterende og fremtidige innbyggere samt næringslivet, skal Askevatnet bygges ut til å bli ny hovedvannkilde. Askevatnet har en svært god kapasitet og er beregnet å kunne forsyne kommunen med forbruksvann i overskuelig fremtid.

Hvem er ansvarlig?

Det er enhet Vann og avløp som er ansvarlig for utbygging av Askevatnet.

Når skjer det?

Utbygging av Askevatn til drikkevannskilde har vært under planlegging i mange år. I 2002 vedtok kommunestyret at Askevatn skulle utbygges til fremtidig hovedvannkilde for Askøy. I 2010 fikk man konsesjon fra NVE, og arbeidet ble intensivert. Prosjektet har svært mange elementer, som blant annet planlegging, regulering, grunnavtaler og klausulering av nedbørsfeltet.

Utførte tiltak:

  • Demningen i Lien ble ferdigstilt mars 2017.
  • Klausuleringen av nedbørsfeltet ble ferdigstilt august 2018.
  • Riving av hytter ved Båtevikvatnet og klubbhus (Roklubben Sæterstølen) ble ferdigstilt mars 2019.

Det arbeides nå med prosjektering og grunnavtaler for ledningsnett fra Davanger til Åsebøkrysset, og videre mot Hanevik. Dette inkluderer hovedledning for vann, avskjærende avløpsledninger i nedbørsfeltet, kommunal slamavskiller og utslippsledning til sjø (Herdlefjorden). Det arbeides også med avskjærende overvannsgrøft ved Finamyren (Ask). Oppstart på disse prosjektene er avhengig av at grunnavtaler og prosjektering blir ferdigstilt iht. lover og krav. Planlegging av vannbehandlingsanlegg starter ikke før det er avklart når ledningsanleggene kan bygges.

Kontaktpersoner

Prosjektleder: Anders Strøm
Mobilnummer: 415 40 009
E-post:

Leder VA: Anton Bøe
E-post:


Vedlegg :

Klausuleringsbestemmelser Askevatnet

Informasjonsbrosjyre klausuleringsbestemmelser Askevatnet

 

Back to top