Innbyggerne betaler vannavgift til kommunen. Hvorfor har ikke kommunen brukt disse pengene til tilstrekkelig drift og vedlikehold av vannforsyningen?

Innbyggerne betaler vannavgift til kommunen, og denne avgiften baserer seg på selvkostprinsippet. I 2018 fikk Askøy kommune inn 50,3 millioner kroner i vannavgift. Halvparten av disse inntektene benyttes til forvaltning, drift og vedlikehold, mens den andre halvdelen går til renter og avdrag på investeringer.

Kommunen er opptatt av å holde de årlige gebyrene på under 15.000 kroner per husstand.


Hvorfor er det så vanskelig å forklare hvilke husstander som mottar vann fra det aktuelle høydebassenget?

Vi har et fleksibelt vannsystem som gjør det mulig, ved hjelp av en rekke ulike ventiler, å tilføre vann til husstandene fra ulike høydebasseng. Dette vannet blandes, og det er dermed ikke så enkelt å fortelle hvilke husstander som mottar vann fra hvilke høydebassenger. Det er prøvetakingen, og ikke styring av ventiler, som gir oss svar på hvor forurensningen har tatt veien.


Hvorfor har vannavgiften økt så mye den siste tiden, og hvorfor er vannavgiften høyere på Askøy sammenliknet med andre kommuner?

På Askøy har vi hatt både rask befolkningsvekst og en spredt bosetting. Det betyr at vi har få abonnenter per meter vannledning. Det bidrar til at infrastrukturen er kostnadskrevende. Vi er opptatt av at de årlige gebyrene bør holdes lavere enn 15.000 kroner per husstand, og vi er dermed verken blant de rimeligste eller dyreste kommunene i landet.


Hvorfor har Askøy dårlig vannkvalitet?

Vi har ikke dårligere vannkvalitet en landsgjennomsnittet. I en test som nylig ble utført av interesseorganisasjonen Norsk Vann (prosjekt Bedre Vann) kom Askøy kommune på 79. plass blant norske kommuner. Riktignok deltok det bare 83 kommuner i denne testen, men det fantes på det tidspunktet som testen ble gjennomført hele 345 kommuner som valgte å IKKE delta i testen. Vi kan dermed ikke slå fast at Askøy har spesielt dårlig drikkevannskvalitet sammenliknet med andre kommuner. Vi er opptatt av å delta på slike tester fordi vi ønsker å sammenlikne oss med øvrige kommuner i landet.


Hva vet dere nå om årsaken til det forurensede drikkevannet fra Kleppe vannverk?

Forurensning har skjedd fra høydebasseng 168 og ikke fra renseanlegget ved Kleppe vannverk. Sannsynligvis stammer forurensningen fra dyr – og ikke fra mennesker. Vi jobber for tiden hardt sammen med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet med å finne ut mer om årsaken til forurensningen i høydebasseng 168.


Hvordan foregår prøvetakingen av vannet?

Vi har et fast prøveprogram som vi gjennomfører. Ukentlige prøver tas på utvalgte steder i vann-nettet, og vi tar prøver både før og etter at vannet går gjennom renseanlegget. Til sammen tar vi prøver på hele åtte punkter ved Kleppe vannverk. Tilsvarende prøver tas ved Ingjersvatn og Oksnes vannverk. Planen vi gjennomfører prøvene etter blir oversendt til Mattilsynet. Vi følger denne planen, som blant annet sier at det skal tas 678 prøver fra det offentlige vannettet hvert år. Ut over dette tar vi tilleggsprøver ved behov.


Hvorfor har det vært så mange kokevarsler i tilknytning til Kleppe vannverk?

Vi har iverksatt kokevarsel fra Kleppe vannverk hele seks ganger de siste to årene. Noen av kokevarlsene er sendt ut flere ganger. Vi har fulgt prosedyrene og vært «føre var». De to første kokevarslene var planlagte og hadde sammenheng med oppgradering av vannverket. I de tre neste hadde man ingen bakterielle funn. Det siste kokevarselet i juni ble iverksatt på grunn av flere registrerte alvorlige sykdomstilfeller.


Hvor lenge vil det nåværende kokevarselet bli opprettholdt?

Det er vanskelig å anslå hvor lenge nåværende kokevarsel vil vare, men vi regner med at vi har opphevet kokevarselet i løpet av juli.


Hvorfor har ikke høydebassenget blitt renset slik loven krever?

Høydebasseng 168 ble sist rengjort i 2014. Drikkevannsforskriften stiller ingen spesifikke krav til intervall for rensing eller rengjøring.


Hvorfor har ikke Askøy kommune laget en risiko- og sårbarhetsanalyse slik myndighetene krever?

Vi har en risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2006, men som vi ikke har oppdatert. Det beklager vi. Her påpekte vi svakheten med fjellbassenger generelt. Derfor bygget vi et nytt høydebasseng som i dag skulle ha erstattet de to fjellbassengene på Øvre Kleppe.
I 2018 startet vi oppdateringen av risiko- og sårbarhetsanalysen fra 2006. Denne prosessen er ikke sluttført ennå.


Hvordan er det mulig for publikum å grille på taket av et drikkevannsbasseng?

Mattilsynet er opptatt av at den fysiske sikringen av anlegget skal være «tilstrekkelig». Vi har fulgt regelverket med å hindre uvedkommende i å komme opp på anlegget. Det er ikke til hinder for at det likevel faktisk lar seg gjøre dersom noen går inn for det. Vi sikrer nå anlegget ytterligere.


Hvilke kriterier vil kommunen benytte for utbetaling av erstatningskrav?

Spørsmål om erstatning er ikke endelig avklart ennå. Når det gjelder vanngebyret så må dette betales selv om vannet i en periode ikke kan drikkes uten koking. Men du kan ha rett til redusert gebyr på grunn av ekstra utgifter. Du kan ha rett til erstatning hvis du har vært syk på grunn av vannet, og hatt ekstra utgifter på grunn av det.

Vi har laget en egen spørsmål og svar om erstatningskrav. Den ligger på vår hjemmeside.


Hvordan kan innbyggerne stole på at drikkevannsforsyningen på Askøy i fremtiden er god?

Drikkevannsforsyningen på Askøy er generelt god. Vi henter vann fra Kleppe, Ingjersvatn og Oksnesvatn, i tillegg til råvannskilden Askevatn. Samtidig jobbes det med ytterligere oppgradering av vannforsyningen i samarbeid med Bergen kommune.


Kan vi stole på drikkevannskvaliteten på Askøy?

Ja, du kan stole på drikkevannskvaliteten på Askøy. Kvaliteten er høy nettopp fordi tiltak settes i verk dersom det oppstår avvik. Vi har normalt en kvalitet på drikkevannet som tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften. Unntaket kan oppstå ved uforutsette hendelser, som for eksempel ledningsbrudd, teknisk komponentsvikt, og liknende. I disse tilfellene iverksettes det tiltak som kokevarsel og spyling - avhengig av hva avviket går ut på.