Når kommunen legger ledninger vil eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt ledningsnett bli pålagt å knytte seg til. Tilknytning VA illustrasjon

loading...
Om tilknytningsplikten

Reglene om tilknytningsplikt er gitt for å sikre forsvarlig tilgang til helsemessig betryggende drikkevann og hindre forurensing. I tillegg er de gitt for å ivareta hensynet til at offentlig vannforsyning og avløpstransport blir bygd ut. Videre skal det sikres at det blir drevet teknisk forsvarlig og driftsøkonomisk rasjonelt1.

Dette gjelder:

 • Bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig vann- og/eller avløpsledning går over eiendommen
 • Bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig vann- og/eller avløpsledning ligger i veg i tilknytning til eiendommen
 • Bygninger som ligger i nærheten av offentlig vann- og/eller avløpsledninger

Disse skal, etter plan- og bygningsloven §§ 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd, knyttes til offentlige ledninger.

 

1Ot. prp. nr. 45 side 186

Unntak fra tilknytningsplikt

Kommunen kan bare godkjenne privat ordning, hvis tilknytningen vil medføre “uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det”, jf. pbl. jf. §§ 27-1 og 27-2. I denne vurderingen skal det ikke legges vekt på din økonomi eller andre personlige forhold. 

Uforholdsmessig stor kostnad

Det er eier av eiendommen som må betale kostnadene for å knytte seg på kommunalt vann- og avløpsnett. Om kostnadene anses som uforholdsmessige, er en skjønnsmessig vurdering som må gjøres i hver enkelt tilfelle.

Dersom du mener at tilknytningen innebærer uforholdsmessig stor kostnad, må dette dokumenteres. Dette kan gjøres ved at du innhenter pristilbud fra ulike rørleggerfirma og entreprenører.

Vi anbefaler at det innhentes minst tre pristilbud, og at kopi av disse blir sendt til vann og avløp. Tilknytningsavgift og gebyr for søknad til bygningsmyndighetene skal ikke tas med i vurderingen av om tilknytningskostnaden anses som uforholdsmessig stor.

Er det noe øvre tak for hva som regnes som uforholdsmessig stor kostnad?

Kommunestyret vedtok 26. august 2021 at Askøy kommune skal ha et maksimumsbeløp for pålegg om tilknytning til offentlig vann, avløp eller begge deler på 3,5 G.

Informasjon om gjeldende grunnbeløp i folketrygden finner du her.

 

Særlige hensyn

Hvis det foreligger andre hensyn som taler for at det ikke er grunnlag for å kreve tilknytning til offentlig ledningsnett, må dette dokumenteres.

Eksempel kan være nylig og betydelig investering i privat vann- og/eller avløpsanlegg.

Arbeidet med å knytte til boligen

Det å etablere nytt VA-anlegg i forbindelse med at man knytter bygningen til de kommunale vann- og avløpsledningene er søknadspliktig (Lovdata).

Ofte kan rørlegger utarbeide søknaden og utføre arbeidet. På kommunens nettside finner du mer informasjon om søknadsplikten.

Spørsmål vedrørende byggesøknad må rettes til byggesaksavdelingen.

Før søknad om byggetillatelse sendes inn, må prosjektering fra rørlegger være godkjent av enhet vann og avløp.

Hvis ledningsanlegget må legges på naboeiendommer, må rettighet fra grunneier(ne) dokumenteres. Det samme gjelder dersom man skal knytte seg til noen andre sin private vann- eller avløpsleding. Dokumentasjonen må legges ved byggesaken.

Oppsummert - hva må du gjøre?
 • Kontakt rørlegger og/eller entreprenør for å innhente pristilbud for tekniske løsninger og utføring av arbeid. Vi anbefaler at du innhenter minst tre pristilbud, og at kopi av tilbud sendes til enhet vann og avløp.
 • Samarbeid med en eller flere naboer dersom dette er mulig.
 • Innhent tillatelse til å etablere anlegg over annen manns eiendom og tinglys denne.
 • Innhent tillatelse til å knytte deg til privat ledning.
  • Rørlegger må sende inn prosjekteringsgrunnlaget til enhet vann og avløp for godkjenning.
  • Rørlegger eller annen ansvarlig søker må søke om byggetillatelse.
  • Prosjektgrunnlaget være godkjent av enhet vann og avløp før byggesøknaden sendes inn.
Septiktank ved tilkobling til offentlig spillvann

Utgangspunktet er at eksisterende septiktank må saneres (kobles fra) når man kobler seg til offentlig ledningsnett som går til rensing. Det er imidlertid ikke alle kommunale ledninger som går til renseanlegg. For de tilfellene hvor avløpet ikke føres til rensing, kan ikke septiktanken fjernes før det er etablertet kommunalt renseanlegg som er satt i drift. Du får beskjed fra vann og avløp om septiktanken skal saneres eller ikke. For de som ikke skal sanere septiktanken, er det viktig å informere rørleggeren om dette.

Sanering av slamavskiller

Når det er gitt pålegg om å sanere slamavskiller eller man har fått tillatelse til sanering skal rørlegger utføre følgende.

Før utkobling:

 • Det må kontrolleres at de private spillvannsledningene er i forskriftsmessig stand. Ved tvil anbefaler vi at det gjennomføres kamerakjøring.
 • Den må kontrolleres at den private ledningen er tilkoblet offentlig avløpsledning.
 • Sanering av slamavskiller kan fritas fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, men dette må avklares med byggesak før arbeidet kan startes.
 • Sluttømming bestilles fra Norva24, telefon x. Oppgi saksnummer. Askøy kommune dekker kostnadene med sluttømming, og faktura vil gå direkte til kommunen.

Ved gjennomføring:

 • Saneringen gjennomføres i samsvar med Byggteknisk forskrift (TEK17), Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, teknisk og administrative bestemmelser og VA-miljøblad.
 • Avløpet frakobles slamavskiller og stakepunkt monteres. Slamavskiller skal fjernes, fylles med stein eller slås hull i slik at den ikke samler vann.

Melding om utført arbeid:

 • Det skal sendes melding i Entreprenørportalen når arbeidet er utført.
Vann- og avløpsgebyr

Når eiendommen knyttes til kommunal vann- og avløpsledning må du betale et tilknytningsgebyr, og deretter årlige vann- og avløpsgebyr.

Størrelsen på gebyrene fastsettes i Kommunestyret hvert år, og har hjemmel i vass- og avløpsanleggslova, forurensingsforskriften og kommunens egen lokale forskrift om vann- og avløpsgebyr.

Tilskuddsordning

Askøy kommune har per i dag en behovsprøvd tilskuddsordning for huseiere som har fått pålegg om tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledning. Ordningen er forbeholdt huseiere som er i en vanskelig økonomisk stilling. Mer informasjon om ordningen finner du her:

Behovsprøvd tilskuddsordning ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledning 

Har du spørsmål kan du kontakte

Back to top