Når du eier en bygning som er knyttet til den kommunale vannforsyningen, er ledningen fra bygningen frem til kommunens hovedledning ditt ansvar og din eiendom. 

Illustrasjon over private og offentlige vann og avløpsrør

Eksempel på stikk- og fellesledning. Illustrasjon: Augon Johnsen

 
loading...
Felles stikkledninger

Hvis flere eiendommer har felles stikkledning som er knyttet til kommunens hovedledning, er det ofte inngått avtaler om vedlikehold. Hvis avtalen er tinglyst, kan du finne dette hos Kartverket. 

Normalt pålegger kommunens abonnementsvilkår eierne et solidarisk ansvar for vedlikeholdet av den felles stikkledningen. Plan- og bygningsloven § 31-3 pålegger eieren ansvaret for å holde ledningen i stand, slik at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø.

Vannlekkasjer må stanses så raskt som mulig fordi
  • Lekkasjer fører til merutgifter for vannverkene og dermed økte gebyrer for deg som abonnent.
  • Det reduserer risikoen for at du og naboene blir uten vann.
  • Når trykket i ledningen faller på grunn av lekkasjer, øker faren for at det suges inn forurenset vann fra grunnen og inn i vannledningen.
  • Trykket i vannledningen din blir bedre.
  • Det reduserer faren for at du får vannskade på eiendommen.
  • Når en vannlekkasje først har oppstått, vil den kunne utvikle seg til totalt ledningsbrudd med påfølgende store skader på bygninger og terreng.
  • Lekkasjer på private ledninger gjør det vanskeligere å oppdage større lekkasjer på kommunens ledninger.

Eksempel på hva en lekkasje kan bety:

Gjennom et hull med “blyanttykkelse” renner det ut ca. 2 500 liter pr time. Det tilsvarer ca. 60 000 liter pr døgn eller ca. 420 000 liter pr uke. Denne lekkasjen kunne ellers ha forsynt ca. 100 boliger med drikkevann. En utett toalettsisterne betyr at du minst dobler vannforbruket ditt.

Hvordan går du frem for å stanse lekkasjen

Du bør umiddelbart kontakte:

  • Forsikringsselskapet ditt
  • Et firma som driver med lekkasjelytting
  • Et godkjent rørleggerforetak (rørleggerforetaket kan svare på om de er godkjent for denne type oppdrag).

Forsikringsselskapene kan ofte sette deg i kontakt med lekkasjelyttefirma og rørleggerforetak. 

Gjennom lekkasjelyttingen lokaliseres vannlekkasjen. Du må ikke bruke vann mens de lytter etter lekkasjen.

Hvis lekkasjelyttingen bekrefter at det er lekkasje på ledningen din, må ledningen graves frem. Reparasjonen må foretas av et godkjent rørleggerforetak. Reparasjon av vannledningsbrudd er normalt ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Dersom ledningen er gammel og i dårlig stand, er det som regel lurt å skifte hele ledningen for å unngå fremtidige lekkasjeproblemer. Hvis du har ledning av galvanisert stål, anbefaler vi deg å vurdere å skifte den ut. Erfaringsmessig har slike vannledninger begrenset levetid og bør skiftes ut før de ruster i stykker.

Et alternativ kan være å rehabilitere ledningen ved å trekke inn en ny, mindre ledning eller plaststrømpe på innsiden av den eksisterende ledningen.

Reparasjoner av eksisterende ledninger kan være unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, mens større reparasjoner og utskiftning kan være søknadspliktige. Kontakt byggesak for mer informasjon om søknadsplikten.

Dersom anboringen må skiftes, må rørleggerforetaket som bistår deg med reparasjonsarbeidene ta kontakt med Vann og avløp. Vann og avløp ønsker alltid å få registrert informasjon om private ledninger.

 

Back to top