Har du fått pålegg om tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledning, eller pålegg om oppgradering av privat avløpsløsning? Askøy kommune har opprettet en behovsprøvd tilskuddsordning, som retter seg mot huseiere som er i en økonomisk vanskelig situasjon. I tillegg vil vi informere om muligheten for å søke startlån.   loading...

Vilkår for å kunne benytte tilskuddordningen

1.      Du har fått pålegg om tilknytning til offentlig vann-, og/eller avløpsledning eller pålegg om oppgradering av privat avløpsløsning.

2.      Du har innhentet minst to pristilbud for å få avklart hvor store kostnader som er forbundet med oppfylling av pålegget.

3.      Du har undersøkt om du kan få lån til gjennomføring av pålegget i ordinære banker og fått avslag på en slik søknad.

4.      Du har i forbindelse med søknad om startlån blitt vurdert for å helt eller delvis ikke ha betjeningsevne til å håndtere et lån tilsvarende påleggskostnadene.

Hvem kan søke om tilskudd?

Du må ha fått avslag på søknad om lån i ordinære banker for å kunne søke om startlån og tilskudd til å oppfylle pålegget. Startlån er en gunstig låneordning som er forbeholdt personer som ikke får lån i ordinære banker. Husbanken foretar en vurdering av om du kan betjene startlånet ved siden av andre utgifter. Mer informasjon om startlån finner du her.

Du må søke om startlån før det kan vurderes om du kan få tilskudd. Ved behandling av søknad om startlån, vil betjeningsevnen din gi svar på om du kvalifiserer for å få startlån, tilskudd i kombinasjon med startlån eller kun tilskudd. Det gis kun tilskudd til den rimeligste løsningen som oppfyller pålegget.  

Tilskuddsordningen gjelder kun godkjente helårsboliger der eier har fast folkeregistrert adresse. Det er dermed ikke mulig å motta støtte til fritidsbolig eller sekundærbolig.

Hvordan søker jeg om startlån?
 1. Gå inn på husbanken.no og søk om startlån ved å logge inn med MinID. Velg Askøy kommune (Vestland).
 2. Fyll ut etter anvisning og under punktet «Opplysninger om situasjonen som kan ha betydning for søknaden», skriv «Tilskudd – pålegg om tilknytning/oppgradering».
 3. Legg ved følgende dokumentasjon:
 • Alle inntekter og utgifter må dokumenteres. En del av disse opplysningene blir innhentet automatisk. Dette vil gå klart frem av søknaden.
 • Avslag på søknad om lån i ordinær bank.
 • Pristilbud fra minst to rørleggere og entreprenører med tilhørende ledningstrase.
 • Gjelder pålegget oppgradering av privat avløpsløsning: ny utslippstillatelse eller uttale fra Miljørettet helsevern på hvilken løsning som kan aksepteres.
 • Gjelder pålegget tilknytning: en uttale fra enhet VA på hvilket tilbud og trase som skal legges til grunn for søknaden.
Retningslinjer for tilskuddsordning

1. Formål

Formålet med retningslinjene er å sikre likebehandling ved fordeling av tilskuddsmidler.

Tilskuddsordningen har som formål å hjelpe økonomisk vanskeligstilte som har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningsloven §§ 27-1 eller 27-2, eller pålegg om oppgradering av eksisterende avløpsanlegg i henhold til forurensingsloven med tilhørende forskrifter, og som ikke greier å betjene et lån tilsvarende kostnadene for å få gjennomført dette.

Tilskuddsordningen vil være behovsprøvd.


2. Søknadsfrist

Søknad om tilskudd må senest foreligge før fristen for gjennomføringen av pålegget er utløpt.

Søknadene behandles forløpende i henhold til forvaltningsloven. 


3. Hvem omfattes av tilskuddsordningen?

Grunneier(e) for helårsboliger som har fått pålegg om tilknytning til offentlig vann, avløp eller begge deler, eller grunneier(e) som har pålegg om å oppgradere eksisterende avløpsanlegg til dagens krav, som ikke har mulighet til å finansiere dette ved hjelp av egenkapital, lån i ordinær bank eller gjennom startlån.

Det gis ikke tilskudd til tiltak knyttet til fritidsboliger.


4. Hvordan kan man søke tilskudd?

Det må søkes om tilskudd via søknad om Startlån fra Husbanken. Følgende dokumentasjon skal det legges ved søknaden:

 • Vedtak om pålegg om tilknytning til offentlig vann og/eller avløp, eller vedtak om pålegg om oppgradering av eksisterende anlegg fra Askøy kommune.
  • For pålegg om oppgradering må det også vedlegges utslippstillatelse dersom dette er nødvendig. Dersom slik tillatelse ikke foreligger, må det gis en beskrivelse av planlagt tiltak, herunder anleggstype, kart som viser plassering av anlegg, trase for utslippsledning og utslippspunkt.
 • Bindende tilbud fra minst 2 rørleggere og entreprenører med tilhørende ledningstrase.
  • Dersom tilskuddet gjelder pålegg om tilknytning til offentlig ledningsnett, må det legges ved dokumentasjon fra enhet vann og avløp på hvilket tilbud og trase som skal legges til grunn for søknaden.
  • Dersom tilskuddet gjelder pålegg om oppgradering av avløpsanlegg, må det vedlegges dokumentasjon fra Miljørettet helsevern om hvilken løsning som kan aksepteres.

5. Hvilke kostnader dekkes av tilskuddsordningen?

Tilskuddet vurderes ut fra den rimeligste, akseptable løsningen som vil oppfylle kommunens pålegg. Det kan gis støtte til kostnader til entreprenør, rørlegger og elektriker for å få gjennomført selve tilknytningen eller oppgraderingen. I tillegg til dette dekkes også kostnader til byggesak og tilknytningsavgiften til vann og avløp.


6. Hvordan skal innbyggere søke om tilskuddsmidler

Det må sendes inn søknad om tilskudd via startlånsportalen til Husbanken.


7. Tilskudd ved tilknytningskostnad som overstiger 3,5 G

For grunneiere som har fått pålegg om tilknytning til offentlig vann og/eller avløp, og det oppstår forhold som gjør at tilknytningskostnaden overstiger 3,5 G, kan det sendes søknad om tilskudd til dekning av beløp over 3,5 G. Søknad sendes til enhet vann og avløp. 

Grunneier skal så snart det blir klart at tilknytningskostnadene overstiger 3,5 G, sende skriftlig varsel om dette til enhet vann og avløp. Snarest mulig skal overskridelsen dokumenteres med faktura og redegjørelse fra entreprenør.

Tilskudd skal gis dersom det ikke foreligger feil ved priser eller utført arbeid som gjør at krav fra entreprenør ikke kan dekkes.


8. Evaluering av tilskuddsordning

Tilskuddordningen skal evalueres årlig i forbindelse med budsjett.


9. Klageadgang

Svar på søknad om tilskudd er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven §§ 28 flg. Kommunens klagenemnd er klageinstans.


10. Utbetaling av tilskudd

De som behandler startlånsøknaden sørger for gjennomføring av eventuell utbetaling til søker. 

 

Back to top