Hva har Askøy kommune gjort på Kleppe vannbehandlingsanlegg?

Askøy kommune ved avdeling for drift av vann og avløp har fjernet om lag 30 000 liter filtermasse av ulik karakter – ca 45 000kg. Filterkassen er rengjort, spylt og kontrollert. Rørene som leder rent vann til magasin er kontrollert øvrig prosessutstyr er inspisert. Videre er det fylt tilbake nytt bærelag som ligger nederst i filteret, 3 forskjellige sorteringer med total byggehøyde på 450 millimeter. Over bærelaget er det fylt inn 27 000 liter filtermasse. Totalt er det lagt tilbake i filterkassen 36 000 liter, eller om lag 50 000kg. Når filtermassen har vært fuktet i minst 5 dager kan den vaskes og test- produksjon starte.

Har det vært behov for kokeanbefalingen som ble varslet i forkant?

I forbindelse med utskifting av filtermasse har det også blitt gjort andre vedlikeholdsoppgaver ved anlegget. Disse oppgavene og svikt i enkeltkomponenter – som følge av større belastning, har gitt tilfeller der kokeanbefaling ville blitt iverksatt om ikke varselet var gått ut i forkant. Kontinuerlig arbeides det med å sikre god kvalitet på drikkevannet og prosessene rundt. Det ble i en tidlig fase i planleggingen vurdert at det kunne oppstå tidvis redusert kapasitet i filtreringstrinnet, erfaringene i ettertid har vist at det har vært riktig å varsle kokeanbefaling til abonnentene i forkant.

Hvordan virker det nye filtermaterialet?

Resultatene fra de testene som er kjørt med det nye filtermaterialet gir oss grunn til å være positive med tanke på kvalitet og ikke minst kapasitet. Som en del av vedlikeholdsarbeidet er det også gjort endringer i styringen av produksjonen, vaskerutiner og styring av vaskevannet. Alt utført vedlikehold har vært viktig for å kunne få et så godt resultat som mulig. I løpet av de nærmeste ukene vil vi kunne se om vi må gjøre justeringer av driftssituasjonen vi kjører etter i dag for å kunne opprettholde en like god produksjon som i fremtiden.

Som abonnent, er det endringer i kvaliteten på vannet?

Vannforsyningssystemet på søre Askøy er komplekst og stort. Det vil ta tid før alt vann i forsyningssystemet er skiftet ut. De store endringene vil heller ikke komme før all filtermasse er skiftet i alle tre filtrene. Det vil også i nærmeste fremtid være slik at kildekapasiteten er lav og derfor vil utspyling av ledningsnettet ikke kunne gjøres i stor skala. I perioder med lavt forbruk og utsikter for noe økt kapasitet i kilden i form av nedbør kan utspylinger bli utført. Typisk vil dette være nedbørrike perioder, men dette er også periodene med behov for størst rensekapasitet med bakgrunn i vannets beskaffenhet, som farge, partikkelinnhold osv...

Hva skjer videre fremover nå?

I de kommende uker og måneder vil vi evaluere de gjennomførte arbeidene. Denne evalueringen – sammen med driftserfaringene, vil danne grunnlag for videre beslutninger angående filtermassebytte i de øvrige to filterkassene. Når massene i de øvrige filtrene vil bli skiftet vil vi komme tilbake til. Det vil også bli gjort en vurdering i forhold til behovet for kokeanbefaling under de arbeidene.

Back to top