Om tilknytningsplikten

Reglene om tilknytningsplikt er gitt for å sikre forsvarlig tilgang til helsemessig betryggende drikkevann og hindre forurensing. I tillegg er de gitt for å ivareta hensynet til at den offentlige vannforsyning og avløpstransport blir bygd ut og drevet teknisk og driftsøkonomisk rasjonelt. Bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig vann- og/eller avløpsledning:

  • “går over eiendommen,
  • i veg som støter til den, eller
  • over nærliggende areal”, skal etter plan- og bygningsloven §§ 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd knyttes til de offentlige ledningene.

Tilknytning VA illustrasjon

Når kommunen legger ledninger vil eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt ledningsnett bli pålagt å knytte seg til. Dette for å sikre forsvarlig tilgang til helsemessig betryggende drikkevann og for å hindre forurensing fra avløpsvann.

Unntak fra tilknytningsplikt

Kommunen kan bare godkjenne privat ordning, hvis tilknytningen vil medføre “uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det”, jf. pbl. jf. §§ 27-1 og 27-2. I denne vurderingen legges det ikke vekt på din økonomi eller andre personlige forhold.

Uforholdsmessig stor kostnad

Det er eier som må bære kostnadene ved å knytte vann- og avløpsledningen til det kommunale nettet. Om kostnadene anses som uforholdsmessige, er en skjønnsmessig vurdering som må gjøres i hver enkelt tilfelle. Dersom du mener tilknytningen innebærer uforholdsmessig stor kostnad, må dette dokumenteres. Dette kan for eksempel gjøres ved at en innhenter pristilbud fra ulike rørleggerfirma samt entreprenører. Vi anbefaler at det innhentes minst tre pristilbud fra rørleggere og entreprenører og at kopi av disse blir sendt til oss. Tilknytningsavgift og gebyr for søknad til bygningsmyndighetene skal ikke tas med i vurderingen av om tilknytningskostnad anses som uforholdsmessig stor.

Når er kostnaden uforholdsmessig - er det noe øvre tak for hva som regnes som uforholdsmessig stor kostnad?

Kommunestyret vedtok den 26.08.21 at Askøy kommune skal ha et maksimumsbeløp for pålegg om tilknytning til offentlig vann, avløp eller begge deler på 3,5 G. Informasjon om gjeldende grunnbeløp i folketrygden finner du her: https://www.skatteetaten.no/satser/grunnbelopet-i-folketrygden.

I hver enkelt sak må kommunen ta stilling til om tilknytningskostnadene medfører uforholdsmessig stor kostnad. Per i dag foreligger det ingen tilskuddsordning i Askøy kommune for grunneiere som får pålegg om tilknytning.

Særlige hensyn

Hvis det foreligger andre hensyn som taler for at det ikke er grunnlag for å kreve tilknytning til offentlig ledningsnett, må dette dokumenteres. Eksempel: nylig og betydelig investering i privat vann- og/eller avløpsanlegg, kan anses som særlig hensyn.

Arbeidet med å knytte til boligen

Søknadsplikt

Arbeidene med å knytte bygningen til de kommunale vann- og avløpsledningene er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a. Ofte kan rørlegger utarbeide søknaden og utføre arbeidet, men dette må avklares med valgt rørlegger. På kommunens nettside finner du mer informasjon om søknadsplikten. Spørsmål vedrørende byggesøknad må rettes til byggesaksavdelingen. Før søknad om byggetillatelse sendes inn, må prosjektering fra rørlegger være godkjent av enhet vann og avløp. Hvis ledningsanlegget må legges på naboeiendommer, må rettighet fra grunneier(ne) dokumenteres. Dokumentasjonen må legges ved byggesaken.

Oppsummert - hva må du gjøre?

Septiktank ved tilkobling til offentlig spillvann Utgangspunktet er at eksisterende septiktank må saneres når man kobler seg til offentlig spillvannsledning som går til rensing. Det er imidlertid ikke alle kommunale ledninger som går til renseanlegg. For de tilfellene hvor avløpet ikke føres til rensing, kan ikke septiktanken saneres før det er opprettet et kommunalt renseanlegg som er satt i drift. Det vil fremgå av varselet vårt hvorvidt septiktanken din må saneres eller ikke. For de som ikke skal sanere septiktanken, er det viktig å informere rørleggeren om dette slik at det kan tas høyde for dette ved prosjekteringen.

  • Kontakt rørlegger 0g/eller entreprenør for å innhente pristilbud for tekniske løsninger og utføring av arbeid. Vi anbefaler at du innhenter minst tre pristilbud, og at kopi av tilbud sendes til enhet vann og avløp.
  • Samarbeid med en eller flere naboer dersom dette er mulig.
  • Innhent tillatelse til å etablere anlegg over annen manns eiendom og tinglys denne.
  • Innhent tillatelse til å knytte deg til privat ledning. o Rørlegger må sende inn prosjekteringsgrunnlaget til enhet vann og avløp for godkjenning. o Rørlegger eller annen ansvarlig søker må søke om byggetillatelse. Prosjektgrunnlaget være godkjent av enhet vann og avløp før byggesøknaden sendes inn.

Vann- og avløpsgebyr

Når bygningene knyttes til kommunal vann- og avløpsledning må du betale et tilknytningsgebyr, og deretter årlige vann- og avløpsgebyr. Størrelsen på gebyrene fastsettes i Kommunestyret hvert år, og har hjemmel i vass- og avløpsanleggslova, forurensingsforskriften og kommunens egen lokale forskrift om vann- og avløpsgebyr.

Tilskuddsordninger

Askøy kommune har ingen tilskuddsordninger for tilknytning til offentlig vann og avløp.

Back to top