Trygge og gode vannkilder og nedbørfelt er avgjørende for en sikker og god drikkevannskvalitet.

Med vannkilde mener vi kilden der vi tar ut råvann som via et vannbehandlingsanlegg distribueres ut på nettet som rent vann. Råvann er vann som ikke har gjennomgått vannbehandling.

Et nedbørfelt er hele landarealet som bidrar med vann til en vannkilde. All nedbøren som faller i et nedbørfelt vil ende opp i denne vannkilden, og kan potensielt dra med seg forurensning.

Askøy kommune har i dag tre vannkilder til offentlig vannforsyning

• Kleppevatnet
• Ingjerdsvatnet
• Oksnesvatnet

Kleppevatnet og Ingjerdsvatnet forsyner den søre delen av Askøy (fra Revura / Davanger og sørover). Oksnesvatnet forsyner nordre del av kommunen. Vannledningsnettet for Ingjerdsvatnet og Kleppevatnet er koblet sammen, slik at noen abonnenter kan forsynes uavhengig av vannkilden. Det er også lagt en vannledning der vi kan pumpe råvann fra Ingjerdsvatnet over til Kleppevatnet. I tillegg er det lagt en midlertidig overføringsledning for å pumpe vann fra Askevatnet til Ingjerdsvatnet. Oksnesvatnet er ikke sammenkoblet med de andre vannkildene.

For å sikre trygt og rent vann er det vedtatt noen restriksjoner i forhold til aktivitet i nedbørfeltene:

• Bading er forbudt for mennesker og dyr
• Bruk av båt/kajakk/kano er forbudt
• Båndtvang for hund
• Avføring fra hund og hest må tas med ut av nedbørsfeltet
• Leirplass/camping er forbudt
• Fisking er kun tillatt for grunneiere
• Skøyting og annen ferdsel på islagte vann

Det er satt opp noen informasjonsskilt i områdene og det jobbes med å sette opp flere.

Vi ber alle ta ekstra hensyn når de ferdes i nedbørfeltene til drikkevannskildene. Kartene under viser hvor restriksjonene gjelder.

pdf Nedbørfelt Askøy Sør - Kleppevatnet, Ingjerdsvatnet og Askevatnet (5.23 MB)

pdf Nedbørfelt Askøy Nord - Oksnesvatnet (2.40 MB)


pdf Informasjonsbrosjyre klausuleringsbestemmelser Askevatnet (2.81 MB)

pdf Klausuleringsbestemmelser Askevatnet (306 KB)

Back to top