Formål og omfang

Det er et mål at hele Askøys befolkning skal ha sikker vannforsyning med tilfredsstillende vannkvalitet. Selv om offentlig vannforsyning er godt utbygget på Askøy er det fremdeles mange som får vann fra mindre private vannforsyninger.

En del av de mindre vannforsyningene (brønner og små vannverk) har ikke tilfredsstillende eller ukjent vannkvalitet. Avd. for miljørettet helsevern  kan gi informasjon og veiledning om vannforsyning og være behjelpelig med å få tatt vannprøver.

Tilsynsmyndighet på drikkevannsområdet er Mattilsynet, men kommunen v Kommuneoverlegen/Miljørettet helsevern kan også føre tilsyn etter Folkehelseloven og Forskrift om miljørettet helsevern.


Krav til vannforsyninger

 • Drikkevannsforsyning som forsyner 2 eller flere husstander er meldepliktige til Mattilsynet jf §17 i Drikkevannsforskriften pr 01.01.17 Frist for registrering av vannverk som tidligere ikke er registrert er 01.07.2018.
 • Abonnentene har rett til å ha tilgang til oppdatert informasjon om drikkevannskvalitet
 • Denne forskriften gjelder i utgangspunktet alt drikkevann, og alle forhold som kan ha innvirkning på drikkevannet. Alle paragrafene i forskriften gjelder imidlertid ikke for alle vannforsyninger. Det er kun noen få bestemmelser som gjelder for enkeltvannforsyninger, og det stilles færre krav til vannforsyningssystemer med produsert vann per døgn på under 10 m3 enn til større vannforsyningssystemer.

Krav til kommunen

 • Kommunen skal ta drikkevannshensyn i planarbeidet jf. Folkehelselovens kapittel 2
 • Kommunen skal i samarbeid med vannverkseier vurdere behovet for restriksjoner for å beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder
 • Kommunen skal på bakgrunn av data fra Mattilsynet ha oversikt over samtlige vannforsyningssystemer i kommunen
 • Kommunen skal ha oversikt over hvor innbyggerne kan finne informasjon om drikkevannskvalitet
 • Kommunen skal uttale seg om forhold som angår miljørettet helsevern og arealdisponering til planer for nye vannforsyningssystemer og ved søknad om endringer
 • Kommunen skal i samsvar med sivilbeskyttelsesloven kapittel 5 og hensynet til samfunnssikkerhet gitt i plan- og bygningsloven påse at forsyningen av drikkevann vurderes og følges opp.

Hva koster det?

 • Informasjon og veiledning er gratis.
 • Vannprøver fra privat vannforsyning betaler du selv (eventuelt den som er ansvarlig for vannforsyningen)

Ofte stilte spørsmål

Ta kontakt med et laboratorium som utfører vannanalyser eller ta kontakt med kommunen for veiledning og eventuelt råd om hvordan prøvene skal pakkes og transporteres. Miljørettet helsevern tar vannprøver fra alle kommunale vannverk og kan ta med private vannprøver til samme laboratorium,vanligvis på mandager. Levering av vannprøver SKAL avtales på forhånd.

 • Jeg får vann fra et privat vannverk, hvordan får jeg informasjon om vannkvaliteten?

Vannverket (styret eller eier) er ansvarlig for å informere abonnenter om vannkvaliteten. Miljørettet helsevern har informasjon om vannkvaliteten på følgende private vannverk i kommunen - Finamyren vannverk, Fromreide vannverk, Kirkevik vannverk, Lille Breivik vannverk og Storestølsvatn vannverk.

 • Jeg mistenker at naboens avløpsanlegg forurenser min vannforsyning. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med Miljørettet helsevern som også fører tilsyn med avløpsanlegg. Vi ser at en del brønner ikke er registrert i kart. Sjekk om brønnen din er registrert slik at naboer og andre er klar over dette slik at det ikke settes i gang tiltak som kan forurense brønnen. 


Relevant regelverk


Kontakt avdelingen

 

Back to top