NB: Denne kunngjøringen ble publisert den 13. september. Den 19. september ble restriksjonene på vannforbruket opphevet. Vi har likevel valgt å la denne kunngjøringen ligge ute som en orientering for kommunens innbyggere.


Dagens situasjon

Askøy kommune har i dag tre vannkilder til offentlig vannforsyning

  • Kleppevatnet
  • Ingjerdsvatnet
  • Oksnesvatnet

Kleppevatnet og Ingjerdsvatnet forsyner den søre delen av Askøy (fra Revura / Davanger og sørover). Oksnesvatnet forsyner nordre del av kommunen.

Vannledningsnettet for Ingjerdsvatnet og Kleppevatnet er koblet sammen, slik at noen abonnenter kan forsynes uavhengig av vannkilden. Det er også lagt en vannledning der vi kan pumpe råvann fra Ingjerdsvatnet over til Kleppevatnet. Oksnesvatnet er ikke sammenkoblet med de andre vannkildene.


Askevatnet som hovedkilde

I 2002 vedtok kommunestyret at Askevatnet skulle bygges ut som ny hovedvannkilde i kommunen. Det ble søkt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for en ny demning til regulering av vannstanden.

Ettersom man visste at konsesjonsprosessen ville ta lang tid, ble det bestemt at man skulle bygge ut Ingjerdsvatnet mens man ventet på godkjenningen. Utbyggingen av Ingjerdsvatnet var ferdig i 2006. Konsesjon på regulering av Askevatnet ble gitt i 2010.

Perioden etter dette har kommunen brukt til å tilrettelegge for fremtidig bruk av Askevatnet.

Nedslagsfeltet til Askevatnet er ca. 10 kvadratkilometer og dette utgjør om lag 10 % av kommunens samlede landareal. For å sikre mot forurensning ble det satt i gang prosesser for å klausulere nedslagsfeltet.

Arbeidet med å få utarbeidet og vedtatt bestemmelser som skal gi tilstrekkelig beskyttelse for vannkilden var omfattende. Det var viktig at man også så godt som mulig tok hensyn til grunneiernes behov og annen aktivitet i nedslagsfeltet.

All utbygging krever avtaler og rettigheter til å etablere tiltak på privat grunn. Dette er tidkrevende prosesser. Kommunen har vært gjennom ekspropriasjonsprosess i to rettsinstanser mot ca. 160 grunneiere for å få registrert bestemmelsene som negative servitutter på de berørte eiendommene, samt å få avgjørelser for erstatninger til berørte grunneiere. Samtidig ble det behandlet en tvistesak om reguleringsretten.

Etter dette har kommunen nå et svært godt grunnlag for utbygging og drift av Askevatnet som drikkevannskilde i all fremtid.

Parallelt med disse prosessene har kommunen bygget demning i Lien for å regulere vannstanden. Utbygging av forsyningsnettet og avskjærende spillvannsledninger for å sikre mot forurensning er under forberedelse.

Når man har kommet tilstrekkelig langt med utbygging av forsyningsnettet, vil man kunne starte bygging av vannbehandlingsanlegget. Disse arbeidene vil medføre betydelige anleggskostnader.


Utbygging og folkevekst

Fra 2006, da Ingjerdsvatnet sto ferdig utbygget, har befolkningen økt fra ca. 22.500 til over 29.000 i dag. I tillegg har det kommet en god del ny næringsvirksomhet i kommunen, der de største områdene, Storebotn og Horsøy, får vann fra Ingjerdsvatnet.

De siste årene har vi erfart at det skal svært lite til før vi må innføre vann sparing.

Når mange abonnenter samtidig vanner plener, fyller bassenger og lignende, er ikke forsyningskapasiteten i vannbehandlingsanleggene og ledningsnettet tilstrekkelig. Noen vil få dårlig trykk eller til og med miste vannet i perioder.

Vi arbeider fortløpende med å øke kapasiteten på eksisterende vannledningsnett. Etter hvert som utbyggingen av veiene i Askøypakken går fremover blir det lagt ned nye ledninger med større dimensjoner. Et høydebasseng på Lønvarden er nylig satt i drift; høydebassenger på Dyrdalsfjellet og i Frudalen settes i drift i løpet av 2018.

Kommunen er forpliktet til å sørge for en forsvarlig beredskap i vannforsyningen, herunder reservevann fra separat kilde. Dette er et ledd i det nasjonale sikringsarbeidet på offentlig infrastruktur og vannforsyning, som skal sikre mot terror, akutt forurensing med mer.

Det vil ta flere år før man kan se for seg at Askevatnet forsyner drikkevann til kommunen sine innbyggere. Det er nylig gjennomført en konseptvalgutredning på vann- og avløpsområdet, og kommunestyret har vedtatt at det skal arbeides med en løsning der man sikrer reservevann via en vannledning fra Bergen.


Sommeren og høsten 2018

Mangelen på nedbør i vår og sommer førte til at vannreservene på søre Askøy, både Kleppevatnet og Ingjerdsvatnet, ble kritisk redusert. Det ble innført strenge restriksjoner på vannforbruket.

Selv om vi har hatt en relativt våt august er vannstanden fortsatt kritisk lav. Får vi en tørr vinter eller vår i 2019, så hjelper det ikke at det har regnet i hele høst. Vannmagasinene bruker svært lang tid på å fylles opp igjen.

For å unngå dette i fremtiden har kommunen i disse dager satt i gang arbeider med å legge en midlertidig overføringsledning for å pumpe vann fra Askevatnet til Ingjerdsvatnet. Etter planen skal dette være klart i begynnelsen av november måned.


Selvkost og avgifter

Det er lovpålagt at kommunale tjenester for vann og avløp skal være selvfinansierende. Det vil si at alle utgifter både til drift og investeringer skal dekkes av abonnentene.

Gebyrsatsene fastsettes med grunnlag i tjenestens driftsutgifter og planlagte investeringer hvert år. Kommunestyret fastsetter så hvor store gebyrene skal være.

Hvis tjenesten har overskudd ett år, skal avgiftene settes ned. Det er begrensete muligheter til fondsavsetting av midler til fremtidige investeringer.

I spesielle situasjoner har kommunen, gjennom Standard abonnementsvilkår, anledning til å innføre restriksjoner i vannforbruket. Det er ikke slik at kommunens kostnader med å drive offentlig vannforsyning blir lavere når man er inne i tørkeperioder slik som i år; det er heller tvert imot.

Abonnentene har ikke rett til å få redusert vannavgift med begrunnelse i at de er pålagt å spare på vannet.

 

 

Back to top