Formål

God kontroll av avløp reduserer risikoen for forurensning av miljøet og spredning av sykdom ved å sikre godt drikkevann og god vannkvalitet. Kommunen har myndighet og plikt til å forebygge og kreve tiltak mot forurensning fra avløpsanlegg etter forurensningsloven

På denne siden finner du informasjon om Askøy kommunes sitt tilsyn med avløpsanlegg etter Forurensningsloven m. relevante forskrifter


Bakgrunn for ulovliggjøring av etablert utslipp

Askøy kommune er forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg i Askøy kommune og vårt formål iht. forurensningsloven er å verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere eksisterende forurensning. Tilsyn med avløpsanlegg er en lovpålagt oppgave som kommunen har, hvor forurensningsmyndigheten har rett til gransking innenfor sitt myndighetsområde, jf. §§ 48 og 50 i forurensningsloven.

Som forurensningsmyndighet kan vi i enkeltvedtak bestemme at et eldre forurensede utslipp kan ulovliggjøres. Forurensningsmyndighet sette da en frist for når utslippstillatelsen trekkes tilbake og ikke lenger er lovlig, slik at avløpsanlegg som forurenser en sårbar resipient enten kan fjernes eller oppgraderes til dagens krav.

Sanitært avløpsvann inneholder store mengder av fosfor, organiske stoffer og potensielt sykdomsfremkallende bakterier og virus. Utslipp av fosfor bidra til overgjødsling, algeoppblomstring, gjengroing av bekker og vann, samt. skaper dårlige leveforhold for bunndyr og fisk. Organiske stoffer, bakterier og virus i vannet gjør det ubrukelig til bading og drikkevann. Smittestoffer fra avløp kan påføre mennesker og dyr alvorlig og livstruende sykdom.


Regelverk


Tilsynsmyndighet

  • Askøy kommune er tilsynsmyndighet og kan føre tilsyn med anlegg etter forurensningsloven og forurensningsforskriftens kapittel 11 - 13 samt lokal forskrift om mindre avløpsanlegg.
  • Eier av offentlig anlegg, (Teknisk, Seksjon vann og avløp), kan føre tilsyn med avløpsanlegg som er tilknyttet offentlig avløp.
  • Standard abonnementsbestemmelser for vann og avløp.(både administrative- og tekniske bestemmelser) kan kjøpes fra Kommuneforlaget enten som e-bok eller i papirutgaven.

Tilsynsgebyr for kontroll med avløpsanlegg

Askøy kommune har en gebyrforskrift for tilsyn med avløp. All bebyggelse i kommunen med innlagt vann er omfattet av denne forskriften og det er avdeling for miljørettet helsevern som utfører tilsyn med avløpsanlegg og kloakklekkasjer. Gebyret innhentes via faktura for kommunale avgifter og gjeldene satser er stipulert etter selvkostprinsippet. Gebyret finansierer drift av 2,5 stillinger som jobber med tilsyn med avløpsanlegg.  Det kan søkes om fritak fra gebyret dersom vanntilførsel avstenges eller på særskilt grunnlag, for eksempel at boligen ikke er i bruk, men at det ikke er mulig å avstenge vannforsyningen . Vedtak om fritak/ikke fritak er et enkeltvedtak og kan påklages jf. § 6.

Kontroll og tilsyn med avløpsanlegg er ikke bare fysisk kontroll med det enkelte anlegg, men også forvaltningsarbeid som kartlegging og oppfølging av utslipp og forurensning områdevis. Kommunen ønsker å prioriterer de områder og avløpsanlegg der det er påvist forurensning eller der det er størst risiko for forurensning. Det innebærer at selv om gebyret fremkommer på faktura for kommunale avgifter, så innebærer ikke det at tilsyn på ditt avløpsanlegg nødvendigvis har blitt eller skal gjennomføres.


Tilsyn

  • Forurenser har plikt til å framlegge tilgjengelige opplysninger og dokumentasjon kommunen trenger som forurensningsmyndighet (forurensningsloven § 49)
  • Kommunen har rett til uhindret adgang til eiendom der forurensning kan oppstå eller har oppstått (dette omfatter også rett til å inspisere om fritidsbebyggelse har innlagt vann) (forurensingsloven § 50, om rett til gransking)
  • Kommunen har rett til å kreve at forurenser gjennomfører undersøkelser (forurensingsloven § 51, om pålegg om undersøkelse)

Tilskuddsordning

Askøy kommune har opprettet en behovsprøvd tilskuddsordning for huseiere som har fått pålegg om tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledning, eller pålegg om oppgradering av privat avløpsløsning. Denne ordningen er forbeholdt dem som er i en økonomisk vanskelig situasjon.

Forutsetningen for å kunne få tilskudd, er at du ikke får lån i privat bank til å dekke kostnadene i forbindelse med pålegget. I slike tilfeller vil du kunne søke om startlån i kommunen. Ved behandling av søknad om startlån, vil betjeningsevnen din gi svar på om du kvalifiserer for å få startlån, tilskudd i kombinasjon med startlån eller kun tilskudd.

Mer informasjon om ordningen finner du i artikkelen tilskudd til Behovsprøvd tilskuddsordning ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledning

Klage

For klage på saksbehandling og vedtak gjelder Forvaltningslovens bestemmelser


Kontakt avdelingen

Enhet Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester

Rådgiver Solveig Hoem - Mobil:409 03 782 

 

Back to top