Hva

Som en del av Askøypakken skal Statens Vegvesen utbedre fylkesveg 213 mellom Skiftesvik og Marikoven. Askøy kommune skal samtidig bygge nye vann- og avløpsledninger på denne strekningen.

Hvor

Ny trase for vann- og avløpsledninger vil følge ny fylkesveg fra avkjørselen til gravplassen i Skiftesvik og ut til snuplassen i Marikoven. Ledningene legges hovedsakelig i nytt fortau. Total lengde på ny ledningstrase er ca 1400 meter. 

Hvorfor

Strengere krav til utslipp av avløpsvann medfører behov for nytt avløpsrenseanlegg for Askøy sør. Nye avløpsledninger mellom Skiftesvik og Marikoven vil være en del av overføringsanlegget for å føre avløpsvann fra Marikoven og Skiftesvik mot nytt avløpsrenseanlegg i området Skarholmen/Kleppestø. I tillegg vil nye avløpsledninger avskjære og sanere eksisterende utslipp som ikke tilfredsstiller nye utslippskrav. Det vil bli behov for å etablere tre nye pumpestasjoner langs traseen for å få overført avløpsvannet østover i retning Kleppestø; en i Skiftesvik, en ved broen over Pøylo og en ved snuplassen. I tillegg skal det etableres en ny sjøledning for å overføre avløpet fra Marikovneset til ny pumpestasjon innerst i Skiftesvik.
 
Vannforsyningen til Marikoven går i dag via en sjøledning, og det finnes ikke alternative forsyningsledninger dersom det blir driftsstans. Ved å legge ny vannledning langs ny fylkesveg, vil man få to alternative forsyningsledninger. Det blir også etablert en ringledning internt i Marikoven, noe som gir en sikrere og mer robust vannforsyning. 

Hvem

Det er seksjon Vann og avløp som er ansvarlig for utbygging av nye vann- og avløpsledninger mellom Skiftesvik og Marikoven. Dette er et samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen som er ansvarlig for vegutbyggingen, inkludert overvannshåndtering.

Når

Planleggingen av ny veg, samt nye anlegg for vann og avløp pågår. Det er planlagt oppstart av anleggsarbeidene rundt årsskiftet 2019/2020, og antatt byggetid er 2 år.

Kontaktpersoner

Prosjektleder: Andres Strøm
Mobilnummer: 415 40 009
E-post:

Leder VA: Anton Bøe
E-post:


 Vedlegg

pdf Oversiktskart trase (1.48 MB)

Back to top