Kleppestø barneskole skal utvides fra 300 elever til 600 elever fordelt på 7 klassetrinn og SFO. Dagens skole er oppført i 3 byggetrinn. Trinn 1 er fra 1971 (nord), trinn 2 fra 1978 (paviljong sør, nåværende SFO-avdeling) og trinn 3 fra 1997 (adm.) Trinn 2 er besluttet revet. 


Byggearbeidet skal gjennomføres i to faser. Det første byggetrinnet omfatter et nybygg øst for eksisterende skole. Byggetrinn to omfatter rivning, rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygg. Oppgradering av uteområdet er også omfattet av prosjektet. Et viktig premiss for prosjektet er at skolen skal kunne være i drift i byggeperioden. Det er derfor lagt opp til at nybygget på skoleplassen bygges mens den gamle skolen er i drift.

Nybygget inneholder 18 vanlige klasserom, samt 3 spesialrom (SFO, innføringsklasse og naturfag) og 5 rom for lærerarbeidsplasser. Arealet tilsvarer eksisterende undervisningsareal, og dekker plassbehovet for dagens antall elever og ansatte gjennom byggeperioden for eksisterende bygg.


Hvor

Ranavegen 6, 5300 Kleppestø


Hvorfor

Skolen mangler areal til det elevtall den har i dag. (Alle spesialrom foruten gymsal er tatt i bruk til ordinære klasserom). Elevtallet er stigene de nærmeste årene.


Hvem

Åsane byggmesterforretning skal bygge Kleppestø barneskole.


Når

Arbeidet med nybygget starter sommeren 2016, og er forventet ferdig høsten 2018. Når bygget er klart flyttes elevene hit og byggetrinn to kan startes. Det omfatter riving og rehabilitering av eksisterende bygg. Forventet ferdigstillelse er høsten 2020.


Kontaktinformasjon

Prosjektleder:

Frank-Ove Åmodt
Send e-post


Vedlegg :

Fasade og landskaps illustrasjon