Barnehagen samarbeider med foreldre og skole ved å legge til rette for en trygg og god overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Barna skal oppleve glede ved å begynne på skolen. Barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter, som gir et godt grunnlag og motivasjon for skolestart. Barna får avslutte sin barnehagetid på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.

Askøy kommune har egen handlingsplan og rutine som sikrer et godt samarbeid mellom barnehage og skole. Dette omhandler blant annet utveksling av informasjon, samarbeid om felles arrangementer, besøksdager på skolen, samt pedagogisk arbeid knyttet til siste året i barnehagen.

Barnehagen samarbeider med Tveit skole om en god overgang til skolen.

I september hvert år har Tveit skole og de omliggende barnehager et møte der vi blir enig om ulike treffpunkt i løpet av året. Vi blir også invitert til samarbeidsmøter på andre skoler dersom vi har barn som skal begynne der.

Barna som skal starte på skolen møtes 1-2 ganger i uken der de jobber med ulike tema/områder hentet fra «Lese- og skriveglede» som er et metodehefte og  vedlegg til "Plan for sammenheng barnehage - skole":

 • Vennskap/rollelek
 • Fin- og grovmotorikk
 • Begreper
 • Auditiv trening (lyttetrening)
 • Rytme

Mange av disse temaene jobber barnehagen like mye med ute som inne. Foreldre til barna som skal starte på skolen får egne informasjonsskriv fra barnehagen.

Barna som skal starte på skolen vil ha noen aktiviteter som bare er deres:

 • En forestilling i løpet av året som de viser først for de andre barna og deretter for sine foreldre.
 • Fadderbesøk (elever i 5.trinn) fra Tveit skole kommer på besøk på våren for å lese for barna og leke med dem
 • Idrettsdag sammen med førskolebarn fra mange andre barnehager på Askøy
 • Trafikkdager
 • Besøke skolen og SFO i juni
 • Avslutningsfest
 • Tilbud om vanntilvenning   

Back to top