Tilbud til voksne

Her kan du lese mer om tilbudene til voksne i Origo. Under hvert tilbud er det navn og telefonnummer til en kontaktperson som kan gi nærmere informasjon om tilbudet.

Du finner også brosjyrer for årets aktiviteter til nedlasting og utskrift under en del av tilbudsbeskrivelsene.

Photo by Helena Lopes on Unsplash

Dersom du tenker at noen av tilbudene er noe for deg, kan du komme kontakt med oss i Origo Se kontaktinformasjon til Origo

 

loading...
FACT - Voksne

FACT står for flexible assertive community treatment, som kan oversettes til fleksibel, aktiv, oppsøkende behandling.

FACT voksen er et tilbud til de med alvorlig rus-og/eller psykisk lidelse, og som pga sin lidelse har store utfordringer i sin livsstiuasjon (nettverk, aktivitet, arbeid, økonomi m.m), og har behov for langvarige og koordinerte tjenester

FACT voksen drives av et tverrfaglig sammensatt team bestående av: Sykepleiere, vernepleiere og sosionom med videreutdanning, miljøterapeut, IPS- jobbspesialist, erfaringskonsulent, musikkterapeut og psykiater.

Kontaktperson: Ine Sture, avdelingsleder 97051862

Tankevirus

Tankevirus er et gruppetilbud basert på en psykologisk modell innen kognitiv atferdsterapi. Modellen er utviklet av psykolog Hanne H. Brorson. 

I Tankevirus jobbes det med å oppdage negative tanker, grubling og/eller bekymring, såkalte 'tankevirus', som opprettholder vanskelige følelser eller psykiske plager. Gjennom kurset vil man få hjelp til å oppdage og benytte seg av “psykologiske vitaminer”, dvs ulike kognitive teknikker for å få kontroll på tankevirus.

Kurset går over 3 samlinger à 1,5 timer. Kurset er åpent for alle. Det holdes kurs hver måned.

I 2024 holdes det kurs på følgende datoer: 

Februar: 5.,7. og 12. 

Mars: 11., 13. og 18.

April: 8., 10. og 15.

Mai: 21., 27. og 29.

September: 09., 11. og 16.

Oktober: 14, 16. og 21.

November: 18., 20. og 25.

Tankevirus er også tilgjengelig som en gratis selvhjelps app. Les mer om tankevirusappen på denne nettsiden

Vil du høre mer om Tankevirus er du velkommen til å ta kontakt med: Jannicke Graave, tlf. 970 51 776

Levende verksted voksne

I levende verksted går ulike kreative verksteder parallelt for eksempel maling/tegning, håndarbeid, lese/skrive, spill, søm, DIY.

Fokus i gruppen er på å:

-skape med hendene, la tankene få hvile

-være sosial, treffe andre mennesker

- jobbe selvstendig

- være bevisst egne og andres ressurser

 

Levende verksted voksne er for mennesker over 18 år, innsøkt til Origo. Deltakerne må kunne jobbe selvstendig i verkstedene.

 

Levende verksted drives av: Pedagog, Kunst- og uttrykksterapeut Mette Gade Glesner Andreassen (97 05 18 43)

Last ned brosjyre

Kunst- og uttrykksterapi

I Origo Askøy har vi to ulike KUT- grupper, Maleterapi og Kreativ uttrykksterapi. I begge grupper brukes kreative uttrykksformer som behandling og har følgende grunnteser som grunnlag i behandlingen:

 • Ubevisste psykiske prosesser påvirker menneskets adferd
 • Vi bærer med oss erfaringer fra barndommen som påvirker menneskets uttrykksmuligheter og evner til å inngå relasjoner i hverdagslivet.
 • Det finnes grunnleggende forbindelser mellom sansene, det skapende uttrykk og intrapsykiske prosesser
 • I alle mennesker finnes en konstruktiv, skapende kraft som streber etter helhet, skjønnhet og integrasjon
 • Mennesket behøver estetiske stimuli for å oppnå optimal utvikling
  NIKUT 2016

Gruppene er for mennesker over 18 som er søkt inn til Origo for oppfølging, og er utforskende til sinn egen livssituasjon. Deltakerne må kunne ha stabilt oppmøte. Gruppene egner seg spesielt godt til mennesker som har angst- og/eller depresjonsplager.

Det er innsøking til gruppene hver vår og høst, med oppstart i februar og september.

Drives av: Kunst og uttrykksterapeut Mette Gade Glesner Andreassen (97 05 18 43), Hilde Sperbund (45 73 68 41

Klatregruppe

Klatregruppen er et tilbud med base i Askøyhallen. Vi driver med klatring og øvelser som forbereder til klatring.

Fokus i gruppen er på

-mestring

- tillit, bli stolt på og kunne stole på andre

- konsentrasjon, presisjon og kroppsbeherskelse

- gruppetilhørighet

 

Klatregruppen er for mennesker over 18 år som mottar oppfølging i Origo og som er motivert for klatring. Eventuelle fysiske plager bør avklares med fastlege om er forenlig med klatring.

Ledes av: Linn Lygre og Pål Albro (97 05 18 16)

 

Turgruppe

Turgruppen er et sosialt og fysisk aktivitetstilbud, med turer av varierende vanskelighetsgra: Noen korte og noen lengre. Turene går i hovedsak på sti, og turmålene er både på Askøy og i Bergensregionen.

Deltakelse: Passer for alle over 18 som mottar oppfølging fra Origo.

Drives av: Linnea Ulveseth-Bang 96 94 15 31

Sjø- og friluftsgruppe

Sjø- og friluftsgruppen har tilholdssted på Herdla. Dagene består av moderat fysisk aktivitet ute i naturen. Utetid ca 1-2 timer hver gang, som kan bestå av turer, aktiviteter og diverse forefallende arbeid, tilpasset den enkeltes kapasitet. Sosialt samvær er også viktig, med fokus på den gode samtalen og fine fellesskaps- og mestringsopplevelser.

Gruppen er for alle som ønsker å bedre sin livskvalitet gjennom sosialt samvær og moderat fysisk aktivitet i naturen

Sjø- og friluftsgruppen drives av: Jan Frode Gustavsen40 80 61 65, Jannicke Iren Graave 97 05 17 76  og Jorunn Bekken 97 05 18 10

 

Musikkterapi

Musikkterapi innebærer at deltaker sammen med en musikkterapeut utforsker de muligheter musikken gir til å arbeide med personlige ressurser og utfordringer. Vi tilrettelegger terapien både for de som har mye musikkerfaring og for de som har lite eller ingen erfaring med å bruke musikk.

Musikk er en aktivitet som bygger på vår medfødte evne til å kommunisere gjennom lyd og bevegelse. Opplevelse av mening, relasjon, kommunikasjon og uttrykk av følelser er sentralt, mens musikalske ferdigheter og det musikalske produktet kan ha mindre betydning.

Tilbudet kan i stor grad tilpasses til de behov og interesser deltaker har. Dette gjelder både når det gjelder valg av aktivitet (lytting eller musisering, andre kreative metoder), format (individuelt eller i gruppe) og orientering (bevisstgjøring av følelser eller erfaring med samspill og fellesskap). 

I Origo tilbys musikkterapi brukere som mottar tjenester fra FACT-voksen og «Levende verksted Ungdom».

Musikkterapi er anbefalt med ulik graderinger av Helsedirektoratet i behandling av psykoselidelser, behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer. For mer utfyllende informasjon, kan man lese mer på www.musikkterapi.no og kunnskapsbeskrivelser på Grieg-akademiets senter for musikkterapi forskning https://gamut.w.uib.no/kunnskapsbeskrivelser

Drives av: musikkterapeuten Johan Torgersen Klætte 457 26 826

Yogagruppe voksne

Yogagruppen for voksne har fokus på avspenning, pust, bevegelighet og balanse. Øvelsene kan tilpasses individuelt, og det er ingen krav til erfaring fra yoga eller god fysisk form for å være med. En vanlig time kan forløpe slik:

 • Rolig start, gjerne liggende
 • Lette bevegelser for å myke opp kroppen
 • Styrkende øvelser og lek med balanse – her kan vi bli litt svett
 • Vi roer ned igjen og strekker på kroppen
 • Avspenning 

Gruppen er for voksne over 18 år, som kvalifiserer til oppfølging i Origo, og som ønsker å utforske hvordan yoga kan bidra til en bedre fysisk og psykisk helse.

Yogagruppen drives av  Cerina Villanger96 94 39 05 og Siv Aune 47 45 44 08

yoga 2023 opti96.pdf

Torsdagsklubben for unge voksne

Torsdagsklubben er for ungdommer/unge voksne mellom 13-25 år, som har lyst til å være en del av et trygt og forutsigbart miljø.

I gruppen har ungdommene/de unge voksne mulighet for ekstra tilrettelegging, hvis utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller sosiale problemer krever dette.

Torsdagsklubben handler om å skape et felleskap og føle en form for tilhørighet for ungdommer som gjerne ikke har det største nettverket, eller den mest meningsfulle fritiden.

Torsdagsklubben er et tiltak i forebygging av utenforskap, et sted hvor man alltid er velkommen, og ikke minst hvor den enkelte skal kunne oppleve tilhørighet og glede.


I Torsdagsklubben er det fokus på:

 • Å trives sammen med andre
 • Være sosial / treffe andre mennesker
 • Fri fra vanskelige tanker
 • Trygge og gode rammer
 • Styrke sosiale ferdigheter


Vi veksler mellom tre aktiviteter; Nintendo, tur og brettspill. 

Rådgivende enhet i russaker

Rådgivende enhet for russaker gir informasjon, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-9 b. Rådgivende enhet har særskilt kompetanse på forebygging og rusproblematikk og kan også tilby individuell oppfølging dersom ønskelig. 


 

Kontakt:

Avdelingsleder Mette Tvedt: 479 75 162

Paal Albro: 970 51 816

Samtaleoppfølging
Assistert selvhjelp

Assistert selvhjelp er et nettbasert verktøy som kombinerer selvhjelp og veiledning. Assistert selvhjelp er tilpasset for deg som har milde til moderate symptomer på vanlige psykiske lidelser, og er en dokumentert effektiv behandling for utfordringer som stress, angst, depresjon, selvfølelse og søvnproblemer.
I Origo bruker vi Assistert selvhjelp på ulike måter: (1) det kan være et behandlingstilbud i seg selv, eller (2) det kan benyttes i kombinasjon med annen oppfølging som deltakelse i grupper eller individuelle samtaler. Det kan også (3) være til hjelp i ventetiden til annen oppfølging.
Før oppstart gjennomføres en kartlegging og en oppstartssamtale med fagpersonen som skal følge deg opp.
Du kan lese mer om Assistert selvhjelp HER

IPS - individuell jobbstøtte

IPS (Individual Placement and Support), er en tilnærming for å inkludere mennesker med psykiske helse- og rusproblemer i arbeidslivet. IPS metoden er utviklet i USA og brukes nå internasjonalt i stadig større grad. Individuell jobbstøtte tar utgangspunkt i motivasjon, ønsker og kompetanse hos hver enkelt person.

Slik jobber vi sammen med deg

 • Vi kartlegger dine erfaringer og interesser.
 • Vi hjelper til med å finne en arbeidsgiver som passer for deg.
 • Vi hjelper deg med å søke jobber du ønsker.
 • Ved å samarbeide med oss kan veien til jobb bli kortere.


Hvem kan delta?

 • Tilbudet passer for deg som har lette til moderate psykiske helseutfordringer og/eller lette til moderate rusproblemer.
 • Har oppfølging av Askøy Kommune avdeling Origo - livsmestring, psykisk helse og rus
 • Ønsker å komme ut i lønnet arbeid.


Er du interessert eller vil høre mer?
Ta kontakt med din kontaktperson innen helse, eller direkte med IPS Askøy:
Kristin Wheaton, Metodeveileder IPS Askøy, , Mob 919 93 378
Sven-Arild Henne, Jobbspesialist IPS Askøy, , Mob 955 29 048

Samtalegrupper

Origo driver ulike samtalegrupper. Forskning viser at gruppeterapi er effektivt, og at det ikke er forskjell i effekt fra individuell behandling. Mennesker har alltid løst problemer i fellesskap og henvendt seg til hverandre når livet blir vanskelig. I et trygt gruppeklima kan vi utvikle oss sammen, snakke om det som er vanskelig, lytte, støtte og hjelpe hverandre.

I gruppene har vi fokus på faktorer som bidrar til bedre psykisk helse, som blant annet relasjoner, selvivaretakelse og grensesetting. 

Vi vet noe om at mange kan grue seg for å delta i gruppeterapi, mens erfaring viser at de i ettertid har hatt godt utbytte. Mange fremhever at det å treffe andre med lignende problematikk har vært til god hjelp.

 

Back to top