Har du en bekymring for ditt barn eller trenger støtte og veiledning i foreldrerollen har Origo Askøy forskjellige tilbud.

Aktuelle problemstillinger kan være:

 • utfordringer med samspill, atferd og kommunikasjon i familien
 • psykiske plager og vansker hos barn og ungdom
 • ungdom og rus

Vi har ansatte med bred kompetanse og erfaring og sammen med deg finner vi frem til hvilken hjelp og støtte det er behov for. 

Våre tilbud

 

loading...
Trygg start

Trygg Start er et frivillig tilbud i Origo Askøy avdeling barn og unge som følger opp familier med barn i nyfødtperioden. Noen vil trenge oppfølging i en kort periode, mens andre trenger oppfølging over tid. Oppfølgning avsluttes i samarbeid med deg og din familie.

Vi er et team som består av helsesykepleiere, psykolog og erfaringskonsulent. Alle i teamet har bred kompetanse på barns utvikling, samspill og har erfaring med å se den enkelte families behov. Erfaringskonsulenten vår har egne erfaringer fra oppfølging rundt psykisk helse og er en viktig stemme og støttespiller for temaet og familiene.

Hva gjør Trygg Start?

Vi kommer på hjemmebesøk etter avtale og kan bidra med veiledning, råd og støtte ut fra familiens behov. Eksempel på tema som vi tar opp kan være babyens utvikling og behov, samspill, tilknytning, ny familiesituasjon, parforhold, foreldres psykiske helse og det som opptar familien.

Hvordan komme i kontakt med Trygg Start?

Ønsker du å høre mer om Trygg start eller vil henvises til Trygg start ta kontakt med Origo Askøy HER 

De fleste kommer i kontakt med oss allerede i graviditeten og ofte er det jordmor som henviser til Trygg Start i samarbeid med deg. Fastlegen og annet helsepersonell kan også henvise deg til oss.

COS gruppe, Foreldreveiledning

COS (Circle of Security) er et foreldreveiledningsprogram som har til hensikt å styrke tilknytning og kontakt mellom barn og foreldre. Gjennom bruk av trygghetssirkelen lærer foreldre hvordan de kan styrke båndene til barna, forstå barna enda bedre, og hjelpe barna til å bli tryggere og mer fornøyd med seg selv.
COS er et veiledningprogram som er utviklet i USA og har vært i bruk i Norge siden 2010. Tilbakemelding fra foreldre er at mange har god nytte av veiledningen.

Foreldrene møtes i grupper på 6-8 deltakere. Gruppen følger et fast program og ledes av to terapeuter. Hver gruppe møtes 8 ganger, 1 ½-2 timer hver gang.

ICDP gruppe, foreldreveiledning

ICDP Gruppe - En møteplass for foreldre

Som foreldre har vi mange gleder og utfordringer. I en travel hverdag blir det lite tid til å tenke over hvordan vi er som foreldre og over hvor viktige vi er for ungdommene våre.
Vi ønsker å legge til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer når det gjelder ungdom og voksne.

Dette er for deg som

 • Er nysgjerrig på hvordan du kan få et enda bedre forhold til ungdommen din
 • Vil vite hvordan andre foreldre løser vanlige utfordringer
 • Har lyst å dele tankene og ideene dine med andre

 

Få til et enda bedre samspill med barn.

Gruppen følger et opplegg der ulike temaer blir tatt opp, med heftet ”8 tema for godt samspill” som utgangspunkt.

 • Hva slags foreldre ønsker vi å være?
 • Når får vi til det gode samspillet? 
 • Hvordan kan vi gjøre mer av det som fungerer?

Målsettingen er å finne tryggheten og bekreftelsen på at vi er gode foreldre ved at vi blir mer bevisste på hva vi gjør som er bra for ungdommen våre.
Du vil ikke få noen oppskrifter, men hjelp til å finne dine løsninger for deg og din ungdom – gjennom samtaler og teste ut ideer vi har snakket om.

Vi treffes åtte ganger, hvert møte på halvannen til to timer.

Opplegget er utarbeidet av ICDP International Child Development Programmes. Bufetat.

Tankevirus

Tankevirus er et gruppetilbud basert på en psykologisk modell innen kognitiv atferdsterapi. Modellen er utviklet av psykolog Hanne H. Brorson. 

I Tankevirus jobbes det med å oppdage negative tanker, grubling og/eller bekymring, såkalte 'tankevirus', som opprettholder vanskelige følelser eller psykiske plager. Gjennom kurset vil man få hjelp til å oppdage og benytte seg av “psykologiske vitaminer”, dvs ulike kognitive teknikker for å få kontroll på tankevirus.

Kurset går over 3 samlinger à 1,5 timer.

Tankevirus er også tilgjengelig som en gratis selvhjelps app. Les mer om tankevirusappen på denne nettsiden

Fact Ung - Sammensatte vansker hos ungdom

FACT Ung team i Askøy kommune ble opprettet i september 2021.
Teamet tilbyr hjelp til barn og unge mellom 12 – 18 år, og unge voksne opptil 25 år og deres familier. Ved innsøking etter fylte 18 vil oppfølgingen bli vurdert også opp mot FACT voksen eller i samarbeid.

FACT Ung passer for deg som har:

 • Utfordringer på flere livsområder for eksempel psykisk helse, helse, rus, skole, arbeid, fritid, sosialt, samspill i familie
 • Diagnose er ikke et kriterium

Dette tilbyr FACT Ung:

 • tverrfaglig, individuelt tilpasset oppfølging og behandling basert på den unge og familiens behov
 • felles plan for oppfølging, utarbeidelse av Individuell Plan (IP) og koordinering
 • fleksible møtesteder som hjemme, ute på tur, på biltur, våre kontorer, på skolen
 • samarbeid med skolene og andre hjelpetiltak i kommunen eller spesialisthelsetjeneste
 • tilbud om gruppe- og aktivitetstilbud og Aktiv Fritid
 • foreldreveiledning, ICDP/foreldreveiledningskurs og eget pårørendetilbud


Disse jobber i teamet:

FACT ung-teamet består av ansatte med bred erfaring fra psykisk helsearbeid med barn, unge og voksne, familie- og rusarbeid og forebyggende arbeid og inkludering. Faggruppene i teamet er familieveileder, IPS jobbspesialist, spesialhjelpepleier, barnevernspedagog, sosionom, pedagog, spesialsykepleier, psykolog, musikkterapeut og erfaringskonsulent. Vi har fast samarbeid med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Øyane) og Avdeling for rusmedisin (AFR).

Slik søker du om hjelp:

Ved behov for veiledning og mer informasjon kan du ta kontakt med fagleder Dace Granøe på telefon: 905 38 808. Du kan også kontakte teamet på tlf. 56 15 86 60.

Dersom du tenker at FACT Ung er noe for deg, finner du søknadsskjema her: https://askoy.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorgstjenester/soke-helse-og-omsorgstjenester
Andre kan også søke på vegne av deg med ditt samtykke. De kan bruke samme søknadsskjema eller sende henvisning.

Fakta om FACT Ung

FACT Ung-teamet er driftet av midler både fra Askøy kommune og fra Fylkesmannen/Helsedirektoratet. Det etableres nå slike ungdomsteam flere steder i Norge, og målet er å gi mer helhetlige, samordnede og oppsøkende tjenester for barn og unge i et tett samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Levende verksted Ung

Levende Verksted Ung er et sosialt og kreativt treffsted hvor en kan drive med ulike aktiviteter. Fokus er på

 • å skape/la tankene få hvile
 • være sosial/treffe andre mennesker
 • jobbe selvstendig
 • ressurser, egne og andres

Deltakelse: For ungdommer mellom 13 og 25 år, som har lyst til å være en del av et raust, inkluderende og kreativt miljø.

Drives av: Sølvi Folkedal (95290281), Sarah Helander (457 26 792) og Maiken Risnes (40806195)

Familieveiledning

Familieveiledning er et fleksibelt veiledningstilbud som tar utgangspunkt i familiens behov og utfordringer. Veiledningen er typisk knyttet til samspillsvansker med barn og ungdom eller vanskelige livssituasjoner.

Individuelle samtaler/veiledning
Aktiv fritid

Deltakelse i en fritidsaktivitet handler om så mye mer enn å synge, danse, dykke, spille sjakk osv. For de fleste av oss er fritidsaktiviteten en møteplass hvor en treffer andre som er interessert i det samme som seg selv, en eller flere ganger i uken. Gjennom Aktiv Fritid kan ungdom som står uten fritidstilbud og trenger hjelp til inkludering på fritidsarenaen, få hjelp til å starte opp i en ønsket fritidsaktivitet. Aktiv Fritid jobber med utgangspunkt i Fritid med Bistand-metodikken, www.fritidmedbistand.no.

Metoden har som mål å myndiggjøre den enkelte på veien til deltakelse i fritidsaktiviteter der den som gis bistand, i størst mulig grad selv får øve innflytelse underveis.
Tilbudet er ment å styrke deltakelse og inkludering, skape mestring og økt selvfølelse.

Torsdags klubben

Torsdagsklubben er for ungdommer/unge voksne mellom 13-25 år, som har lyst til å være en del av et trygt og forutsigbart miljø.

I gruppen har ungdommene/de unge voksne mulighet for ekstra tilrettelegging, hvis utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller sosiale problemer krever dette.

Torsdagsklubben handler om å skape et felleskap og føle en form for tilhørighet for ungdommer som gjerne ikke har det største nettverket, eller den mest meningsfulle fritiden.

Torsdagsklubben er et tiltak i forebygging av utenforskap, et sted hvor man alltid er velkommen, og ikke minst hvor den enkelte skal kunne oppleve tilhørighet og glede.


I Torsdagsklubben er det fokus på:

 • Å trives sammen med andre
 • Være sosial / treffe andre mennesker
 • Fri fra vanskelige tanker
 • Trygge og gode rammer
 • Styrke sosiale ferdigheter


Vi veksler mellom tre aktiviteter; Nintendo, tur og brettspill. 

Rådgivende enhet i russaker

Rådgivende enhet for russaker gir informasjon, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-9 b. Rådgivende enhet har særskilt kompetanse på forebygging og rusproblematikk og kan også tilby individuell oppfølging dersom ønskelig. 


Kontakt:

Avdelingsleder Mette Tvedt: 479 75 162

Paal Albro: 970 51 816

 

Back to top