Formål

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.


Søknadsprosess

En søknad skal inneholde:

 • ferdig utfylt søknadskjema
 • legeerklæring
 • kopi av gyldig førerkort om du søker som fører
 • kopi av ID-kort om du søker som passasjer
 • bilde i passfotostørrelse

Trenger du bilde?

Du kan ta passbilde på Askøy, hos Franks Foto:

For bestilling/avtale av time, telefon 951 13 114

Åpningstid:
Mandag - Torsdag 09.00 -20.00
Fredag 09.00 - 18.00

Det er tilrettelagt for rullator og rullestol, og det er mulig å komme hjem til deg for å ta bilde.

Adresse til studio er:
Franks Foto
Øvre Storskarhaugen 4
5305 Florvåg

pdf Søknad om parkeringstillatelse for forflytingshemmede (181 KB)

Last ned mal for legeerklæring (PDF)

Kriterier og veiledning til søknad


Krav til søker

Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaveren. Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, ikke bilen, og eier av kortet må alltid være med i bilen. Misbruk vil medføre inndragning av kortet og anmeldelse til politiet vil bli vurdert.

Tillatelsen må innleveres når du ikke lenger disponerer bil, eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Tillatelsen må også innleveres når kortet ikke lenger er gyldig. Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.


Hva koster det?

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede er behovsprøvd og gratis.


Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig og innen 6 uker.


Tapt/mistet parkeringsbevis

Har man mistet parkeringskortet for bevegelseshemmede må dette meldes til politiet (tapsmelding). Ved fremvisning av tapsmelding kan nytt kort utstedes på Kundetorget.


Lover og forskrifter

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Forvaltningsloven gir regler for søkers rett på begrunnelse av et vedtak og anledning til å klage.

Lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Forskrifter

Forskrift om parkering for forflytningshemmede


Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorg innen 4 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Vestland med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorg
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Kontakt avdelingen

Kundetorget

Back to top