Formål

Et tilbud til alle innbyggere i kommunen som ønsker hjelp eller informasjon om hukommelsesproblemer og demens.


Hva er demens?

 • Demens er en fellesbetegnelse på sykdommer som fører til hukommelsesvansker og atferdsendringer.
 • Å få en demensdiagnose tidlig gir pasienten, pårørende og hjelpeapparatet en realistisk mulighet for å iverksette nødvendige tiltak til rett tid.

Hva får du?

 • Vi samarbeider med saksbehandlere i omsorgstjenestene, fastleger og annet helsepersonell i kommunen.
 • Teamet gir informasjon om tjenester og veiledning til pasienter og deres pårørende.
 • Vi tilbyr hjemmebesøk med kartlegging og utredning i samarbeid med fastlegen.
 • Tilrettelegging i daglige aktiviteter, for eksempel med hjelpemidler.
 • Oppfølging.

Dersom du ønsker informasjon på papir, kan du laste ned brosjyre her:


Pårørendeskole

 • Et kurstilbud i samarbeid mellom Askøy og Øygarden kommune for pårørende til personer som har demens.
 • Kurset bidrar til at deltakerne får informasjon og kunnskap om demens og hvordan de skal møte praktiske og følelsesmessige utfordringer som kan oppstå.
 • Kurset består av fire kurskvelder på ca. tre timer.
 • Kurskveldene består av forelesning om relevante tema innenfor demensomsorgen, for eksempel sykdomslære, kommunikasjon, lov og rett, økonomi, hjelpemidler, forvaltning og sorg. Etter forelesningen er det gruppesamtaler.
 • Det er Nasjonalforeningen for folkehelse, Hukommelseteamene i kommunene og lokale demensforeninger som bidrar i dette samarbeidet.

Kontakt

Back to top