Artikkelindeks

Skolemiljø

Kjennetegn på et trygt og godt skolemiljø

  • Skolen har en god ledelse som kontinuerlig arbeider med å forbedre ulike sider ved læringsmiljøet og har gode rutiner for arbeidet med mobbing
  • Skolen har utviklet en god klasseledelse preget av gode relasjoner mellom lærer og elev.
  • Skolen har positive relasjoner mellom elevene og en kultur for læring blant elevene
  • Skolen har gode relasjoner og et godt samarbeid med foreldrene.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Elevenes skolemiljø er summen av både det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen og disse vil gjensidig påvirke hverandre.

Et trygt og godt skolemiljø fremmer helse trivsel og læring, og er fritt for krenkelser. Lovgiver presiserer at retten til et trygt og godt skolemiljø skal tolkes vidt. Elevenes rettighet skal ikke avgrenses av årsaken til hvordan eleven har det. Det avgjørende er hvordan eleven opplever at det er å være på skolen, altså hvordan eleven har det det mens han eller hun er på skolen, skolefritidsordningen eller leksehjelpen.

At årsaken til opplevelsen av utrygghet, ensomhet. mistrivsel og lignende, eller ligger utenfor skolen i tid eller fysisk område begrenser ikke skolens aktivitetsplikt så lenge elevens opplevelse av sin tilstedeværelse på skolen, altså sitt skolemiljø, preges negativt av det. Dette er blant annet aktuelt i forbindelse med digital mobbing, der krenkelsene typisk kanskje er utenom skoletiden, men har betydning for hvordan eleven opplever at det er å være på skolen.

Mobbing eller andre negative opplevelser tilbake i tid, kan påvirke elevens opplevelse av skolemiljøet nå.