Artikkelindeks

Samarbeid skole-hjem

Godt samarbeid mellom skole og hjem bidrar både til gode læringsvilkår for hver enkelt elev og til et trygt og godt skolemiljø. 

Samarbeidet er et gjensidig ansvar, men det er skolen som skal ta initiativ til -, og legge til rette for samarbeidet. Det kommer hvert år nye foreldre inn i skolen, og de bør møte en skole med gode samarbeidsrutiner.

Lærerne får gjennom foreldresamarbeidet bedre innsikt i elevens behov og fungering, og kan derfor gi eleven en bedre tilpasset opplæring. Foreldre og lærere vil gjennom positivt samarbeid utvikle en bedre felles forståelse av barnets behov og kan på den måten bli bedre i stand til å støtte barnets læringsprosess, både hver for seg og sammen.

Skolen har en lovfestet plikt til å gi elever og foreldre informasjon om rettighetene etter kapittel 9 a. Den lovfestede informasjonsplikten skal sikre at elevene og foreldrene får nok informasjon til å vurdere om elevens rettigheter er oppfylt.

Skolen skal legge til rette for gode dialoger,så foreldre og skole kan komme fram til felles beslutninger. Et godt samarbeid mellom hjem og skole krever derfor noe mer enn å bare informere foreldrene.

Foreldre er representert i råd og utvalg som tar avgjørelser som påvirker barnas skolemiljø.

Skolen skal holde samarbeidsutvalget (SU), skolemiljøutvalget (SMU), elevrådet og foreldrerådet orientert om alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Herunder alle hendelser, planer og vedtak. Organene skal ha rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som er viktig for skolemiljøet.

SMU skal i tillegg ta aktivt del i arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø og uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. (se Veileder for SMU).

Et godt samarbeid har sammenheng med et godt skolemiljø:

Foreldrenes engasjement og sosiale ressurser er sentralt for formidling av skolens normer og verdier.

Elevene vil lettere ta til seg skolens normer og verdier når foreldrene også støtter disse. Foreldrenes samarbeid både med skolen og med hverandre utgjør derfor en viktig del av det totale skolemiljøet.

I Askøyskolen skal følgende tiltak gjennomføres for å sikre god informasjon og et godt samarbeid mellom skole og hjem. Disse tiltakene kommer i tillegg til de formelle fora; Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), Samarbeidsutvalget (SAU), og Skolemiljøutvalget (SMU), som er omtalt i kapittelet «Samarbeid» (s. 18 )

 

Samarbeid skole-hjem

TiltakBeskrivelse av tiltakNårAnsvar
Informasjon om plan for trygt og godt skolemiljø. Gjennomgå saksgang i prosedyre (aktivitetsplikten). Gi informasjon om klageadgang. Årlig ved
skolestart
Rektor / kontaktlærer
Informasjon om rettighetene til foreldre og elever i enkeltsaker. Elever og foreldre som gir beskjed om at en elev utsettes for krenkelser eller av andre årsaker ikke har det trygt og godt på skolen skal få informasjon i den konkrete forbindelse Ved behov Skolens ledelse
Informasjon om ordensreglement Skolene velger hvordan de vil informere om AKs ordensreglement. Årlig ved
skolestart
Rektor / kontaktlærer
Utviklingssamtaler. Elevens skolemiljø skal være tema på alle utviklingssamtaler 2 ganger årlig Kontaktlærer
Foreldre-undersøkelsen - Alle foreldre får tilbud om å svare for alle sine barn.
- Skolen skal gjennomgå undersøkelsen internt i sitt personale.
- Resultatene av undersøkelsen skal presenteres / behandles i FAU og Samarbeidsutvalget.
Annet hvert år Skolens ledelse
«TETT PÅ»-programmet Alle skoler skal følge programmet. Hele programmet med presentasjoner ligger i kvalitetssystemet. Etter oppsatt
plan i «Tett på»
Kontaktlærer
Informasjon på kommunens nettsider

Skoleeier skal legge ordensreglement og plan for trygt skolemiljø tilgjengelig på kommunens nettsider.

I tillegg skal det gis informasjon om rettigheter etter kap..9 a. Stikkord: - Aktivitetsplikten og håndhevings-ordningen, - Departementet har en uttalt målsetning
om at skoleeiere skal vise til nullmobbing  sine nettsider.

Ved lovendring
aug- 2017.
Revideres ved
behov.
Skoleeier
(Skole)