Artikkelindeks

Samarbeid

I Askøy kommune har vi flere instanser som på hver sine måter og områder har ansvar for oppveksten og opplæringen til elevene. De har ulike arbeidsoppgaver i forhold til elevene, men har alle et felles mål om at arbeidet de gjør skal være til elevenes beste.

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens sakkyndige instans, knyttet til spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skole.

De skal hjelpe barn og ungdom som har en vanskelig opplæringssituasjon, gjennom å gi råd og veiledning til barnehager og skoler i arbeidet mot mobbing og krenkende atferd.

PPT har en rolle i barnehagens og skolens utviklingsarbeid, og i forebygging av det psykososiale miljøet. De har faste kontaktpersoner som er til stede i alle barnehager og skoler regelmessig og deltar i Ressursteam og i enkelt møter.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en helsefremmende og forebyggende tjeneste. De skal samarbeide med elever, foreldre, skolens personell og øvrige samarbeidspartnere om et lærings– og arbeidsmiljø som fremmer helse og trivsel.

Skolehelsetjenesten skal være en samarbeidspartner i det systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Krenkelser som mobbing, vold, trakassering og diskriminering har store helsemessige konsekvenser, og skolehelsetjenesten skal være med å bidra til å sikre at både den som har blitt utsatt for krenkelser og den som har krenket får kontakt med hjelpeapparatet ved behov.

Elevrådet

Alle skoler skal ha et elevråd. I barneskolen skal elever fra 5. 6. og 7. trinn. I ungdoms-skolen skal det være med elever fra alle trinn. Arbeidet i elevrådet er et viktig tiltak i skolehverdagen for å skape et trygt og godt skolemiljø. Elevrådet skal være gode rollemodeller for sine med-elever og skal fremme fellesinteressene for elevene på skolen. Samtidig skal elevrådet uttale seg om, og fremme saker som gjelder elevenes nærmiljø.

FAU

Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg
(FAU) som er «foreldrestemmen» overfor skolen.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har en viktig rolle i arbeidet med et trygt og godt skolemiljø både i klassen /                                  gruppen og på skolen. Arbeidsområdet til FAU vil være å informere og høre alle foreldre om aktuelle saker, samarbeide med:

  • elevrådet,                                  
  • samarbeidsutvalget (SU),
  • skolemiljøutvalget (SMU),
  • kommunalt foreldreutvalg (KFU),
  • rektor og lærere.

Foreldre skal bidra til å gjennomføre trivselstiltak for elevene i klassen eller gruppen, eller bidra på ulike måter til fellesskapstiltak for hele skolen.

Foreldrekontakter bør ta initiativ til å diskutere trivselstiltak for elevene i foreldremøter, og sørge for at oppgaver blir delegert blant resten av foreldrene. 

Foreldrekontakter skal bidra til planlegging av felles tiltak for alle elevene på skolen i FAU.

Videre skal FAU uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement. Resultater fra elevundersøkelsen ved den enkelte skole skal legges frem i FAU, slik at foreldrene får oversikt over skolemiljøet og kan gi innspill til tiltak.