Artikkelindeks

Når elever føler seg krenket av voksne

Det er nulltoleranse for mobbing i skolen, dette omfatter også relasjonen mellom voksne og elever. Det er den voksne som har ansvar for denne relasjonen. Voksne som krenker elever er uakseptabelt og er et grovt brudd på den tillit som både elevene, foreldrene og samfunnet skal kunne ha til de voksne på skolen. Når det avdekkes at en voksen ved skolen krenker elever skal det reageres raskt og strengt.

Askøyskolen har utarbeidet følgende prosedyre for tilfeller der skolen får tilbakemelding på at en elev opplever seg mobbet eller krenket av en voksen på skolen:

  1. Avdekking ved bruk av Klassetrivsel.no eller andre undersøkelser og varslinger. Kort samtale mellom rektor og elev for å avklare hvilken voksen person eleven sin opplevelse er knyttet til. Gjelder saken rektor, skal meldingen gå til fagsjef.
  2. Leder med personalansvar kaller inn foreldre og elev til samtale. Presisere at informasjon fra samtalen blir tatt videre til samtale med den ansatte. Referat fra møtet følger saken. Om varslingen kommer fra flere elever / foreldre skal den likevel følges opp individuelt. Viktig med snarlig kontakt / avtale om møte. Møtet bør normalt holdes innen en uke. Ansatte som er omtalt / involvert får muntlig informasjon om saken. Om elev / foreldre ikke skulle ønske å følge opp saken skal skolen ha tydelig ønske / forventning om at møtet blir gjennomført.
  3. Samtale / møte med den ansatte. Prinsippene fra «Åpen for læringssamtale» (Elevsentrert ledelse) brukes. Mulighet for kontradiksjon. Ha med tillitsperson. Referat fra møtet blir lagt i personalmappen. Leder og den ansatte forbereder seg til møtet med foreldre / elev.
  4. Møte mellom den ansatte og foreldre / elev. Deltakerne kan ha med en tillitsperson. Møtet blir ledet av skoleleder. Alle partene må komme til ordet. Viktig at det blir lagt til rette for rolig og saklig «klima». Referat fra møtet i legges i personalmappe og elevmappe (som oppfølging § 9 a)..
  5. Møte med den ansatte der oppfølging / tiltak blir avtalt. Bruk av korrigerende samtaler og skriftlig eller muntlig advarsel. Observasjon og veiledning som tiltak. Avtale evaluering / oppfølging. Deler av «Rutiner for konflikthåndtering» blir lagt til grunn for den videre oppfølgingen.
  6. Møte med foreldre / elev der tiltak i henhold til § 9 a blir avtalt. Avtale evaluering og oppfølging.