Artikkelindeks

Mål for Askøyskolen:

Askøyskolen skal ha et positivt læringsmiljø som er fritt for mobbing og som bidrar til elevens faglige og sosiale utvikling.

Arbeidet for et trygt og godt skolemiljø avhenger av at flere parter samarbeider. Skolen, elevene og foreldre må samarbeide for å nå målet om et mobbefritt oppvekstmiljø i Askøy.

Det er utarbeidet strategier for hva alle partene skal bidra med for at vi skal nå målet:

Skoleeier skal:

 • legge til rette for samarbeid mellom skoler.
 • samarbeide tett med Kommunalt Foreldreutvalg for å utvikle skole-hjem samarbeidet.
 • løfte fram elevdemokratiet gjennom sitt arbeid med Askøyskolen.
 • sørge for et godt og systematisk samarbeid med PPT, skolehelsetjenesten og andre aktører.
 • sammen med PPT hjelpe skolene å ivareta elever med spesielle behov.

Skoleledelsen skal:

 • samarbeide tett med foreldrene i skolenes råd- og utvalg for å utvikle skole - hjemsamarbeidet.
 • løfte fram elevdemokratiet gjennom å prioritere elevrådsarbeidet.
 • jobbe for positive relasjoner på alle nivå.
 • sørge for godt og systematisk samarbeid med PPT, skolehelsetjenesten og andre aktører.
 • sammen med PPT videreutvikle relasjonskompetansen på skolen.
 • sammen med PPT hjelpe å ivareta elever med spesielle behov.

Lærerne skal:

 • ha god klasseledelse.
 • jobbe for positive relasjoner til hver enkelt elev og mellom elever.
 • være interessert i -, og følge opp elevenes faglige utvikling.
 • bruke varierte arbeidsmetoder.
 • ta ansvar for elevenes lærings-miljø i og utenfor klasserommet.
 • videreutvikle læringsmetodikk og utvikle praktiske elevaktive læringsarenaer.

Andre ansatte skal:

 • jobbe for positive relasjoner til hver enkelt elev.
 • tilrettelegge for, og delta aktivt i all aktivitet rundt eleven.
 • tilrettelegge for fysisk aktivitet.
 • hjelpe til i det praktiske pedagogiske arbeidet.
 • delta i praktisk tilrettelegging og gjennomføring av planlagte aktiviteter og arrangementer.

Eleven skal:

 • ta medansvar, delta og være inkluderende.
 • utnytte sitt eget potensial.
 • bidra til et godt læringsmiljø hvor det er lov å være god.
 • bidra til et godt læringsmiljø hvor elevene har respekt for ulikhet.

Foreldrene skal:

 • ha forventning til, vise interesse for og støtte elevenes læringsarbeid.
 • ha forventning til elevens bidrag til et godt læringsmiljø.
 • bidra til utvikling av et godt læringsmiljø gjennom å være positiv til skolen, andre foreldre og elever.