Artikkelindeks

Klage på skolemiljøet

Fylkesmannen kan avvise en klage dersom:

  • saken ikke er tatt opp med rektor
  • eller om skolen har hatt mindre enn en uke på seg fra saken ble meldt
  • saken ikke gjelder skolemiljøet

Dersom en elev ikke har et trygt og god skolemiljø, melder eleven eller foreldrene saken til skolen / rektor. Hvis de ikke oppnår ønsket respons innen en uke kan de melde saken til fylkesmannen.

Det er elevens egen opplevelse som skal legges til grunn, og fylkesmannen vil derfor ikke prøve om elevens rett til et trygt og godt skolemiljø er oppfylt.

Når fylkesmannen mottar en klage på skolemiljøet vil det avgjørende i saken bli, om tiltakene skolen har iverksatt er egnet til å sikre at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Fylkesmannen vil utrede og vurdere forhold som har vært, undersøkelser som er gjort, tiltak som er satt inn og skolens oppfølging og evaluering av disse. Videre vil skolens planer for videre arbeid og tiltak for eleven vurderes. Skolens plikt til å sette inn tiltak gjelder helt til eleven har et trygt og godt skolemiljø.

Fylkesmannen må vurdere faktagrunnlaget i saken opp mot hva som etter en faglig vurdering er rimelig å forvente av skolen i den aktuelle saken.Dersom skolen ikke har gjort det som er rimelig å forvente, vil fylkesmannens konklusjon bli at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten.

Dersom fylkesmannen finner at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten, kan fylkesmannen vedta hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det skal settes en frist for gjennomføring av vedtaket og fylkesmannen skal følge opp saken. Fylkesmannen kan også vedta reaksjoner etter kommunens ordensreglement, eller at en elev skal bytte skole.

Avgjørelsen til fylkesmannen er et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klageinstans for fylkesmannens vedtak er Utdanningsdirektoratet (Udir). Skoleeier har ikke klagerett.

Fra 1. august 2018 har Mobbeombudet i Hordaland også ansvar for alle elever i grunnskolen. Elever og foreldre /  foresatte kan henvende seg til ombudet for råd og hjelp. Skolen bør informere om dette.

Illustrasjon: saksgangen ved klage på skolemiljøet.