Artikkelindeks

Hvordan undersøke?

Plikten til å undersøke saken utløses av at en ansatt har fått «mistanke om» eller «kjennskap til» at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Dersom en elev selv sier fra at det ikke oppleves trygt og godt på skolen skal skolen snarest undersøke saken. Når skolen undersøker saken skal den innhente nok informasjon til å avdekke hva som har skjedd og om en eller flere elever opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt.

Undersøkelsen skal ha som formål å få fram fakta om en situasjon, bakgrunnen for elevens opplevelse og hvilke forhold i elevenes omgivelser som påvirker hvordan de opplever skolemiljøet. En undersøkelse kan også handle om å avklare og opplyse forhold tilbake i tid eller forhold utenfor skoletiden og skolens område, dersom slike forhold påvirker elevens hverdag på skolen.

Askøyskolen har utarbeidet en prosedyre for undersøkelse når skolen får mistanke eller kunnskap om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Prosedyren er retningsgivende og det vil måtte brukes skjønn i den enkelte sak.

Noen saker krever ikke omfattende undersøkelse og en samtale med eleven er gjerne nok. Andre saker derimot, eksempelvis mobbesaker med flere involverte, vil gjerne kreve grundigere undersøkelse og observasjon. Felles for alle saker, uavhengig av omfang, er kontakt med hjemmet.

  • Henvendelse fra foreldre eller representant for foreldre.

Dersom henvendelse er mottatt skriftlig fra foreldre eller en fullmektig, skal disse kontaktes pr telefon av rektor (eller den rektor har delegert saken til) samme dag, eller dagen etter dersom melding kommer mot slutten av skoledagen.

I samtalen skal det opplyses om at det vil settes i gang umiddelbare undersøkelser. 

Tid for møte skal avklares og det skal informeres om hva innholdet i møtet skal være. Forklar at kontaktlærer eller en fra ledelsen vil snakke med eleven som ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø i forkant av møtet. Informer om aktivitetsplikten og om retten til å klage (kan eventuelt tas i møtet)

OBS! Vurder om samtale med foreldre til elev(er) som påstås å ha krenket skal gjennomføres etter undersøkelsesfasen da dette kan hindre skolens observasjon.

  • Henvendelse fra eleven selv, eller andre ansatte.

Dersom ansatte gjennom avdekking (trivsel i klassen, spekter eller andre undersøkelser) får mistanke eller kunnskap om, kan skolen vente med å varsle foreldre samme dag, inntil skolen har foretatt nærmere undersøkelse. Når foreldre skal kontaktes vil avhenge av sakens karakter.

  • Samtale med eleven

Det skal gjennomføres samtale med eleven som ikke opplever et trygt og godt skolemiljø. Denne samtalen bør være med en elev en føler seg trygg på. Spør gjerne eleven i forkant hvem han eller hun ønsker å snakke med / hvem som skal delta i samtalen (kan være flere).

  • Observasjon og / eller analyse

Ut fra samtalens innhold settes i gang observasjon eller analyse. Analyseverktøy kan være Analysemodellen eller SIKT-modellen, se under Verktøy i Kvalitetssystemet / Skolemiljø. Observasjon kan for eksempel være på påstått elev(er) som krenker i overgangssituasjoner, SFO, friminutt, mm.

  • Dokumentasjon av undersøkelse og observasjon

Funn i analyser og observasjoner skal dokumenteres og medbringes til møtet med foreldre og elev, og danne grunnlaget for de tiltak som settes inn i en aktivitetsplan. Eleven har rett til å uttale seg om innholdet i aktivitetsplanen.