Artikkelindeks

Hvordan skal vi gripe inn?

Å gripe inn er ikke det samme som å sette inn tiltak. Det betyr at ansatte stopper en situasjon som pågår, og som må stoppes umiddelbart.

Ofte vil det handle om å stanse negativ oppførsel, for eksempel ved å bryte opp en slåsskamp eller stanse annen fysisk krenkelse, stanse utfrysningssituasjon eller irettesettelse av elever som krenker andre verbalt.

Plikten begrenser seg til inngrep som er mulige for den ansatte å gjennomføre, både av hensyn til elevene og seg selv. Grensen for å gripe inn er at den ansatte ikke skal stå i fare for å skade seg selv eller krenke elever for å få stanset situasjonen.

Nødrett og nødverge kan imidlertid unntaksvis gi grunnlag for å overskride også denne grensen ved at i nødverge- og nødrettssituasjoner kan det være tillatt å gjøre noe som ellers er ulovlig.

Ved akutte tilfeller (vold, trusler og lignende) skal prosedyrer i kvalitetssystemet «elevenes sikkerhet og helse, beredskap og krise-håndtering» følges.