Artikkelindeks

Hva sier loven?

Opplæringsloven og forskrift om miljørettet helsevern stiller klare forventninger og krav til skolenes forpliktelser for å skape et trygt og godt skolemiljø. Rektor har ansvar for at det arbeides kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, trivsel og læring for elevene. Det er nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det er elevens egen opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende, og elevene skal alltid bli hørt i de tilfeller de ikke opplever skolemiljøet trygt og godt.

Reglene i opplæringsloven kap. 9 a gjelder

 • skoletiden
 • leksehjelpsordninger
 • SFO

Reglene gjelder også når skolen, SFO og leksehjelpsordninger har aktiviteter utenfor skolens område eller blir drevet i lokaler utenfor skolens område.

Opplæringsloven

 • § 9 A.2 - Retten til eit trygt og godt skolemiljø
  «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring».
 • § 9 A.3 - Nulltoleranse og systematisk arbeid
  «Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort».

 • § 9 A.4 - Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø
  Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg. Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle.Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka.Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Skolen skal sørgje for at involverte elevar grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå:
  a) kva problem tiltaka skal løyse; b) kva tiltak skolen har planlagt; c) når tiltaka skal gjennomførast; d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka; e) når tiltaka skal evaluerast. Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte ledd
 • § 9 A.5 - Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev
  Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering, skal vedkomande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak etter § 9 A.4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks.

 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 • §12 Psykososiale forhold
  Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold