Artikkelindeks

Forebyggende tiltak

I Askøyskolen skal følgende tiltak gjennomføres i det forebyggende arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Alle tiltak skal evalueres årlig. Rektor er ansvarlig for evalueringen.

Forebyggende tiltak

TiltakBeskrivelseNårAnsvar
Plan for sosial
kompetanse
Skolen skal ha en plan for sosial kompetanse som skal bygges opp rundt
følgende fem kjernekomponenter:
- Samarbeid - Selvhevdelse - Selvkontroll - Empati - Ansvarlighet.
- Planen skal være en aktiv del av den daglige undervisningen.
Kontinuerlig Rektor
Kartlegging av skolens
områder

Dele skolens områder i soner og fellesområder utenom undervisning. Være
oppmerksom på kritiske områder som ganger, garderober, toaletter, dusjer
og kantine.

Bruk for eksempel kart, flyfoto, fotostemme eller lignende Tenk over hvilke
aktiviteter som er tillatt hvor. Marker soner (rød, gult eller grønt) ut fra hvor det
er oversiktlig og trygt. Diskuteres i fellesskap i personalet.

Tidfestes i skolens årshjul Ledelsen
Elevmedvirkning i
kartleggingen
- Elevene skal få egne kart og markere områder hvor det ikke oppleves
trygt (utearealer, ganger med mer).
- Svarene fra elevene drøftes i personalet og sees i sammenheng med personalets kartlegging. Kartleggingen tas opp i Elevråd; Hva kan elevene bidra med?
Tidfestes i skolens årshjul
Ved skolestart og jevnlig


Kontaktlærer
Kontaktlærer
elevråd

Vaktlister for inspeksjon Vurder om vaktlister skal justeres på bakgrunn av kartleggingen. Før skolestart Ledelsen
Standard for observasjon i friminutt og ved overgangssituasjoner -Skolen skal utarbeide en felles standard for observasjon.
Sentrale stikkord er: Hvordan skal vi følge med? Hva skal vi følge med på?
Beskrive voksenrollen i friminutt.
-Alle skal ha god kunnskap om observasjon og hvem informasjon om det observerte skal deles med.
-Det skal brukes synlige vester ved inspeksjon.
Årlig ved skolestart. Evalueres ved skoleårsslutt.
Standarden skal jevnlig tas opp i avdelings- og trinnmøter og i fellestid.
Ledelsen, PPT
Ledelsen
Den som har inspeksjon
Skolemiljøutvalg, FAU og elevråd skal involveres i arbeidet med
skolemiljøet.
-Alle parter skal ha kjennskap til elevenes retter og plikter i forhold til skolemiljøet.
-Undersøkelser og skolens forslag til tiltak behandles i skolemiljøutvalget.
-Samarbeidsutvalget gir råd om tiltak.
Ved skolestart
Snarest etter undersøkelser
Ledelsen
Ledelsen og SMU-leder
Askøy IKT-plan Alle skoler skal bruke IKT-planen for å forebygge digitale krenkelser på nett. Planen skal brukes aktivt i undervisningen i forhold til trinnene (se digital dømmekraft)
For mellomtrinnet og ungdomsskolen kan det være aktuelt med besøk av politiet der tema er nettvett.
Kontinuerlig
Ved behov
Avdelingsledere Ledelsen
Kartlegge det sosiale samspillet i klassen Gjennomføre undersøkelse i klassetrivsel.no
Resultatene gjennomgås og dersom gjennomgangen avdekker at noen ikke opplever et trygt og godt skolemiljø, skal prosedyren i Kvalitetssystemet følges.
Årlig,  eventuelt halvårlig ved behov Ledelse Kontaktlærer
Klasseregler, trivselsregler Hver klasse utarbeider egne klasse- og  trivselsregler. Stikkord skal være; hvordan skal vi snakke med hverandre, være mot hverandre, hvordan oppfører vi oss mot hverandre. Ved skolestart. Repeteres jevnlig Kontaktlærer