Artikkelindeks

Forebygge

«Primært skal vi forebygge, sekundært skal vi gripe inn så tidlig som mulig»

En forutsetning for at skoler kan skape et trygt og godt skolemiljø og hindre krenkelser er et systematisk fore-byggende arbeid.

Alle skolene i Askøy er med i "Trivselsprogrammet". Dette er et program for mer aktivitet og økt trygghet i friminuttene.

Trivselsprogrammets mål er:

  • å fremme økt og mer variert lek og aktivitet i friminuttene
  • legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
  • redusere konflikter mellom elever
  • fremme verdier som: inkludering, vennlighet og respekt

I tillegg er ungdomsskolene "MOT skoler". MOT er en holdningsskapende organisasjon som arbeider for og med målsetting om å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. Andre viktige faktorer i det forebyggende arbeidet er blant annet:

  • god og tydelig klasseledelse
  • gode relasjoner mellom elev og lærer
  • samarbeid mellom hjem og skole
  • god ledelse og positiv skolekultur 

Å få til gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en svært viktig del av det forebyggende arbeidet med et trygt og godt skolemiljø. 

Alle skolene skal i det forebyggende arbeidet ha en egen plan for trening i sosial kompetanse.