Artikkelindeks

Elevens rett til medvirkning

Det er viktig å huske på at det er elevenes subjektive oppfatning av situasjonen som skal være utgangspunkt for videre handling, og ikke den voksnes tolking av den. Når en elev mener at han eller hun ikke har det trygt og godt på skolen skal det være utgangspunkt for videre handling. Eleven skal ta del i hele prosessen når tiltak skal planlegges, gjennomføres, evalueres og eventuelt justeres.

§ 9 A.8 omhandler elevenes deltakelse i arbeidet med skolemiljøet. Der står det blant annet:«Elevane skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø.»

Videre understrekes viktigheten av at elevråd skal ha egne representanter med i arbeidet med skolemiljøet. Grunnlovens § 104 og barnekonvensjonen artikkel 3 har også betydning for arbeidet med skolemiljøet.

I barnekonvensjonen artikkel 3 står det:
«Voksne skal gjøre det som er best for barn». Det betyr at når voksne skal bestemme noe som er best for dem. Grunnlovens § 104 har en ny bestemmelse om særskilt beskyttelse av barn. Alle involverte elever skal bli hørt og elevens beste skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid. Dette gjelder i alle deler av aktivitetsplikten. Elever som mistenkes for, eller har krenket andre elever skal ha samme rettssikkerhetsvern og rett til å bli hørt som offeret for krenkelsene.