Balanseposten Utlån inkluderer i tillegg forskutteringer til Hordaland fylkeskommune og utlån til aksjeselskaper. Oversikt over disse følger nedenfor:

Note 6b - Forskutteringer

Tall i tusen
Forskutteringer Balanseført per 31.12.
Fylkeskassereren i Hordaland 6,923
Totale forskutteringer i regnskapsåret 6,923
Utlån Balanseført per 31.12.
Askøy Kommunale Eiendomsselskap 86,744
Overformynderiet F-sak 22/11 172
Totale utlån i regnskapsåret 86,915