Hjemmel:

Fastsatt av kommunelegen i Askøy kommune 19. november 2021 med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1, første ledd, jf. femte ledd.

§ 1 Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell, og for å sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan håndtere smittesituasjonen og samtidig ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester, i perioder der smittetallene er stigende eller høye.

Forskriften gjelder i Askøy kommune.

§ 2 Skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner

Skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder, skal føre oversikt over gjester. Navn og telefonnummer skal registreres, samt tidspunkt og dato for besøket. Gjester skal informeres om at det nedtegnes en slik oversikt. Listen skal oppbevares i tråd med krav til personvern, og skal slettes etter fjorten dager.

Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Liste over gjester skal på forespørsel fra smittevernkontoret oversendes i tekstformat, enten i ODF eller OOXML-format, i tråd med forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning.

§ 3 Bruk av munnbind

Når det er fare for at det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, ut over kortvarige passeringer, til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind på butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder og i taxi.

Bruk av munnbind i taxi skal skje på følgende måte: Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Krav om å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 4 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 22. november 2021 kl. 00.00 og gjelder til og med 20. desember 2021.

Back to top