Oppdatert 30. november 2020:

Vedtakene var opprinnelig satt til å gjelde til 6. desember, med en vurdering 30. november.

Mandag 30. november ble det vedtatt av rådmann i KKL (kommunal kriseledelse) at tiltakene videreføres som planlagt til og med 6. desember. Vi tar en ny vurdering før helgen (4. desember).

Les hele forskriften, med mindre endringer 30. november 2020:

pdf Vedtak om endring av forskrift 30 november 2020 (416 KB)

Askøy har lavere smittetall nå, og det kan se ut til at summen av tiltakene, og at askøyværingene har vært lojale og fulgt opp, gir positiv effekt.

- I tillegg gjør smittesporing- og testteamet en fantastisk jobb. Men dette er ikke over. Jeg vil takke for at innbyggerne har vært flinke til å følge tiltakene. Nå må vi fortsette med dette en uke til, slik at vi ikke mister den gevinsten vi har opparbeidet oss de siste ukene. Det er viktig at vi følger opp nå i adventstiden, slik at vi kan få være sammen med våre kjære til jul, sier ordfører Siv Høgtun.


Ikke ring koronatelefonen eller legevakt med informasjonsspørsmål

Vi ber om at man ikke ringer koronatelefonen eller legevakten for å spørre om hvilke tiltak som gjelder på Askøy. Disse svarer på helserelaterte spørsmål ved sykdom.

Ofte stilte spørsmål

Vi har i samarbeid med de andre kommunene laget en oversikt over ofte stilte spørsmål om forskriften, se under.

Dersom du som arrangør, næringsdrivende eller privatperson har spørsmål til hva som gjelder av påbud, forbud og råd som du ikke får svar på her, send en s-post: 


Arrangementer

Anbefalingen er å gjennomføre færrest mulig besøk og arrangementer. Det er ikke mulig å søke unntak fra bestemmelsene.

Innendørs arrangementer på offentlig sted 

Hvor mange kan være til stede på et arrangement nå?

Innendørs er maksgrensa på 20 personer. Ved gravferd er grensa 50 personer. For utendørs arrangement er grensa 600 deltakere, fordelte på tre grupper på maksimalt 200 i kvar og med fastmonterte sete. Tallet inkluderer ikke ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet.


Må en ha fast plass på arrangement?

Ja, på innendørs arrangement må en ha fast sitteplass.


Private sammenkomster

Det er forbud mot private sammenkomster med over 5 deltakere, inklusiv dem som bor i hjemmet. Krav om en meters avstand må overholdes mellom folk som ikke er nærkontakter. Det er unntak for familier som bor flere sammen enn fem, samt for etablerte kohorter (grupper) for barn i barnehage og barneskole. Bestemmelsen omfatter ikke barn som inngår i flere husstander.

Dette gjelder sammenkomster i private hjem, hytter og lignende private steder, inklusiv løsere arrangementer innendørs og utendørs. Ved besøk må du ha oversikt over hvem som har vært til stede, tid og dato. Listen oppbevares forsvarlig og slettes etter ti dager.

Helsetjenester

Kan jeg gå til tannlegen?

Du kan møte til planlagt tannlegetime som vanlig, så sant du ellers er frisk. Tannhelsetjenesten har tilnærmet normal drift, men med skjerpede krav til smittevern. Avbestill timen din dersom du har symptom på luftvegssjukdom eller er i karantene fordi du er nærkontakt til en som har fått påvist Covid-19.

Dersom du er usikker, f.eks. fordi du tilhører ei risikogruppe, ta kontakt med tannlegekontoret der du er pasient for å avtale om du skal gjennomføre planlagt tannbehandling nå, eller utsette timen.

Hjemme

Hvor mange kan vi være hjemme? Hvor mange kan vi ha på besøk?

Det skal ikke være mer enn 5 personer samlet i hjemmet. Husstander som er 4 eller flere medlemmer (familier med flere barn), kan fra 24. november likevel ha inntil to gjester, slik at for eksempel to besteforeldre kan komme på besøk sammen.

Unntak:

  • Barn fra samme kohort/gruppe i barnehage og barneskole kan besøke hverandre. Unntaket gjelder ikke for elever i ungdomsskole og videregående skole, da gjelder regelen om maks 5
  • Barn som bor flere steder. Dette gjelder også besøkshjem, avlastingsbosted eller liknende.
  • Poenget med disse reglene er at dersom hver og en av oss omgås færre personer, gjør vi det vanskeligere for viruset å spre seg.
  • Regelen om maks 5 gjelder uavhengig av om personene oppholder seg i andre etasjer eller rom. Alle personer teller med, uansett om de er 0 eller 100 år.

Kan barnet mitt ha besøk av klassekameratene sine selv om det da blir flere enn 5 personer hjemme?

Barn fra samme kohort/gruppe i barnehage eller barneskole er unntatt fra kravet om maks 5 personer. Dette unntaket gjelder ikke for ungdomsskoleelever eller elever i videregående skole, her gjelder kravet om maks 5 personer.


 Hva om en bor flere steder, for eksempel har delt bostad mellom flere foreldre?

Alle kan være hjemme, selv om en kan ha flere bosteder. Dette gjelder også for besøkshjem, avlastningsbosted og liknende.

I skolen og barnehagen

Er barnehagene, barne- og ungdomsskolene stengt? 

Nei, barnehagene, barneskolene og ungdomsskolene er ikke stengt. De følger gult nivå i henhold til smittevernreglene. Dette betyr blant annet: 

  • Ingen syke skal møte på skolen eller i barnehagen . 
  • Forsterket renhold og god hånd- og hostehygiene. Unngå håndhilsing og klemming.
  • Inndeling i kohorter og kontaktreduserende tiltak. 

Ungdomsskolene forbereder seg også på at det kan bli aktuelt å justere til rødt nivå dersom smittesituasjonen tilsier at det er nødvendig og riktig. 

Se oppdaterte veiledere for barnehager, barneskoler og ungdomsskoler på Helsedirektoratets nettsider.


Hvorfor er ikke ungdomsskolene på rødt nivå slik smittesituasjonen er nå? 

Lokale smittevernmyndigheter og FHI anbefaler ikke rødt nivå per nå. For elevene vil det både faglig og sosialt være mer utfordrende med rødt nivå enn med gult nivå. Byrådet har derfor etter råd fra både smittevern og fra faglige instanser i skole og barnehage valgt å videreføre gult nivå slik situasjonen er nå. Dette vil imidlertid bli vurdert fortløpende. 


Er videregående skole stengt? 

Nei, men alle videregående skoler er pålagt å innføre rødt nivå. Dette gjelder også private videregående skoler. Krav og definisjoner følger nasjonale veiledere.

Les meir om krav og definisjonar i Utdanningsdirektoratet sin rettleiar.


Gjelder samme regler for de som driver "Åpen barnehage" som ordinære barnehager? 

Det er anbefalt at "Åpen barnehage"-tilbud holder stengt i denne perioden.  I "Åpen barnehage" er ikke barna en del av samme kohort, og det er også foreldre med barna. Det vil derfor ikke være samme regler her som for ordinære barnehager. 

For "Åpen barnehage" vil det ikke være mulig å ha faste plasser en ikke fraviker, og den eneste muligheten vil være å følge reglene for private arrangement med begrensning på 5 til stede samtidig. Det er derfor anbefalt at "Åpen barnehage"-tilbud holder stengt. 


Universitet og høyskoler 

Er universiteter og høyskoler stengt? 

Nei, universitet og høyskoler er ikke stengt, men ved universiteter, fagskoler og høgskoler skal undervisning og eksamen gjennomføres digitalt.   


Hvilke regler gjelder for praktiske eksamener og undervisning, samt for klinisk undervisning? 

Krav om digital undervisning gjelder ikke praktiske prøver eller praktiske eksamener som ikke er mulig å gjennomføre som hjemmeeksamen. Bestemmelsen gjelder heller ikke klinisk undervisning og utstyrsintensiv undervisning for mindre grupper som ikke kan løses digitalt.  Det er svært viktig at smittevernet ivaretas i slike tilfeller. 


Kan studenter gjennomføre obligatorisk praksis? 

Praksis kan gjennomføres dersom det ikke er mulig å utsette denne til et senere tidspunkt. Det må imidlertid sikres at smittevernet ivaretas. Studenter som har praksis i skole, barnehage eller helseinstitusjoner skal være særlig oppmerksom på at de ikke bryter smittevernregler eller går i praksis hvis de har symptomer eller har grunn til å mistenke at de kan være smittet av covid-19 virus. Det er den enkelte studieinstitusjon som er ansvarlig for studentpraksis, og som avgjør om praksis skal utsettes. Dette gjelder så lenge Bergen kommune ikke har vedtatt at det ikke er tillatt med studenter i hele eller deler av de kommunale tjenestestedene. Det samme gjelder for private virksomheter som mottar studenter fra universitet og høyskoler.


Kan studenter møte på campus/lesesaler for å arbeide med studiene?

Det er et generelt krav at de som kan, skal ha hjemmekontor. Hovedregelen er derfor at studenter ikke skal oppsøke campus for studiearbeid, men arbeide hjemmefra. Studiestedene avgjør selv om de holder campus stengt eller delvis åpen, og kan gi enkelte studenter som har særskilte behov tilgang til campus/lesesaler. Studiestedet må ha oversikt over hvem som eventuelt er tilstede på campus og lagre lister over det i ti dager.  

Kollektivtransport

Er det begrensning på hvor mange som kan ta bussen samtidig?

Nei, det ikke en plassbegrensning i forskriften, men en skal rette seg etter Skyss sine oppslag og begrensninger. Om mulig skal en alltid overholde minst en meter avstand til andre, hvis ikke er det påbudt med munnbind.

Ulike typer munnbind og anbefalinger om bruk.


Er det krav om munnbind på kollektivtransport?

Dersom det ikke er mulig å overholde en meters avstand til andre passasjerer er det påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport. Hvis avstandskravet kan overholdes er det ikke påbudt å ha på seg munnbind. 


Er det krav om munnbind for taxi?

Ja, både sjåfør og passasjerer i taxi skal bruke munnbind i bilen. I de periodene hvor taxisjåføren ikke har passasjer i bilen, er det ikke krav om munnbind.


Gjelder de samme regler for kollektiv til og fra nabokommunene?

Ja, alle kommunene rundt Bergen har vedtatt de samme reglene, og de gjelder derfor også både internt i kommunen og mellom kommunene rundt Bergen.

Munnbind

Må jeg bruke munnbind?

Det er krav til bruk av munnbind eller ansiktsmaske på kollektivtrafikk, taxi, serveringssteder og innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre med mer) når 1-meters avstandskravet ikke kan overholdes. Det vil si at det det er krav om munnbind i taxi. Hvis avstandskravet kan overholdes, er det ikke påbudt å ha på seg munnbind. Bestemmelsen gjelder ikke barn under ungdomsskolealder, eller personer som av andre helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind.

Frisører og lignende bransjer som er regulert i den nasjonale Covid-19 forskriften § 15, følger de nasjonale kravene.

Slik bruker du munnbind riktig

På butikken

Vil butikken bli pålagt å holde stengt? 

Nei, butikker kan fremdeles holde åpen med vanlige åpningstider.


Er det påbudt med munnbind i butikkene? 

Det er påbudt med munnbind i butikkene dersom det ikke er mulig å holde en meters avstand.


Hva med ansatte i butikkene?

Ansatte i butikker har ikke plikt til å bruke munnbind dersom det er iverksatt andre smitteverntiltak som bruk av visir, skillevegger og liknende.


Kan butikkene slippe inn så mange kunder de ønsker? 

Nei, nå er det en begrensning som sier at butikken kun kan slippe inn så mange kunder at det kan være minst to meter mellom hver kunde. Butikken må beregne hvor mange de kan slippe inn samtidig basert på lokalenes utforming og størrelse. Dersom butikken ikke klarer å kontrollere antallet som slippes inn selv må de engasjere en vektertjeneste eller lignende som ivaretar dette. 


Hvordan skal butikker og kjøpesenter regne ut hvor mange som kan være i senteret og butikken samtidig?

Det er ikke mulig å gi et generelt svar, eller lage en formel for utregning på, hvor mange kvadratmeter per besøkende en butikk eller et kjøpesenter må ha. Dette er fordi hver enkelt butikk er ulikt utformet, blant annet med hyller og hvor stor plass det er mellom hyllene. Butikkene må selv vurdere sine egne lokaler, og vurdere hvor mye gulvplass de har. Det viktigste er at hver kunde skal ha mulighet til enhver tid å holde to meter til andre kunder. Butikker som har trange passasjer mellom hyller kan også innføre tiltak som at en kun kan gå en vei i passasjen. Tilstrekkelig kapasitet ved kassene vil også være et viktig tiltak for å få så hurtig gjennomstrømming av kunder som mulig. 


Er det begrensning på hvor mange i en familie som kan handle samtidig? 

Nei, det er ikke laget begrensning på dette, men dersom butikkene skal klare å ivareta smittevernreglene oppfordres det til at en begrenser hvor mange som handler samtidig. 

På hjemmekontoret

Kan arbeidsgiver pålegge den ansatte karantene ved mistanke om smittefare? 

Nei, arbeidsgiver kan ikke pålegge karantene, det må helsemyndighetene gjøre. Men arbeidsgiver kan innenfor styringsretten beslutte at den ansatte ikke møter på jobb, slik at man unngår eventuell smitte.  


Hva betyr obligatorisk hjemmekontor? 

Bruk av hjemmekontor er påbudt der dette er mulig. Arbeidsgiver er ansvarlig for å vurdere om det er mulig å utføre arbeidet ved hjemmekontor. Unntak gjelder for samfunnskritiske tjenester, tjenester innen psykisk helse, samt for tjenester til sårbare grupper av barn og unge. 


Kan arbeidsgiver pålegge den ansatte til å jobbe hjemmefra? 

Ja, arbeidsgiver kan også pålegge den ansatte å jobbe hjemmefra. I de tilfeller den ansatte ikke kan jobbe hjemmefra, men samtidig blir pålagt hjemmekontor, får arbeidsgiver lønnsplikt i denne perioden. 


Arbeidstid og kollektivtransport 

Der ansatte ikke kan arbeide på hjemmekontor oppfordres arbeidsgiver sterkt til at det legges til rette for at den ansatte får en tilpasset arbeidstid, som tilsier at en kan redusere og unngå passasjertettheten på kollektivtrafikk i rushtrafikken. 


Møtevirksomhet 

Det anbefales å unngå fysiske møter i denne perioden. I så stor grad som mulig anbefaler Bergen kommune å legge til rette for å gjennomføre møtevirksomhet elektronisk. 

Reiser

Regjeringen anbefaler alle å unngå unødvendige reiser til utlandet.

Er det karantene for personar som kjem frå utlandet?

Ja. Alle som skal gjennomføre innreisekarantene, skal gjere det på karantenehotell, også norske statsborgere.

Unntak:

  • de som er bosatt eller eier bosted i Norge, og oppholder seg på det bostedet 
  • folk som er i Norge for å utføre arbeid der arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.

Scandic Kokstad er karantenehotell for bergensregionen. Egenandel for hotell: 500,- per døgn for privatpersoner, 1500,- per døgn for arbeidsgivere. Beboer på karantenehotell får tilbud om å teste seg, men karantenetiden blir ikke forkortet selv om en tester negativt.

Råd og regler ved innreise til Norge

Serveringssteder

Hvor lenge kan skjenkesteder holde åpen? 

Serveringssteder og skjenkesteder kan holde åpent til klokken 22.00 og skjenke alkohol til 21.30. Pålegget gjelder ikke take-away-salg. 


Kan skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner bortvise gjester som ikke overholder én-metersregelen og som ikke kommer fra samme husstand? 

Ja, gjester som ikke overholder én-metersregelen, og som ikke kommer fra samme husstand, kan bortvises fra lokalet. Det er arrangøren eller innehaver av stedet som har ansvar for at smittevernreglene følges i lokalet. 


Kan hvem som helst få se liste på gjester for en aktuell dag? 

Nei, liste om hvem som har besøkende, er underlagt personvernhensyn, og restauranter, skjenkesteder, kafeer og kantiner skal kun forevise listen til smittevernkontoret på forespørsel. Arrangøren skal oppbevare listene slik at de ikke er synlige for de andre gjestene. Listene skal makuleres etter 10 dager. 


Bensinstasjoner og kiosker som selger mat, kan de fortsatt gjøre dette? 

Ja, de kan selge take-away, men stenge sitteplasser etter 22.00. De følger med andre ord reglene for serveringssteder. 


Oppdatert 23. november 2020:

Det er gjort noen mindre endringer i nåværende forskrift. Dette gjelder blant annet regelen om maksimalt antall deltakere på private sammenkomster og bruk av munnbind.

Om en uke skal kommunene vurdere om det er grunnlag for å endre smittevernreglene før 6. desember.

Ordfører Siv Høgtun (H) understreker at avgjørelsen er tatt på grunnlag av egne vurderinger.

- Kommunene utgjør et felles bo- og arbeidsmarked, og vi har hatt tett dialog mellom kommunene i bergensområdet om smitteverntiltakene. Dette er regionale smitteverntiltak, og det er summen av smittevernregler som gir effekt, sier ordføreren.

Høgtun understreker at kommunene følger smittesituasjonen tett og vil vurdere eventuelle endringer om en uke.

Unntak for fempersonregelen og presisering i bruk av munnbind

I private sammenkomster gjelder fortsatt regelen maksimalt fem deltakere. Men det er et unnatak som innebærer at husstander på fire eller flere personer, kan ha besøk av inntil to personer. Dette unntaket gjelder med virkning fra og med 24. november.

Når det gjelder bruk av munnbind står det i forskriften som gjelder til og med 23. november at på kollektivtrafikk og innendørs på offentlig sted skal munnbind/ansiktsmaske benyttes når man ikke kan holde kravet om avstand på én meter.

Nytt: Kravet om munnbind er fra og med 24. november presisert til også å gjelde når det er fare for at avstandskravet på én meter ikke kan overholdes.

Back to top