Helse og omsorgstjenester

Tjenester for personer i alle aldre med fysiske eller psykiske utfordringer for et friskere liv og bedre mestring.

Origo Askøy er kommunens tilbud innen foreldreveiledning, livsmestring, psykisk helse og rus.

Det er et mål at innbyggerne i Askøy kommune skal leve godt hele livet.

Hvordan du søker helse- og omsorgstjenester i Askøy kommune.

Tilbud og tjenester | Saksbehandlere | Priser

Egenandeler og andre kostnader

Tilbud og tjenester for veteraner og deres familie

Her er det som er tilgjengelig av velferdsteknologi for deg som bor i Askøy kommune.

Hvordan varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader/hendelser oppstått under omsorg av den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.

Forebyggende helsetjeneste som tilbyr støtte og veiledning til deg som ønsker å endre livsstil

Barnevern | Helsestasjoner | Foreldreveiledning | Skolehelsetjenesten | Ungdomstjenesten | med mer...

Hjelp i hjemmet | Omsorgsboliger | Trygghetsopphold | Sykehjem | Dagsenter 

Hjelpemidler | Hjemmehjelp | Hjemmesykepleie | Trygghetsalarm | Bo-oppfølging | Hjelpemidler

Kreftomsorg og lindrende behandling | Kreftrehabilitering

Bytte fastlege | Mine resepter | Frikort | Klagemuligheter | Private legesentre

Miljørettet helsevern | Tilsyn med avløp | Radonmåling

Fysio- og ergoterapi | Omsorgslønn | Avlastning | Parkeringstillatelse | Individuell plan | Koordinator | Støttekontakt

Smittevern | Reisevaksiner | HPV vaksine | Influensavaksine | Barnevaksine

Barnevernvakt | Bekymringsmelding til barnevernet | Krisesenter 

Back to top