Helse og omsorgstjenester

Alle tjenester for et friskere liv og bedre mestring. Omsorgstjenester fra barn til en blir eldre, rusomsorg og psykisk helse.

Origo Askøy er kommunens tilbud innen foreldreveiledning, livsmestring, psykisk helse og rus.

Hvordan du søker helse- og omsorgstjenester i Askøy kommune.

Tilbud og tjenester | Saksbehandlere | Priser

Her er det som er tilgjengelig av velferdsteknologi for deg som bor i Askøy kommune.

Et tilbud til hjemmeboende med hjertesvikt.

Forebyggende helsetjeneste som tilbyr støtte og veiledning til deg som ønsker å endre livsstil

Kommunalt tilskudd til helse- og omsorgstiltak innen frivillig sektor

Barnevern | Helsestasjoner | Foreldreveiledning | Skolehelsetjenesten | Ungdomstjenesten | med mer...

Hjelp i hjemmet | Omsorgsboliger | Trygghetsopphold | Sykehjem | Dagsenter 

Hjelpemidler | Hjemmehjelp | Hjemmesykepleie | Trygghetsalarm | Bo-oppfølging | Hjelpemidler

Helse og omsorg | Familie og inkludering


 

Kreftomsorg og lindrende behandling | Kreftrehabilitering

Bytte fastlege | Mine resepter | Frikort | Klagemuligheter | Private legesentre

Miljørettet helsevern | Tilsyn med avløp | Radonmåling

Fysio- og ergoterapi | Omsorgslønn | Avlastning | Parkeringstillatelse | Individuell plan | Koordinator | Støttekontakt

Smittevern | Reisevaksiner | HPV vaksine | Influensavaksine | Barnevaksine

Barnevernvakt | Bekymringsmelding til barnevernet | Krisesenter 

Back to top