Helse- og omsorgstjenester

Barnevern | Helsehjelp | Psykisk helse | Vaksine | Nedsatt funksjonsevne | Fysio-/ergoterapi | Hjemmetjenester | Institusjon

Hvordan du søker helse- og omsorgstjenester i Askøy kommune.

Her er det som er tilgjengelig av velferdsteknologi for deg som bor i Askøy kommune.

Et tilbud til hjemmeboende med hjertesvikt.

Tilbud og tjenester | Saksbehandlere | Priser

Forebyggende helsetjeneste som tilbyr støtte og veiledning til deg som ønsker å endre livsstil

Kommunalt tilskudd til helse- og omsorgstiltak innen frivillig sektor

Barnevern | Helsestasjoner | Foreldreveiledning | Skolehelsetjenesten | Ungdomstjenesten | med mer...

Hjelp i hjemmet | Omsorgsboliger | Trygghetsopphold

Hjelpemidler | Hjemmehjelp | Hjemmesykepleie | Trygghetsalarm | Bo-oppfølging | Hjelpemidler

Kreftomsorg og lindrende behandling | Kreftrehabilitering

Bytte fastlege | Mine resepter | Frikort | Klagemuligheter | Private legesentre

Miljørettet helsevern | Tilsyn med avløp | Radonmåling

Fysio- og ergoterapi | Omsorgslønn | Avlastning | Parkeringstillatelse | Individuell plan | Koordinator 

Øyeblikkelig hjelp | Rådgivere med brukererfaring | Oppfølging av pårørende | Aktivitetssenter | Økonomisk rådgivning

Smittevern | Reisevaksiner | HPV vaksine | Influensavaksine | Barnevaksine

Barnevernvakt | Bekymringsmelding til barnevernet | Krisesenter 

Back to top