Hva

Hjertesviktkoordinator er et tilbud til hjemmeboende med hjertesvikt. Tilbudet skal samordne ulike offentlige tjenester til brukergruppen og på den måten bidra til å gjøre livet lettere for dem.

Dette er et lavterskeltilbud så hvis du ønsker oppfølging fra oss kan du selv ta kontakt. Du kan også be lege eller sykepleier om å hjelpe deg.


Hvor

Hjertesviktkoordinator har kontor på Flagget omsorgssenter, men kommer gjerne på hjemmebesøk hvis det er ønskelig.


Hvorfor

Å få en hjertesviktdiagnose kan være en betydelig påkjenning. Tilstanden er kronisk og har ulike symptomer som kan være krevende å leve med. Hverdagen kan være utfordrende når man har flere ulike offentlige tjenester å forholde seg til.

Mange opplever at de orker lite, blir mer usosiale og får lavere livskvalitet.

Hjertesviktpasienter er en av de pasientgruppene som oftest blir re-innlagt på norske sykehus. Vår målsetning er å bidra til å gi økt trygghet og et mer samordnet offentlig tjenestetilbud. Dette kan gi bedret livskvalitet.

Hjertesviktkoordinatoren tilpasser oppfølgingen individuelt sammen med brukeren.


Hvem

Hjertesviktprosjektet er en tverrfaglig tjeneste. Opplegget er et samarbeid mellom Askøy kommune, Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).


Når

Vi tilbyr oppfølging etter ønsker og behov og ser gjerne at brukerne og deres pårørende deltar aktivt i utforming av tjenesten.


Kontakt

Ansvarlig avdeling:

Hjemmebaserte tjenester, avdeling sør.

Prosjektleder:

Kaija Hole Olsen, Telefon 408 06 182 eller e-post