Generell informasjon

Kommunestyret har vedtatt plan for barnehageutbygging 2014-2030.

Det er stor vekst og utvikling i kommunen, og det skjer mange endringer i løpet av et år. Derfor tar vi årlig, i forbindelse med forarbeid til budsjett og økonomiplanen, vurderinger av planlagte utbyggingstiltak og utbyggingstakten. Det fremtidige behovet for barnehageplasser i kommunen påvirker mulighetene for at søknaden om finansiering blir innvilget.

For å starte barnehage må du først søke om å få barnehagen innlemmet i den kommunale finansieringsordningen for barnehager. Dersom søknaden blir godkjent vil barnehagen kunne få tilskudd etter gjeldende regelverk, og dette må være avklart før barnehageprosjektet settes i gang.

Send søknaden til Askøy kommune,Sektor barnehage, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø


Finansiering

Hvis det blitt gitt tilsagn om tilskudd, vil den nye barnehagen få støtte på lik linje med etablerte barnehager. Vilkår for å få tilskudd er at prosjektet blir ferdigstilt i tråd med fremdriftsplanen, og at barnehagen har de formelle tillatelsene i orden ved etablering av barnehagen. Dette gjelder for eksempel omregulering, brukstillatelse og godkjenning etter barnehageloven. Se avsnittet om lokale føringer i Plan for barnehageutbygging.


Tilskudd til private barnehager

Staten rammefinansierer barnehagesektoren, og kommunen har finansieringsansvar for barnehagene på Askøy. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra kostnader til ordinær barnehagedrift i kommunens regnskap.

 

Tilskudd til private barnehager

Driftstilskudd til private barnehager pr. hel plass - 2021Beløp
Sats barn under 3 år kr. 227.376,-
Sats barn over 3 år kr. 108.941,-

 Kapitaltilskudd:

Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår.

Alle private barnehager i Askøy kommune er bygget før 2013.

Første halvår 2021: kr.4650,-

Andre halvår 2021: kr.4000,-

Tilskuddet beregnes etter satser fastsatt av departementet (forskrift FOR-2020-10-23-2126).


Godkjenning for drift

Før en barnehage kan settes i drift må den godkjennes av kommunen. Barnehageeier forplikter seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk, både med hensyn til pedagogisk innhold, helse, miljø og sikkerhet. Søknaden om godkjenning må sendes til Askøy kommune,Sektor barnehage.

Standarden finnes i vår Plan for barnehageutbygging (bygg og anlegg), og i vår lokale rammeplan (innhold)

Når barnehagen er godkjent og i drift, har kommunen ansvar for å gjennomføre jevnlige tilsyn med at gjeldende lov- og regelverk blir fulgt.


Kontakt

Back to top