Generell informasjon

Kommunestyret har vedtatt plan for barnehageutbygging 2014-2030.

Det er stor vekst og utvikling i kommunen, og det skjer mange endringer i løpet av et år. Derfor tar vi årlig, i forbindelse med forarbeid til budsjett og økonomiplanen, vurderinger av planlagte utbyggingstiltak og utbyggingstakten. Det fremtidige behovet for barnehageplasser i kommunen påvirker mulighetene for at søknaden om finansiering blir innvilget.

For å starte barnehage må du først søke om å få barnehagen innlemmet i den kommunale finansieringsordningen for barnehager. Dersom søknaden blir godkjent vil barnehagen kunne få tilskudd etter gjeldende regelverk, og dette må være avklart før barnehageprosjektet settes i gang.

Send søknaden til Askøy kommune, v/Barnehage, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.


Finansiering

Hvis det blitt gitt tilsagn om tilskudd, vil den nye barnehagen få støtte på lik linje med etablerte barnehager. Vilkår for å få tilskudd er at prosjektet blir ferdigstilt i tråd med fremdriftsplanen, og at barnehagen har de formelle tillatelsene i orden ved etablering av barnehagen. Dette gjelder for eksempel omregulering, brukstillatelse og godkjenning etter barnehageloven. Se avsnittet om lokale føringer i Plan for barnehageutbygging.


Tilskudd til private barnehager

Staten rammefinansierer barnehagesektoren, og kommunen har finansieringsansvar for barnehagene på Askøy. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra kostnader til ordinær barnehagedrift i kommunens regnskap.

 

Tilskudd til private barnehager

Driftstilskudd til private barnehager pr. hel plass - 2021Beløp
Sats barn under 3 år kr. 227.376,-
Sats barn over 3 år kr. 108.941,-

 Kapitaltilskudd:

Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår.

Alle private barnehager i Askøy kommune er bygget før 2013:

Kommunen skal inntil videre gi samme kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass som i 2020 - kroner 9.300.

Tilskuddet beregnes etter satser fastsatt av departementet (forskrift FOR-2020-10-23-2126).


Godkjenning for drift

Før en barnehage kan settes i drift må den godkjennes av kommunen. Barnehageeier forplikter seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk, både med hensyn til pedagogisk innhold, helse, miljø og sikkerhet. Søknaden om godkjenning må sendes til Askøy kommune, v/Barnehage.

Standarden finnes i vår Plan for barnehageutbygging (bygg og anlegg), og i vår lokale rammeplan (innhold)

Når barnehagen er godkjent og i drift, har kommunen ansvar for å gjennomføre jevnlige tilsyn med at gjeldende lov- og regelverk blir fulgt.


Kontakt

Back to top