Generell informasjon

Kommunestyret i Askøy kommune har vedtatt Plan for barnehageutbygging 2014-2030. Det er stor vekst og utvikling i kommunen, og det skjer mange endringer i løpet av et år. Det foretas derfor en årlig vurdering av planlagte utbyggingstiltak og utbyggingstakten i forbindelse med forarbeid til budsjett og økonomiplan. Det fremtidige behovet for barnehageplasser i kommunen påvirker mulighetene for at søknaden om finansiering blir innvilget.

For å starte barnehage må du først søke om å få barnehagen innlemmet i den kommunale finansieringsordningen for barnehager. Dersom søknaden blir godkjent vil barnehagen kunne få tilskudd etter gjeldende regelverk, og dette må være avklart før barnehageprosjektet settes i gang. Send søknaden til Askøy kommune, v/Fagavdeling Barnehage, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.


Finansiering

Hvis tilsagn om tilskudd blir gitt, vil den nye barnehagen få støtte på lik linje med etablerte barnehager.Vilkår for å få tilskudd er at prosjektet blir ferdigstilt i tråd med fremdriftsplanen, og at barnehagen har de formelle tillatelsene i orden ved etablering av barnehagen, som for eksempel omregulering, brukstillatelse og godkjenning etter barnehageloven.Se lokale føringer i Plan for barnehageutbygging.


Tilskudd til private barnehager

Staten rammefinansierer barnehagesektoren, og Askøy kommune har finansieringsansvar for barnehagene på Askøy. Kommunens tilskuddssatser til private barnehager beregnes ut fra kommunens regnskap for kostnader til ordinær barnehagedrift.

 

Tilskudd til private barnehager

Driftstilskudd til private barnehager pr. hel plass - 2018Beløp
Sats barn under 3 år kr. 187.539,-
Sats barn over 3 år kr. 88.386,-
Tilskuddsdel til pedagogisk bemanning Beløp
Sats barn under 3 år 2.214,-
Sats barn over 3 år 1.230,-

 

Byggeår

Tilskudd til private barnehager til kapitalkostnader - 2018 (Statens satser pr. hel plass)Beløp pr. plass kr.
Byggeår til og med 2009 9.200,-
Byggeår 2010-2012 15.700,-
Byggeår 2013-2015 18.500,-
Byggeår 2016-2018     22.500,-

 


Godkjenning for drift

Før en barnehage kan settes i drift, må den godkjennes av kommunen. Barnehageeier forplikter seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk, både med hensyn til pedagogisk innhold, helse, miljø og sikkerhet.Søknaden om godkjenning må sendes til Askøy kommune, v/Fagavdeling Barnehage.

Standarden finnes i vår Plan for barnehageutbygging (bygg og anlegg), og i vår lokale rammeplan (innhold)

Når barnehagen er godkjent og i drift, gjennomfører kommunen jevnlig tilsyn med at gjeldende lov og regelverk blir fulgt.


Kontakt