Generell informasjon

Kommunestyret har vedtatt plan for barnehageutbygging 2014-2030.

Det er stor vekst og utvikling i kommunen, og det skjer mange endringer i løpet av et år. Derfor tar vi årlig, i forbindelse med forarbeid til budsjett og økonomiplanen, vurderinger av planlagte utbyggingstiltak og utbyggingstakten. Det fremtidige behovet for barnehageplasser i kommunen påvirker mulighetene for at søknaden om finansiering blir innvilget.

For å starte barnehage må du først søke om å få barnehagen innlemmet i den kommunale finansieringsordningen for barnehager. Dersom søknaden blir godkjent vil barnehagen kunne få tilskudd etter gjeldende regelverk, og dette må være avklart før barnehageprosjektet settes i gang.

Send søknaden til Askøy kommune, v/Barnehage, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.


Finansiering

Hvis det blitt gitt tilsagn om tilskudd, vil den nye barnehagen få støtte på lik linje med etablerte barnehager. Vilkår for å få tilskudd er at prosjektet blir ferdigstilt i tråd med fremdriftsplanen, og at barnehagen har de formelle tillatelsene i orden ved etablering av barnehagen. Dette gjelder for eksempel omregulering, brukstillatelse og godkjenning etter barnehageloven. Se avsnittet om lokale føringer i Plan for barnehageutbygging.


Tilskudd til private barnehager

Staten rammefinansierer barnehagesektoren, og kommunen har finansieringsansvar for barnehagene på Askøy. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra kostnader til ordinær barnehagedrift i kommunens regnskap.

 

Tilskudd til private barnehager

Driftstilskudd til private barnehager pr. hel plass - 2019BeløpSatser tilskudd pedagogisk bemanning 
Sats barn under 3 år kr. 199.453,- 2276,-
Sats barn over 3 år kr. 94.474,- 1264,-

 

Byggeår

Kapitalkostnader - 2019 (Statens satser pr. hel plass 100%)Beløp pr. plass kr.
Byggeår til og med 2010 9.500,-
Byggeår 2011-2013 16.700,-
Byggeår 2014-2016 20.200,-
Byggeår 2017-2019     21.400,-

 


Godkjenning for drift

Før en barnehage kan settes i drift må den godkjennes av kommunen. Barnehageeier forplikter seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk, både med hensyn til pedagogisk innhold, helse, miljø og sikkerhet. Søknaden om godkjenning må sendes til Askøy kommune, v/Barnehage.

Standarden finnes i vår Plan for barnehageutbygging (bygg og anlegg), og i vår lokale rammeplan (innhold)

Når barnehagen er godkjent og i drift, har kommunen ansvar for å gjennomføre jevnlige tilsyn med at gjeldende lov- og regelverk blir fulgt.


Kontakt