Informasjon om barnehagetilbudet fra 8.juni 2020

Fargeblyant og et barn

Les informasjonsbrevet om kommunale barnehager.

Ledelsen i Askøy kommune har besluttet å gå tilbake til ordinær åpningstid og en mer normal barnehagehverdag i de kommunale barnehagene fra mandag 8.juni 2020.

Det er likevel behov for at alle bidrar med å ivareta gode smitteverntiltak for barn, foreldre og ansatte også i denne tiden.

Revidert nasjonal smittevernveileder

Utdanningsdirektoratet sendte 29.mai 2020 ut en revidert nasjonal smittevernveileder for barnehager. Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Barnehageeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Barnehageeier er ansvarlig for å sikre internkontroll-rutiner i henhold til gjeldende forskrift.

Trafikklys

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå, som viser hvilke smitteverntiltak barnehager skal følge.

- Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehage hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hender og ha god hostehygiene.

Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig. I dag er tiltakene i barnehager på rødt nivå, mens det nå blir mulig å nedjustere til gult nivå. På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort, men barnehagene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og barn.

Det er viktig for Askøy kommune å etterkomme anbefalingene i den nasjonale smittevernveilederen, og følge anbefalte smitteverntiltak på gult nivå i tiden som kommer. På den måten ønsker kommunen å fremstå som troverdig og trygg overfor foresatte og ansatte, og sikre et barnehagetilbud som er så trygt og godt som mulig for barn, foreldre og ansatte under covid19-utbruddet.

Gult nivå anbefaler følgende rutiner/tiltak:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God håndhygiene
  • Presiseringer i smittevernveilederen for når og hvordan håndvask utføres
 • Forsterket renhold på utsatte områder
 • Kontaktreduserende tiltak
  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte
  • Hele avdelinger/baser regnes som en kohort (I barnehager vil kohorter være det viktigste utgangspunktet for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte, og anbefales på gult og rødt nivå)
  • Faste ansatte per kohort
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstrebe avstand mellom kohorter
  • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Lokal informasjon

Den enkelte barnehage informerer om sine rutiner for matservering/matpakke, henting og bringing av barn, tilvenning (nye barn og små barn som skal flytte til stor avdeling), sommeravslutning, foreldresamtaler, osv.

Dersom det skulle oppstå økt smitte i samfunnet, kan det føre til endringer i barnehagetilbudet.

Takk for at du bidrar til å hindre smittespredning!


Hvis barn har luftveisinfeksjon

Mange foreldre er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme. Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for å hjelpe foresatte med denne vurderingen. Ved bekymring for barnet er det viktig å kontakte lege.
Barn og forkjølelse


Utdanningsdirektoratet sendte 8.mai 2020 ut en revidert nasjonal smittevernveileder for barnehager. Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Barnehageeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Barnehageeier er ansvarlig for å sikre internkontroll-rutiner i henhold til gjeldende forskrift.

Det er viktig for Askøy kommune å etterkomme alle anbefalingene i den nasjonale smittevernveilederen, og opprettholde de strenge smitteverntiltakene som er innført videre. På den måten ønsker kommunen å fremstå som troverdig og trygg overfor foresatte og ansatte, og sikre et barnehagetilbud som er så trygt og godt som mulig for barn, foreldre og ansatte under covid19-utbruddet.

Åpningstider og tiltak

Ledelsen i Askøy kommune har besluttet å videreføre en redusert åpningstid i de kommunale barnehagene fram til 19.juni 2020 i første omgang.
Åpningstiden vil være fra kl. 8 – 15.30. Redusert åpningstid gir barnehagene en bedre mulighet til å sikre at alle anbefalte smitteverntiltak gjennomføres, og at de ansatte gjøres i stand til å følge opp det som pålegges dem å utføre.

Dersom vi lemper på kravene, og tillater en annen praksis enn det som er anbefalt i veilederen, og det oppstår smittetilfeller i barnehagene, vil det være meget uheldig på alle måter. Vi er avhengig av at alle bidrar med å ivareta gode smitteverntiltak for barn, foreldre og ansatte, slik at vi etterhvert kan komme tilbake til normal drift i barnehagene våre.

Foreldre med samfunnskritiske stillinger

For foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særskilte behov, vil det fortsatt være et barnehagetilbud om ordinær åpningstid. Men det er viktig at foresatte har dialog med barnehagen, og melder fra om tidspunkt for levering og henting av barn. Vi vil også oppfordre til at foreldre kun benytter seg av ordinær åpningstid de dagene og tidene de har behov for det. På den måten hjelper man til med å få en presset barnehagehverdag til fungere bedre for alle parter.

Askøybarnehagene har lagt opp til følgende rutiner/tiltak:

 • Faste kohorter, med faste barn og voksne gjennom dagen/uken
 • Faste soner inne og ute
 • Fordeling av leker og materiell mellom kohorter
 • Mer håndvask
 • Daglig renhold av leker og utstyr
 • Økt renhold av uteleker, kontaktflater på utelekeapparat
 • Økt renhold av kontaktflater, toalett, vasker – utført av renholder
 • Økt renhold – ekstra daglig rengjøring etter at barna er gått hjem – utført av renholder
 • Levering og henting av barn foregår i all hovedsak utendørs
 • Barn har med egen mat og drikke hjemmefra
 • Barn, foreldre og ansatte med symptom på luftveisinfeksjon skal ikke møte i barnehagen

Dersom det skulle oppstå økt smitte i samfunnet, kan det føre til endringer i barnehagetilbudet.Takk til alle dere som bidrar til at vi kan holde barnehagene åpne! 


Vask og tørk av hender

Vi har fått tilbakemelding på at en del barn i barneskole og barnehage har fått rødhet, smerte og sprukken hud på hender, sannsynligvis i forbindelse med hyppig håndvask.

Grunnen til at dette oppstår er nok sammensatt av flere årsaker.

 • Hyppig håndvask
 • Bruk av håndsåpe
 • Bruk av tørkepapir
 • Bruk av desinfiseringsmiddel
 • Mangel på fuktighet

Ettersom håndvask er et av de aller viktigste tiltakene for å bekjempe covid-19, kan vi ikke redusere på hyppigheten av håndvask. Men vi vil heller se om vi kan finne måter å utføre håndvask på som reduserer belastningen på hendene.

Kommunen har benyttet den samme håndsåpen i skoler og barnehager siden 2014. Dette er en sensitiv håndsåpe uten parfyme (svak lukt fra råvarestoff).

Under følger noen råd i forhold til rengjøring av hender

Skoler og barnehager

Benytt lunkent vann. Varmt vann åpner porene i huden slik at såpen trekker dypere inn i huden og lettere kan gi irritasjon.

 • Skyll hendene i vann før håndsåpe tilsettes.
 • Benytt en mild, sensitiv og parfymefri håndsåpe.
 • Fordel såpen godt og gni lett, ikke skrubb.
 • Skyll hendene godt for å få bort all såpen. Såperester på huden kan gi irritasjon.
 • Tørk hendene i tørkepapir. Det er viktig å klappe papiret lett på hendene til de er tørre. Unngå å gni hardt med papiret.
 • Benytt hånddesinfeksjon kun dersom det ikke er mulig å få utført håndvask

Hjemme

 • Benytt mild, parfymefri håndsåpe
 • Utfør håndvask på samme måte som nevnt over
 • Benytt et rent mykt håndkle til å tørke hendene.
 • Bruk en egnet håndkrem til å smøre barnas hender ved behov.

Dette bør ikke pålegges personalet på skoler eller barnehager, men ivaretas i hjemmet.


Illustrasjonsfoto av barnehagebarn som bygger

Regjeringen har vedtatt at barnehagene skal åpne fra mandag 20. april. De kommunale barnehagene på Askøy åpner mandag 20.april.

Det er eier i de private barnehagene som bestemmer når de åpner, fra 20.april til seinest 27.april.

Nasjonale føringer

Askøy kommune følger nasjonal smittevernveileder for barnehager. Den nasjonale veilederen har tre hovedtrekk:

 1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer. Mer utetid og mindre grupper av barn er sammen med faste ansatte.

Trygt å sende barna i barnehagen

Mange barn og voksne er glade for at barnehagene nå skal åpne igjen, men noen kan også være bekymret for smitte. Flere har nok kjent på at de er trygge for smitte i eget hjem. Nå skal vi skape en trygg barnehagehverdag for barna, ved å følge den nasjonale veilederens anbefalinger

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagene. Foreldre og barn bidrar ved å følge rådene fra helsemyndighetene. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene.

I barnehagene vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold i barnehagene
 • vaske leker jevnlig
 • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
 • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

Brev til foresatte

Fredag 17.4.2020. er det sendt ut brev til foresatte.

Les brevet her:  pdf Gjenåpning av barnehagene 20 april 2020 (372 KB)

Den enkelte barnehage vil i tillegg sende ut informasjon om praktisk organisering i barnehagen.

Foreldrebetaling

Når barnehagene åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass (20.april). Barn som ikke har tilbud om plass, vil som før ikke betale for plassen (f.eks. barn, familier som i veilederen defineres som risikogrupper).

Barn som allerede er i barnehagen, skal betale fra 14. april.

Det vil være en del foreldre som har hatt en nedgang i inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage på ordinær måte.

Se informasjon her: Pris og moderasjonsordninger


Redusert åpningstid

De kommunale barnehagene i Askøy kommune vil være åpen fra klokken 08.00 –15.30 fra 20. april. De private barnehagene bestemmer selv hvordan de vil organisere det.

Redusert åpningstid gir barnehagene mulighet for styrket bemanning i den tiden barna er i barnehagen. Alle ansatte kan være på jobb samtidig, og barn og ansatte skal deles inn i fast grupper som er sammen hele dagen. På denne måten sikrer vi at bemanningsnormen i barnehageloven gjennomføres i tilnærmet hele åpningstiden, samt at vi klarer å oppfylle den nasjonale veilederens anbefalinger om faste grupper for barna gjennom dagen og uken.

Levering og henting av barn

Veilederen anbefaler at ansatte i barnehagen vil ta imot foresatte og barn ute. Dette for å unngå at for mange personer skal være sammen inne i barnehagelokalene. Den enkelte barnehager informerer om hvordan dette organiseres praktisk.

Faste grupper

Barnehagene må dele alle barna inn i faste grupper med faste ansatte. Disse gruppene skal være mest mulig fordelt på ulike rom i barnehagene, og vil i større grad fordele gruppene ute og inne. Barnehager kan legge til rette for flere utegrupper, der dette lar seg gjøre.

Hygiene og smittevern

De viktigste tiltakene for å hindre smitte, er god og hyppig håndvask. Alle ansatte og barn må vaske hender når de kommer, før og etter måltid, etter stell og toalettbesøk, og når de går inn og ut av barnehagen. Hendene skal vaskes i minst 20 sekunder, og deretter tørkes med engangs papirhåndklær. Barnehagen må ha tilgjengelig antibac til bruk der ikke såpe og vann kan brukes, f.eks på tur utenfor barnehagen. Man må da også ha med våtservietter for å vaske bort skitt før man bruker antibac.

Lekemiljøet inne og ute

Barnehagene må legge til rette lekemiljøet inne og ute, slik at vi kan ta nødvendige og realistiske smittevernhensyn. En del leker må ryddes bort, særlig lekemateriell som er vanskelig å rengjøre, som tøyleker. Leker skal ikke tas med hjemmefra.

Soving

Den enkelte barnehage informerer om hvordan de organiserer barns behov for soving i løpet av dagen.

Måltid

Den enkelte barnehager informerer om hvordan de organiserer matservering og måltid i barnehagen.

Renhold

Det vil bli styrket renhold i de kommunale barnehagene. Renhold på utsatte områder, berøringspunkt i barnehagen utvides til minimum to ganger daglig, og i tillegg vil det bli hyppig vask av leker og overflater gjennom dagen. Rutiner og lokale renholdsplaner tilpasses den enkelte barnehage.

Sykdom og risikogrupper

Barn og ansatte som har luftveisplager, eller er syke skal ikke være i barnehagen disse dagene. Ved symptomer skal de hentes så raskt det lar seg gjøre, og være hjemme til de har vært symptomfri et døgn.

Folkehelseinstituttet har oversikt over personer i risikogrupper. Disse personene skal ikke komme i barnehagen

Se her hvem dette gjelder: Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende


Har du spørsmål?

På regjeringen.no er det lagt ut svar på de vanligste spørsmålene om den nasjonale smittvernveilederen:

Spørsmål og svar om veilederen for smittevern i barnehagen

Har du spørsmål om smitteverntiltak, ring kommunens informasjonstelefon om koronavirus: 56 15 57 57

Har du spørsmål om praktiske ting ved oppstart i barnehagen, kontakt barnehagen din.

Har du spørsmål om barnets eller din egen helse, kontakt fastlegen din.


https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldre-slepp-a-betale-for-barnehage-og-sfo/id2693855/

Barnehagane og skulane er no stengde grunna koronautbrotet. Dette har økonomiske konsekvensar for både foreldre og barnehagar. No har regjeringa bestemt at foreldre skal sleppe å betale, og at barnehagane skal få dekka bortfall av foreldrebetaling. I tillegg skal barnehagane framleis få utbetalt det vanlege tilskotet frå kommunen.Følgende har rett på barnehage- og barneskoletilbud til sine barn

Oppdatert 24.03.2020 kl. 12:34

Regjeringen har utvidet listen over NAV-personell som har samfunnskritiske oppgaver, noe som blant annet gir de ansattes barn rett til et omsorgstilbud i skole eller barnehage dersom begge foreldrene har samfunnskritiske funksjoner. Opprinnelig var det bare noen få definert nøkkelfunksjoner i NAV som var definert som samfunnskritisk, men denne listen er betydelig utvidet og omfatter nå:
• Nøkkelpersonell knyttet til ledelsesfunksjoner.
• Personell som ivaretar publikumskontakt og behandler den kraftig økende strømmen av søknader om blant annet dagpenger, sykepenger, omsorgspenger mm.
• IKT- personell hos NAV og innleide konsulenter som bistår med IT utviklingen.

Se artikkel for mer informasjon: 

https://www.barnehage.no/artikler/na-defineres-flere-som-samfunnskritisk-personell-se-hele-lista-br/488289


Nærings- og fiskeridepartementet har avklart hvilket personell med viktige roller i kritiske samfunnsfunksjoner innenfor matvareforsyningen og drivstofforsyningen som skal få barnehage- og barneskoletilbud til sine barn.

Les mer her: Disse ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner innen forsyningssikkerhet får barnehage- og skoletilbud


– Når barnehager og skoler nå stenger, ber vi alle om å være smidige og vi håper at arbeidstakere og arbeidsgivere kan finne løsninger lokalt i tråd med de beste tradisjoner i norsk arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les mer her: Rettigheter ved stengte skoler og barnehager


Brev datert 25.03.2020

Til foresatte i barnehager på Askøy

 For å hindre smittespredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, har alle barnehager på Askøy holdt stengt fra 13.mars til 26.mars.

I går forlenget regjeringen tiltaket, og barnehagene vil fortsatt være stengt til og med 13.april.

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Askøy kommune skal derfor fortsatt ha et omsorgstilbud i alle barnehager til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov, som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt.

Rett til plass i omsorgstilbud

Foresatte som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med samfunnskritiske funksjoner, kan bli bedt om å levere en bekreftelse med dokumentasjon fra sin arbeidsgiver. Retten gjelder foresatte der begge har et arbeid som har en samfunnskritisk funksjon, eller der en eneforsørger har et slikt arbeid.

Om omsorgstilbudet

Omsorgstilbudet skal foregå innenfor barnehagen sin ordinære åpningstid.

Barn med særlige omsorgsbehov

Det er i første omgang foresatte som må vurdere bruk av tilbudet opp mot barnet sitt omsorgsbehov.

Barnehager med barn som trenger ekstra hjelpetiltak og tilsyn, skal tilby omsorgstilbud for disse barna. Dette gjelder multifunksjonshemmede barn og barn med andre spesielle utfordringer.

Matservering

Barnehagen må vurdere om de kan tilby ordinær matservering, eller om foresatte bes om å ta med matpakke.

Foreldrebetaling kommunale barnehager

Foresatte slipper å betale for barnehage når tilbudet er stengt. Men vi ber om at utsendt faktura fra Askøy kommune for mars betales innen forfall den 31. mars. For mye innbetalt beløp vil bli godskrevet på senere faktura. Det vil ikke bli sendt ut nye fakturaer for kommunale barnehager før situasjonen er mer avklart.

Vi har forståelse for at dette er en krevende situasjon for mange familier. Kommunen følger helsemyndighetens råd med tanke på smitte av viruset. Alle kan bidra til å stoppe spredningen – takk for at du bidrar!

 

Sektor barnehage

Ann-Iren Larsen, barnehagesjef


Brev datert 16.03.2020

Til foresatte i barnehager på Askøy

For å hindre smittespredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, stenger alle barnehager på Askøy fra og med fredag 13.mars. I første omgang til 26.mars, men dette kan bli forlenget. Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Askøy kommune har derfor et omsorgstilbud i alle barnehager til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov, som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt.

Rett til plass i omsorgstilbud

Foresatte som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med samfunnskritiske funksjoner, kan bli bedt om å levere en bekreftelse med dokumentasjon fra sin arbeidsgiver. Retten gjelder foresatte der begge har et arbeid som har en samfunnskritisk funksjon, eller der en eneforsørger har et slikt arbeid.

Her er den detaljerte lista over hvem som har rett til barnehageplass nå

Om omsorgstilbudet

Omsorgstilbudet skal foregå innenfor barnehagen sin ordinære åpningstid.

Barn med særlige behov

Det er i første omgang foresatte som må vurdere bruk av tilbudet opp mot barnet sitt omsorgsbehov.
Barnehager med barn som trenger ekstra hjelpetiltak og tilsyn, skal tilby omsorgstilbud for disse barna. Dette gjelder multifunksjonshemmede barn og barn med andre spesielle utfordringer.

Matservering

Barnehagen må vurdere om de kan tilby ordinær matservering, eller om foresatte bes om å ta med matpakke.

Alle kan bidra til å stoppe spredningen – takk for at du bidrar!

Sektor barnehage Ann-Iren Larsen, barnehagesjef


Lurer du på hvordan du skal snakke med barn om koronaviruset?

Overskrifter som forteller at hver fjerde nordmann kan bli smittet av et nytt virus, kan være skremmende lesning for mange. Ikke minst for barn.

Klinikk for krisepsykologi i Bergen har skrevet denne saken: Hva kan vi si til barn om Coronavirus?

Helsedirektoratet har laget en informasjonsvideo til barn og unge. I filmen får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

Se filmen her:

 

 NRK har denne: Slik snakker du med barna om koronaviruset